Search result for

ausmachen

(59 entries)
(0.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausmachen-, *ausmachen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ausmachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ausmachen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would you mind running down to the store and getting me something?Würde es dir was ausmachen, mir im Laden ein Fläschchen zu besorgen? The Wanderers (1979)
Nellie!Ausmachen! Nelly! The Economy Drive (1980)
Ten years? Assuming a 10 % interest, he's asking fora free gift of fifty million pounds.Geht man davon aus, die Zinsen würden 10 Prozent ausmachen, dann bittet er uns um eine Spende von 50 Millionen Pfund. The Official Visit (1980)
Would that matter?Würde das was ausmachenThe Right to Know (1980)
Can't we turn off the light?Kann man das nicht ausmachenFrom the Life of the Marionettes (1980)
Sir, do you mind calling back in about five minutes, please?Sir, würde es Ihnen etwas ausmachen, in fünf Minuten noch einmal anzurufen? The Blues Brothers (1980)
If you don't mind a few sinners at the table, ma'am.Wenn Ihnen ein paar Sünder am Tisch nichts ausmachen, Madam. Bronco Billy (1980)
Can I turn the lights off?- Soll ich am Hauptschalter ausmachenThe Last Metro (1980)
- Want me to turn off the light?- Soll ich das Licht ausmachenGloria (1980)
You can turn that camera off now.Sie können die Kamera ausmachenffolkes (1980)
A tribute to all the beautiful things that make up our lives.Als Tribut an die schönen Dinge, die unser Leben ausmachenThe Revel (1981)
Would you mind if I put this in your window?Würde es dir was ausmachen, wenn ich das in euer Fenster stelle? The Whirlwind (1981)
Strike, the sooner the better!Das wird keinem was ausmachen. Ja bitte, streiken Sie. Je früher, desto besser. The Compassionate Society (1981)
After all, what is another tower block where there are so many?Und schließlich, was würde noch ein Hochhaus schon ausmachen? Es gibt doch schon so viele. The Quality of Life (1981)
I told you to put that light out and get to bed.Ich sagte doch, du sollst das Licht ausmachen! - Aber hier... Time Bandits (1981)
I can't get Jack on the phone to arrange a meeting.Wir wollten ein Treffen ausmachenBlow Out (1981)
Can somebody turn out the light?Kann jemand mal das Licht ausmachenThe Great Muppet Caper (1981)
And turn the waffles off.Und die Waffeln ausmachenNeighbors (1981)
That we put out the lights.Daß wir das Licht ausmachenPrivate Lessons (1981)
Would that cause you a lot of pain?Würde Ihnen das sehr viel ausmachenThe Professional (1981)
Man, would you kill that music, please? Hello?Kannst du bitte die Musik ausmachenRoad Games (1981)
It shouldn't matter that Toni's Jewish, should it?Es sollte nichts ausmachen, dass Toni Jüdin ist, oder? The Beginning (1981)
You could've shut it off.Hättest es ja auch ausmachen können. The Evil Dead (1981)
One man can make a difference, Michael.Ein Mann kann den Unterschied ausmachen, Michael. Not a Drop to Drink (1982)
Sir, you'll have to put your cigarette out.Sir, Sie müssen lhre Zigarette ausmachenAirplane II: The Sequel (1982)
Do you care if I kiss you right here in front of God and everybody?Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dich hier vor allen küsse? Diner (1982)
Do you mind very much if I call you Hoss, too?Würde es dir was ausmachen, wenn ich dich auch Hoss nenne? Honkytonk Man (1982)
You wouldn't mind if I was to go with you?Würde es dir was ausmachen, wenn ich mitkomme? Honkytonk Man (1982)
Would that make a difference?Würde das etwas ausmachenTootsie (1982)
So what?Was würde das ausmachenGénius v hladomorne (1983)
Would you mind raining on someone else's parade?Würde es Ihnen etwas ausmachen, den Schlauch woanders hinzuhalten? K.I.T.T. the Cat (1983)
[Laughing] Laura, would you mind?Laura, würde es dir etwas ausmachenSting of Steele (1983)
I owe money at school. I have to pay it back.Würde es dir was ausmachen, ich habe da noch Schulden... L'Argent (1983)
You can zero in on any target you want just by putting the green tracer line on your target.Sie können sich aufjedes Ziel einschießen, das Sie ausmachen. Sie brauchen bloß das grüne Fadenkreuz auf das Ziel zu richten. Blue Thunder (1983)
Could we have the lights off?Sollen wir das Licht ausmachenLocal Hero (1983)
Gordon, can this music be turned off?- Gordon, kannst du die Musik ausmachenLocal Hero (1983)
One or two unfamiliar objects to look at up there.Man kann dort oben ein oder zwei unbekannte Objekte ausmachenLocal Hero (1983)
Would you mind?Würde es dir was ausmachenThe Survivors (1983)
Move back a bit.Würde es Ihnen was ausmachen, mir etwas Platz zu machen? One Deadly Summer (1983)
Excuse me, in case he doesn't come today, would it be all right if I wait for him tomorrow?Verzeihung, wenn er heute nicht kommt, würde es was ausmachen, wenn ich morgen auf ihn warten würde? Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Stop it now!Sofort ausmachenBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Not one minute more, hmm?Mit einer Frequenz, die der Helikopter nicht ausmachen kann. Fight Like a Dove (1984)
After a few hours with such a body, what would it matter?Nach ein paar Stunden mit diesem Körper, was würde das ausmachenShadow of the Hawke (1984)
Do you know how many people he's killed? Murder means nothin' to him. Believe me, I know.Bleiben Sie lange genug bei ihm, wird Mord Ihnen auch nichts mehr ausmachenA Good Knight's Work (1984)
Every computer has a master switch, a circuit, somethin'.Ausmachen, abschalten, deaktivieren. A Good Knight's Work (1984)
Do you mind accompanying me back to my deathbed?Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zum Totenbett zurückzufahren? All of Me (1984)
It's one of the things life is about.Es ist eins der Dinge, die das Leben ausmachenBirdy (1984)
- Would you mind, if we sat with you? - Sit with us?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns zu Ihnen setzen? Cannonball Run II (1984)
We don't particularly want our involvement in this advertised.Entschuldigung, dass ich Ihnen nicht die Hand schüttle. Würde's Ihnen - was ausmachen, mich zu befreien? Dreamscape (1984)
Would you mind?Würde es Ihnen etwas ausmachenMissing in Action (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verabredung {f}; Termin {m}; Bestellung {f} | Verabredungen {pl} | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]
ausmachen; betragen | ausmachendto amount to | amounting to [Add to Longdo]
ausmachen; ergeben; betragento account for [Add to Longdo]
(Licht) ausmachen; löschento douse (light) [Add to Longdo]
bilden; ausmachento constitute [Add to Longdo]
entdecken; ausmachento pick out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ausmachen [ausmaxən]
     amount to; to account for
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top