ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bay

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bay-, *bay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bay(n) อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
bay(n) พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bay(n) มุข, See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
bay(vi) หอน, Syn. howl
bay(n) เสียงหอน, See also: การอับจน
bay(n) ต้นอบเชยเดือน, See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
bay(n) ม้าสีน้ำตาลแดง
bay(n) สีน้ำตาลแดง, See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown
bayou(n) สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
bayonet(n) ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bay(เบ) { bayed, baying, bays } n. อ่าวเล็ก, ที่เว้าของเทือกเขา, มุข, ชื่อเสียง (bays) , สีน้ำตาลปนแดง, ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง, เสียงเห่า, ภาวะหมดหนทาง, ความอับจน, การหอน vi. เห่า, หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bayonet(เบ'อะนิท) { bayoneted.bayoneting, bayonets } n. ดาบปลายปืน, มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร, สาขาแม่น้ำ
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย
embayvt. โอบอ้อม, ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
sword bayonetn. ดาบปลายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง, สีเทาปนแดง
bay(n) เสียงเห่า, เสียงหอน, อ่าว
bay(vi) เห่า, หอน
bayonet(n) ดาบปลายปืน, มีดปลายปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bay salt; salt, seaเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bay-head barสันดอนก้นอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Bayes' theoremทฤษฎีบทของเบส์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baymouth barสันดอนปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baymouth spitสันดอนจะงอยปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayอ่าว, Example: ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Baygonเบกอน [การแพทย์]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]
Baytexเบเทกซ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bay leaf(n) ใบกระวาน

WordNet (3.0)
bay(n) an indentation of a shoreline larger than a cove but smaller than a gulf, Syn. embayment
bay(n) the sound of a hound on the scent
bay(n) a compartment on a ship between decks; often used as a hospital
bay(n) a compartment in an aircraft used for some specific purpose
bay(n) a horse of a moderate reddish-brown color
bay(v) utter in deep prolonged tones
bay(v) bark with prolonged noises, of dogs, Syn. quest
bay(adj) (used of animals especially a horse) of a moderate reddish-brown color
baya(n) common Indian weaverbird, Syn. Ploceus philippinus
Bayard(n) French soldier said to be fearless and chivalrous (1473-1524), Syn. Seigneur de Bayard, Chevalier de Bayard, Pierre de Terrail, Pierre Terrail

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Bay

v. t. To bark at; hence, to follow with barking; to bring or drive to bay; as, to bay the bear. Shak. [ 1913 Webster ]

Bay

a. [ F. bai, fr. L. badius brown, chestnut-colored; -- used only of horses. ] Reddish brown; of the color of a chestnut; -- applied to the color of horses. [ 1913 Webster ]


Bay cat (Zool.), a wild cat of Africa and the East Indies (Felis aurata). --
Bay lynx (Zool.), the common American lynx (Lynx lynx, formerly Felis rufa or Lynx rufa).
[ 1913 Webster ]

Bay

v. i. [ imp. & p. p. Bayed p. pr. & vb. n. Baying. ] [ OE. bayen, abayen, OF. abaier, F. aboyer, to bark; of uncertain origin. ] To bark, as a dog with a deep voice does, at his game. [ 1913 Webster ]

The hounds at nearer distance hoarsely bayed. Dryden. [ 1913 Webster ]

Bay

n. A bank or dam to keep back water. [ 1913 Webster ]

Bay

v. t. To dam, as water; -- with up or back. [ 1913 Webster ]

Bay

n. [ See Bay, v. i. ] 1. Deep-toned, prolonged barking. “The bay of curs.” Cowper. [ 1913 Webster ]

2. [ OE. bay, abay, OF. abai, F. aboi barking, pl. abois, prop. the extremity to which the stag is reduced when surrounded by the dogs, barking (aboyant); aux abois at bay. ] A state of being obliged to face an antagonist or a difficulty, when escape has become impossible. [ 1913 Webster ]

Embolden'd by despair, he stood at bay. Dryden. [ 1913 Webster ]

The most terrible evils are just kept at bay by incessant efforts. I. Taylor [ 1913 Webster ]

Bay

v. t. [ Cf. OE. bæwen to bathe, and G. bähen to foment. ] To bathe. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Bay

n. [ F. baie, fr. LL. baia. Of uncertain origin: cf. Ir. & Gael. badh or bagh bay, harbor, creek; Bisc. baia, baiya, harbor, and F. bayer to gape, open the mouth. ] 1. (Geog.) An inlet of the sea, usually smaller than a gulf, but of the same general character. [ 1913 Webster ]

☞ The name is not used with much precision, and is often applied to large tracts of water, around which the land forms a curve; as, Hudson's Bay. The name is not restricted to tracts of water with a narrow entrance, but is used for any recess or inlet between capes or headlands; as, the Bay of Biscay. [ 1913 Webster ]

2. A small body of water set off from the main body; as a compartment containing water for a wheel; the portion of a canal just outside of the gates of a lock, etc. [ 1913 Webster ]

3. A recess or indentation shaped like a bay. [ 1913 Webster ]

4. A principal compartment of the walls, roof, or other part of a building, or of the whole building, as marked off by the buttresses, vaulting, mullions of a window, etc.; one of the main divisions of any structure, as the part of a bridge between two piers. [ 1913 Webster ]

5. A compartment in a barn, for depositing hay, or grain in the stalks. [ 1913 Webster ]

6. A kind of mahogany obtained from Campeachy Bay. [ 1913 Webster ]


Sick bay, in vessels of war, that part of a deck appropriated to the use of the sick. Totten.
[ 1913 Webster ]

Bay

n. [ F. baie a berry, the fruit of the laurel and other trees, fr. L. baca, bacca, a small round fruit, a berry, akin to Lith. bapka laurel berry. ] 1. A berry, particularly of the laurel. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. The laurel tree (Laurus nobilis). Hence, in the plural, an honorary garland or crown bestowed as a prize for victory or excellence, anciently made or consisting of branches of the laurel. [ 1913 Webster ]

The patriot's honors and the poet's bays. Trumbull. [ 1913 Webster ]

3. A tract covered with bay trees. [ Local, U. S. ] [ 1913 Webster ]


Bay leaf, the leaf of the bay tree (Laurus nobilis). It has a fragrant odor and an aromatic taste, and is used for flavoring in food.
[ 1913 Webster ]

Baya

‖n. [ Native name. ] (Zool.) The East Indian weaver bird (Ploceus Philippinus). [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Takes his bets in a small pool hall just past Sandy Bay.อยู่ที่โต๊ะพูล เลยอ่าวซันเดย์ไป Cool Runnings (1993)
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ... In the Name of the Father (1993)
Green Bay fan.เป็นแฟนทีม Green Bay Squeeze (1993)
The Bay area.แถวอ่าว Heat (1995)
SHU at Pelican Bay.ไปกินข้าวแดงที่คุกเพลิแกน Heat (1995)
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
Come on, everybody, down to the bay.เร็วเข้า ทุกคนลงไปที่อ่าว! Rebecca (1940)
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
Dr. floyd to the medical bay.ดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
By the way, all your messages are in the communication bay.โอ้โดยวิธีการที่ข้อความ ทั้งหมดของคุณ อยู่ในอ่าวสื่อสาร 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bayA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
bayHe drew a bead on a stag at bay.
bayHe kept the invaders at bay with a machine gun.
bayMt. Fuji as seen from Suruga Bay is beautiful.
bayStanding as it does on a hill, the hotel commands a fine view of the bay.
bayThe airport is in Osaka Bay.
bayThe bay has more yachts than sailboats.
bayThe bay is full of boats and people.
bayThere was so much noise that Professor Bayley couldn't make himself heard.
bayThe river descends from the mountains to the bay below.
bayThis bay is called New York Harbor.
bayThis hill commands a fine view of the bay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวง(n) sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count Unit: เล่ม
ศาสตรา(n) sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai Definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
อ่าว(n) bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count Unit: อ่าว, Thai Definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
ดาบปลายปืน(n) bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai Definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.
หอน(v) howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai Definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[āo] (n) EN: gulf ; bay  FR: golfe [ m ] ; baie [ f ]
อ่าวเบงกอล[Āo Bengkøn] (n, prop) EN: Bay of Bengal  FR: Golfe du Bengale [ m ]
อ่าวฮัดสัน[Āo Hatsan] (n, prop) EN: Hudson Bay  FR: baie d'Hudson [ f ]
ใบกระวาน[bai krawān] (n, exp) EN: bay leaf
บาเยิร์น มิวนิก[Bayoēn Miūnik] (tm) EN: Bayern Munich  FR: Bayern Munich [ m ] : Bayern [ m ]
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay  FR: Bombay
บอมเบย์[Bømbē] (n, prop) EN: Bombay cat ; Bombay  FR: Bombay
ดาบปลายปืน[dāpplāipeūn] (n) EN: bayonet  FR: baïonnette [ f ]
เห่า[hao] (v) EN: bark ; yap ; bay  FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[hao høn] (v, exp) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bay
baye
bayh
bays
bay's
bayar
bayed
bayer
bayes
bayle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bay
bays
bayed
bayou
baying
bayous
bayonet
bayonets
bayoneted
bay-wreath

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wān, ㄨㄢ, / ] bay; gulf #6,267 [Add to Longdo]
海湾[hǎi wān, ㄏㄞˇ ㄨㄢ,   /  ] bay; gulf (body of water); refers to the Persian Gulf #12,357 [Add to Longdo]
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ,  ] bayonet #28,715 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, / ] bay horse with black mane #73,709 [Add to Longdo]
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ,   /  ] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province #73,936 [Add to Longdo]
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ,      /     ] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia #77,681 [Add to Longdo]
孟加拉湾[Mèng jiā lā Wān, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄨㄢ,     /    ] Bay of Bengal #80,728 [Add to Longdo]
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ,   ] bayonet charge #94,850 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] bay; cove #104,323 [Add to Longdo]
巴音郭楞蒙古自治州[Bā yīn guō léng měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄚ ㄧㄣ ㄍㄨㄛ ㄌㄥˊ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ,         ] Bayinguoleng Mongol autonomous prefecture of Xinjiang #105,239 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodden { m } an der Ostseebay on the Baltic Sea [Add to Longdo]
Bucht { f } | Buchten { pl }bay | bays [Add to Longdo]
Erkerfenster { n }bay window [Add to Longdo]
Gestell { n } | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted [Add to Longdo]
Lorbeer { m }; Lorbeerblatt { n } (Gewürz) [ cook. ] | Lorbeerblätter { pl }bay leaf | bay leaves [Add to Longdo]
Celebeskuckuck { m } [ ornith. ]Bay Coucal [Add to Longdo]
Maskeneule { f } [ ornith. ]Bay Owl [Add to Longdo]
Rotohrspecht { m } [ ornith. ]Bay Woodpecker [Add to Longdo]
Kastanienzaunkönig { m } [ ornith. ]Bay Wren [Add to Longdo]
Bayaweber { m } [ ornith. ]Baya Weaver [Add to Longdo]
Bayern { n }Bavaria [Add to Longdo]
Bayer { m }; Bayerin { f }Bavarian [Add to Longdo]
bayerisch; bayrisch { adj }Bavarian [Add to Longdo]
Bayrut (Stadt in Libanon)Bayrut (city in Libanon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) #1,738 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) inlet; bay; (P) #2,120 [Add to Longdo]
[わん, wan] (n, n-suf) bay; gulf; inlet; (P) #3,183 [Add to Longdo]
ベイ[bei] (n) bay #5,447 [Add to Longdo]
湾岸[わんがん, wangan] (n) gulf coast; bay coast; (P) #8,506 [Add to Longdo]
支える[ささえる, sasaeru] (v1, vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) #9,048 [Add to Longdo]
内海[うちうみ(P);うちかい;うちのみ;うつみ;ないかい, uchiumi (P); uchikai ; uchinomi ; utsumi ; naikai] (n) inlet; bay; inland sea; (P) #9,668 [Add to Longdo]
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P) #10,022 [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] (n) (See 山の手・1) low-lying part of a city (usu. containing shops, factories, etc.); Shitamachi (low-lying area of eastern Tokyo near Tokyo Bay, inc. Asakusa, Shitaya, Kanda, Fukugawa, Honjo, Nihonbashi, Kyobashi and surrounds); (P) #13,059 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf, n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) #13,406 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay [Add to Longdo]
ベイ[べい, bei] bay [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
イーベイ[いーべい, i-bei] eBay [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top