ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedpost

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedpost-, *bedpost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpost[N] เสาเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedpostn. เสาเตียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bedpost.เสาเตียง The Sunshine State (2008)
Look at the notches on their bedpost.ดูรายชื่อคนที่พวกเธอนอนด้วยสิ Unknown Subject (2012)
Listen, that poor girl was making herself bleed trying to rip the handcuffs from the bedpost.ฟังนะ,สาวน้อยนั่นทำให้ตัวเองเลือดออก ด้วยการพยายามดึงที่มัดมือออกจากหัวเตียง The Method in the Madness (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedpost    (n) bˈɛdpoust (b e1 d p ou s t)
bedposts    (n) bˈɛdpousts (b e1 d p ou s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedpost \Bed"post`\, n.
   1. One of the four standards that support a bedstead or the
    canopy over a bedstead.
    [1913 Webster]
 
   2. Anciently, a post or pin on each side of the bed to keep
    the clothes from falling off. See {Bedstaff}. --Brewer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedpost
   n 1: any of 4 vertical supports at the corners of a bedstead

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top