หรือคุณหมายถึง be motionleß?
Search result for

be motionless

(5 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be motionless-, *be motionless*, be motionles
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดนิ่ง[V] be motionless, See also: be at a standstill, Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่, Ant. เคลื่อนไหว, ไหว, Example: วัฒนธรรมมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของบ้านเมือง, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง
นิ่งแน่[V] be unconscious, See also: be motionless, be mindless, Syn. แน่นิ่ง, Ant. เคลื่อนไหว, กระดุกกระดิก, Example: ผู้เคราะห์ร้ายนิ่งแน่ไปหลายชั่วโมงกว่าจะฟื้น, Thai definition: ไม่ไหวติง, ไม่เคลื่อนไหว
ขนอบ[V] be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นิ่ง[v.] (naēning) EN: be unconscious; still; be motionless   FR: être inconscient ; être inanimé
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still   FR: s'immobiliser

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top