ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bear in mind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear in mind-, *bear in mind*, bear in min
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear in mind(idm) พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines, บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
Bear in mind that master seagal'sคิดว่าสไตล์การต่อสู้ของซีกัล Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Mr. President, please bear in mind the search operation has really just begun.ท่าน ปธน. โปรดระลึกด้วยว่า กระบวนการสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้น For the Good of Our Country (2010)
But please bear in mind just one thing.แต่โปรดจำไว้สิ่งหนึ่ง Can You Hear My Heart? (2011)
And while you're busy pointing fingers, bear in mind that not only were you an active participant in all my recent interactions with Mr. Ryan and Mr. Porter, you were actually the architect of the deal, not to mention a material witnessในขณะที่คุณยุ่งอยู่กับการชี้นิ้วสั่ง อย่าลืมว่านอกจากคุณจะเป็นหนึ่งในผุ้มีส่วนร่วม ในการพบปะของผมและคุณไรอันและพอร์ตเตอร์แล้ว Retribution (2013)
Just bear in mind that you could be wrong about all of this.แค่จำไว้ คุณอาจจะผิด เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมจะจำไว้ The Blind Fortune Teller (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bear in mindBear in mind that Father is not as strong as he used to be.
bear in mindBear in mind that half one's life is lived after forty.
bear in mindBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
bear in mindBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
bear in mindBear in mind that we must guard against overeating.
bear in mindBear in mind what he said.
bear in mindI bear in mind that misfortunes never come singly.
bear in mindOne should bear in mind that time is money.
bear in mindPlease bear in mind what I said.
bear in mindWe should bear in mind what is called wisdom is not a mere item of knowledge.
bear in mindYou must bear in mind what I've just said to you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำไว้(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
จดจำ(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, recall, Syn. จำ, ระลึก, รำลึก, ทบทวน, หวนคิด, จำได้, Ant. หลงลืม, Example: การกระทำของโซโกครั้งนี้เป็นบทเรียนที่หลายฝ่ายควรจดจำ, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจ, จำไว้ในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ,   /  ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly #19,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergiss nicht, dass du eine Verabredung hast.Bear in mind that you've an appointment. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1, vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) #8,967 [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1, vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) #14,800 [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp, v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
胸に畳む[むねにたたむ, munenitatamu] (exp, v5m) to keep to oneself; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n, vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp, v1) to take into consideration; to bear in mind [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1, vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp, v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering [Add to Longdo]
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp, v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bear in mind
      v 1: keep in mind [syn: {mind}, {bear in mind}] [ant: {forget}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top