Search result for

ausschalten

(16 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausschalten-, *ausschalten*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ausschalten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ausschalten*)
German-Thai: Longdo Dictionary
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: S. ausmachen, A. einschalten, anmachen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalten {n}power down [Add to Longdo]
abschalten; ausschaltento deactivate [Add to Longdo]
abschalten; ausschalten | abschaltend; ausschaltend | abgeschaltet; ausgeschaltetto switch off | switching off | switched off [Add to Longdo]
abschalten; ausschaltento turn off [Add to Longdo]
auskuppeln; ausschaltento uncouple [Add to Longdo]
ausschaltento deactivate [Add to Longdo]
ausschaltento disable [Add to Longdo]
ausschalten; ablegento discard [Add to Longdo]
(Gegner) ausschaltento eliminate [Add to Longdo]
die Lampen ausschaltento turn out the lights [Add to Longdo]
unterbrechen; trennen; ausschalten | unterbrechend; trennend; ausschaltend | unterbrochen; getrennt; ausgeschaltet | unterbricht; trennt | unterbrach; trennteto disconnect | disconnecting | disconnected | disconnects | disconnected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ausschalten [ausʃaltən]
     to deactivate; to disable; to discard; to disconnect; to switch off; to turn off; to uncouple
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ausschalten [ausʃaltən] (n) , s.(n )
     power down
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top