Search result for

be beautiful

(28 entries)
(0.6684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be beautiful-, *be beautiful*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now she will never be beautiful again.ตอนนี้เธอจะไม่สวยงามอีกครั้ง The Godfather (1972)
I'm gonna tell her you'll go back to her... and it'll be just the way it was when you were first married... your romance, it's gonna be beautiful.จะบอกเธอว่านายจะกลับไป แล้วจะเป็นเหมือนตอน พึ่งแต่งงานกันใหม่ๆ โรแมนติคกับเธอ แล้วมันจะดีขึ้น Goodfellas (1990)
And tomorrow morning, I'll be sober... but you'll still be beautiful.เธอก็ยังสวยอยู่นะ อีชาบิว - อีชาบิว The Dreamers (2003)
But I grew up and I realized that... things don't have to be extraordinary to be beautiful.พอโตมาหน่อย ก็รู้ว่า สิ่งสวยงามไม่จำเป็นต้องแปลก Wicker Park (2004)
I seek no point in living, if I can't be beautiful...ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ถ้าไม่หล่อ Howl's Moving Castle (2004)
A desert can't be beautiful without an oasis.ทะเลทรายจะสวยได้อย่างไร ถ้าปราศจากโอเอซิส My Boyfriend Is Type-B (2005)
I want you to be beautiful for the Captain.แม่อยากให้ลูกสวย เพื่อผู้กองไง. Pan's Labyrinth (2006)
And you'd be beautiful and pale, and look too much like her.และเธอยังคงงดงามและขาวผ่อง ช่างเหมือนเธอเหลือเกิน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
This may sound strange, but... your father's last few weeks, his death... it could be beautiful if you let it be....มันจะสวยงามถ้าคุณปล่อยวางมัน แน่นอน,เค็กหนึ่งชิ้น ผมไม่ได้กำลังพูดว่ามันไม่เศร้าสำหรับคุณ Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
He will be here and he'll be beautiful.they will be here... 2012 Doomsday (2008)
Be beautiful Healthy strong.ยังดูดี สุขภาพดี แข็งแรง Self Made Man (2008)
You will always be beautiful.คุณก็ยังสวยสำหรับผมเสมอ You're Gonna Love Tomorrow (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be beautifulJust because a mother happens to be beautiful it does not necessarily follow that her daughter will grow up to be the same.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละสลวย    [V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะสวย    [V] be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
งามงอน    [V] be beautiful, See also: be graceful, be fair, be attractive, be pretty, be handsome, Syn. งามลออ, งามสะคราญ, งามพริ้ง, ไฉไล, งามฉาย, Example: หน้าเธองามงอนกว่าสาวใดที่ฉันเคยพบเห็น, Thai definition: สวยงามน่าชื่นชม, ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
งดงาม    [V] be beautiful, See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing, Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, Example: มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
งาม    [V] be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
พิลาส    [V] be beautiful, Syn. งาม, งดงาม, งามแจ่ม, Thai definition: งามอย่างสดใส, งามเฉิดฉาย
ลออ    [V] be fair, See also: be beautiful, be pretty, be fine, Syn. งาม, สวย, งามผุดผ่อง, สวยงาม, Example: หน้าของเธอลออไปด้วยเครื่องสำอางหลากสีสัน, Notes: (เขมร)
ประเจิด    [V] be splendid, See also: be beautiful, make/become pretty, Syn. บรรเจิด, งดงาม, เฉิดฉาย, เชิดขึ้นสูง, สูงเด่น, Ant. ทราม, โทรม, Example: เธอประเจิดเฉิดฉายในงานคืนนี้
เฉิดฉาย [V] be bright, See also: be beautiful, be glorious, be lively, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉัน, Example: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
เจิด [V] be magnificent, See also: be beautiful, be splendid, Syn. เชิดชู, งาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic   
งามงอน[v.] (ngām-ngøn) EN: be beautiful ; be graceful ; be fair ; be attractive ; be pretty ; be handsome   
สละสลวย[v.] (salasalūay) EN: be beautiful ; be elegant ; be graceful ; be fine ; be well-arranged ; be smooth   
สวย[v.] (sūay = suay) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome   
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top