ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be smooth

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be smooth-, *be smooth*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, I'm gonna go see her... I just... I gotta be smooth, cool, confident.โอเค ข้าจะไปพบนางล่ะ ข้าจะต้องอ่อนโยน เท่ห์ และมั่นใจ Aladdin (1992)
Now, with gadget out of the way, it should be smooth sailing from here on.คราวนี้ ในเมื่อแก็ดเจ็ทออกไปพ้นทาง ฉัน... แต่นี้มันก็น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น Inspector Gadget 2 (2003)
Move them hips. There you go. Be smooth with it.ต้องใช้สะโพกเคลื่อน ไกวสะโพก งั้นแหละดี Bringing Down the House (2003)
This isn't going to be smooth, Colin.นี่จะต้องไม่ง่ายเลย คอลิน Hope Springs (2003)
-I'll handle the transition. It'll be smooth. -Okay.มาคุยเรื่องเก็บกวาดดีกว่า ฉันจะโอนคืนทุกอย่างให้ Iron Man 2 (2010)
♪ I thought this could be smooth sailing ♪♪ I thought this could be smooth sailing ♪ With You I'm Born Again (2010)
Now that you're in charge, it's what, it's gonna be smooth sailing from here on out?มันเป็นสิ่งที่จะไปได้สวยอย่างราบรื่น นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปงั้นเหรอ Fifty-One (2012)
If you ride in our wake, it'll be smoother.ถ้าคุณนั่งในปลุกของเราก็จะ เป็นที่เรียบ. Captain Phillips (2013)
The transition should be smooth, and if he asks you, I am sure... that you will serve him faithfully, as you have me.การถ่ายโอนอำนาจน่าจะราบรื่น และถ้าเขาขอนาย ฉันแน่ใจว่า 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
เกลี้ยงเกลา[V] be sleek, See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished, Syn. หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน, Example: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบเรียบ[v.] (rāp-rīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface   FR: avoir une surface lisse
สละสลวย[v.] (salasalūay) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top