ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behest-, *behest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง, คำขอร้อง, พระบรมราชโองการ, Syn. command

English-Thai: Nontri Dictionary
behest(n) คำสั่ง, พระบรมราชโองการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the behest of the pharmaceutical companies that seem to control them, ภายใต้การบัญขาของพวกบริษัทยา ซึ่งดูเหมือนจะคอยสั่งการ The Constant Gardener (2005)
I know you arranged for him to be killed at the behest of the bank because I was obviously getting too close.จัดฉากให้เขาต้องตายตามประกาศิตจากธนาคาร ...เพราะผมเข้าใกล้ตัวเขาเกินไป The International (2009)
At the behest of your highnessตามโองการฝ่าบาท Voyage of Temptation (2010)
At the behest of The Ash, I warn you...ในคำสั่งของดิแอช ฉันขอเตือนเธอ Caged Fae (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
behest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behest
behests

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheiß { n } | Geheiße { pl }behest | behests [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behest \Be*hest"\, v. t.
   To vow. [Obs.] --Paston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behest \Be*hest"\, n. [OE. biheste promise, command, AS.
   beh[=ae]s promise; pref. be- + h[=ae]s command. See {Hest},
   {Hight}.]
   1. That which is willed or ordered; a command; a mandate; an
    injunction.
    [1913 Webster]
 
       To do his master's high behest.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A vow; a promise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The time is come that I should send it her, if I
       keep the behest that I have made.   --Paston.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behest
   n 1: an authoritative command or request

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top