ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be wise

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be wise-, *be wise*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, but I think it would be wise to be very cautious for a time.ใช่ เราคงต้องระวังไประยะหนึ่ง Gandhi (1982)
It would be wise, my friend.ทางรอดที่ฉลาดเพื่อนเอ๋ย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Don't you think it would be wise not to go out?ตอนนี้คุณยังไม่หายดี อย่างเพิ่งออกไปไหนเลยนะ? Be with You (2004)
Whatever you have done to anger her, you'd be wise to stop, now!ไม่ว่าแกทำอะไรให้เธอโมโหอีก แกจะต้องชดใช้ ถ้าฉลาดก็หยุดได้แล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Your mother... must be wise and beautiful.แม่ของเจ้า... ต้องฉลาดและสวยมากแน่ๆ Episode #1.43 (2006)
Don't you think it would be wise to engage me in conversation for your own sake?ท่าคุณไม่รังเกียจ กรุณาคุยกับผมสักเรื่องนึงได้ไหม? Saw III (2006)
I don't think that would be wise.ฉันว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนัก Numb (2007)
Well, yeah, but it may not be wise to send him out there.ช่าย, แต่คงไม่ฉลาดเท่าไหร่ถ้าให้เค้าออกไป The Mist (2007)
All those mistakes and be wiseสิ่งผิดพลาดเหล่านั้น และรอบคอบพอ Once (2007)
Be wise and take advantage.ฉวยมันไว้ซะ Good Fences (2007)
It would be wise to stop.ระงับความโกรธของเจ้าซะ The Kingdom of the Winds (2008)
Just in case, it would be wise to leave the palace, Your Majesty.ในสถานการณ์เช่นนี้, เพื่อความรอบคอบ\ ควรออกจากวังหลวง, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be wiseA fool, when he is silent, is counted to be wise.
be wiseHe doesn't appear to be wise, does he?
be wiseHow difficult a thing it is, to love, and to be wise, and both at once.
be wiseIt is easy to be wise after the event.
be wiseIt won't be wise to overwork at the cost of your health.
be wiseIt would be wise of you to save money for a rainy day.
be wiseIt would be wiser of you not to see him again.
be wiseWhen we deal with people, it would be wise to try to separate the sheep from the goats without letting them know it.
be wiseWhere ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. [Quote, Gray]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาญฉลาด[V] be intelligent, See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว, Ant. โง่, Example: เด็กคนนี้ชาญฉลาดจึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่ญาติพี่น้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top