ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audit

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audit-, *audit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit(n) การวัดประสิทธิภาพ
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
audit(vt) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต, Syn. sit in
audit(vi) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
auditor(n) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
auditor(n) ผู้ฟัง, Syn. listener, hearer, audience
auditor(n) ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
audition(n) การได้ยิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน, ประสาทหรืออำนาจในการฟัง, การทดลองฟัง, การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test
auditive(ออ'ดิทิฟว) adj. = auditory (ดู)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย, ห้องประชุม, อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj., n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน, เกี่ยวกับโสตประสาท, กลุ่มคนที่ฟัง, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ, การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
audition(n) การได้ยิน, การฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง, หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
plaudit(n) การโห่ร้อง, การตบมือสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditสอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audit of computer systemsการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audit trailหลักฐานการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้สอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Auditor-Generalผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [ มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit adjustmentรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit around the computerการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ [การบัญชี]
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ, Example: ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน [ตลาดทุน]
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Audit evidenceหลักฐานจากการสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit guideแนวทางการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit memorandumบันทึกงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit notebookสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit opinionรายงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
audition(n) การคัดตัวแสดง
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think I could audit your class?คุณคิดว่าฉันสามารถเข้าเรียนชั้นนี้ได้มัย? No Such Thing as Vampires (2007)
Well, it's complicated, but... just to audit the last five years of tax returns would take at least two years.มันเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ เพื่อตรวจสอบภาษีย้อนหลังห้าปี จะใช้เวลาอย่างน้อยสองปี Double Blind (2009)
Wanna audit some of these classes with me?อยากไปร่วมเรียน ในชั้นเดียวกันฉันมั้ย? Chapter Two 'Ink' (2009)
I'm here to do an audit of our curriculum, Will.ผมมาตรวจสอบหลักสูตร Dream On (2010)
The I.R.S. Agent standing by to crawl up Martha's audit is not.เพื่อตรวจสวบบัญชีของ มาธาร์น่ะ ไม่สนุกแน่ Goodbye, Columbia (2010)
Now I have to audit an entire system for shenanigans, which means... bye-bye weekends.ทีนี้ฉันต้องไปตรวจสอบทั้งระบบ ว่ามีใครเล่นตลกอะไรรึเปล่า ซึ่งหมายความว่า... บ๊ายบาย วันหยุดสุดสัปดาห์ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
The bank hired me to audit his books. Call them, they'll confirm.ธนาคารจ้างฉันตรวจสอบบัญชีเขา ถามพวกเขาสิ พวกเขาจะยืนยันเอง Butterfly (2010)
Enta Bio, Audit Report, Stock Purchase and Sales to Date?รายงานการตรวจสอบ การซื้อขายหุ้นของ Enta Bio จนถึงปัจจุบัน Episode #1.9 (2010)
And if they audit my business, find out that Walt and I paid for it with close to a million dollars in untaxed gambling winnings, we will go to prison, where you will already be.และถ้าพวกเขาตรวจสอบธุรกิจของฉัน ตรวจพบว่าวอลท์และฉัน เป็นผู้จ่ายเงิน ซึ่งเงินเกือบจะล้านดอลลาร์ Crawl Space (2011)
You did an audit of my firm a couple months ago.คุณตรวจสอบบัญชีของบริษัทผม เมื่อสองเดือนก่อน It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
It's from the audit the lawyers did when he left me his half of the company.มันมาจากที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทำไว้ ตอนที่เขาทิ้งบริษัทครึ่งหนึ่งไว้ให้ผม Legacy (2012)
That source gave her audit trails.ให้ข้อมูลแกะรอยตรวจสอบภายใน If It Bleeds, It Leads (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auditI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
auditI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
auditShe went in for the audition last week.
auditThe accounts have been audited.
auditThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
auditThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
auditThe crowd poured out of the auditorium.
auditThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอประชุม(n) auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม(n) meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count Unit: ห้อง
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
โสตประสาท(n) auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai Definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
ประสาทหู(n) auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
กระดูกนำเสียง(n) auditory ossicles, Thai Definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
ช่องหู(n) auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: รูหู
พนักงานตรวจบัญชี(n) auditor, Syn. คนตรวจบัญชี, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บ้องหู[bǿnghū] (n) EN: opening of the ear  FR: conduit auditif [ m ]
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [ m ]
ฟัง[fang] (v) EN: listen to ; hear ; hark  FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [ m ] ; salle académique [ f ] ; salle de congrés [ f ] ; salle de réunion [ f ]
จัญไร[janrai] (adj) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil  FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
การตรวจสอบ[kān trūatsøp] (n) EN: audit ; inspection  FR: examen [ m ] ; vérification [ f ] ; contrôle [ m ] ; audit [ m ]
การตรวจสอบบัญชี[kān trūatsøp banchī] (n, exp) EN: audit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
audit
audits
audited
auditor
auditing
audition
auditors
auditory
auditions
auditor's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audit
audits
audited
auditor
auditing
audition
auditors
auditory
auditions
auditioned

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审计长[shěn jì zhǎng, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ ㄓㄤˇ,    /   ] auditor #37,767 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jährliche Abschlussprüfung { f } [ econ. ]audit of annual accounts [Add to Longdo]
Bestätigungsvermerk { m }; Prüfungsbericht { m }audit certificate [Add to Longdo]
Buchungskontrolle { f }audit trail [Add to Longdo]
Bücherrevision { f } | Bücherrevisionen { pl }audit (of the accounts) | audits [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei { f }; Prüfdatei { f }audit file [Add to Longdo]
Prüfungstest { m }audit test [Add to Longdo]
Prüfungsauftrag { m }audit assignment [Add to Longdo]
Prüfungsausschuss { m }audit committee [Add to Longdo]
Prüfungshonorar { n }audit fee [Add to Longdo]
Prüfungsprogramm { n }audit program [Add to Longdo]
Rechnungshof { m }audit division [ Am. ]; Auditor General's office [ Br. ] [Add to Longdo]
Testladen { m }audit store [Add to Longdo]
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft { f }audit firm [Add to Longdo]
auditierte Organisationauditee [Add to Longdo]
auditiv { adj }; das Gehör betreffend [ med. ]auditory; hearing-related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディション[o-deishon] (n) audition; (P) #4,390 [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n, vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) #4,684 [Add to Longdo]
聴取[ちょうしゅ, choushu] (n, vs) listening; hearing; audition; radio reception; (P) #11,182 [Add to Longdo]
講堂[こうどう, koudou] (n) auditorium; (P) #12,060 [Add to Longdo]
試聴[しちょう, shichou] (n, vs) trial listening (e.g. to a record before buying); audition #19,593 [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
オーディトリアム[o-deitoriamu] (n) auditorium [Add to Longdo]
システム監査[システムかんさ, shisutemu kansa] (n) { comp } system auditing [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] (n) { comp } security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) { comp } security audit trail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
計算機システム監査[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] computer-system audit [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, v. t. [imp. & p. p. {Audited}; p. pr. & vb. n.
   {Auditing}.]
   To examine and adjust, as an account or accounts; as, to
   audit the accounts of a treasure, or of parties who have a
   suit depending in court.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, v. i.
   To settle or adjust an account.
   [1913 Webster]
 
      Let Hocus audit; he knows how the money was disbursed.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, n. [L. auditus a hearing, fr. audire. See
   {Audible}, a.]
   1. An audience; a hearing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He appeals to a high audit.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An examination in general; a judicial examination.
    [1913 Webster]
 
   Note: Specifically: An examination of an account or of
      accounts, with the hearing of the parties concerned, by
      proper officers, or persons appointed for that purpose,
      who compare the charges with the vouchers, examine
      witnesses, and state the result.
      [1913 Webster]
 
   3. The result of such an examination, or an account as
    adjusted by auditors; final account.
    [1913 Webster]
 
       Yet I can make my audit up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A general receptacle or receiver. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It [a little brook] paid to its common audit no more
       than the revenues of a little cloud. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Audit ale}, a kind of ale, brewed at the English
    universities, orig. for the day of audit.
 
   {Audit house}, {Audit room}, an appendage to a cathedral, for
    the transaction of its business.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audit
   n 1: an inspection of the accounting procedures and records by a
      trained accountant or CPA [syn: {audited account}, {audit}]
   2: a methodical examination or review of a condition or
     situation; "he made an audit of all the plants on his
     property"; "an energy efficiency audit"; "an email log audit"
   v 1: examine carefully for accuracy with the intent of
      verification; "audit accounts and tax returns" [syn:
      {audit}, {scrutinize}, {scrutinise}, {inspect}]
   2: attend academic courses without getting credit

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AUDIT
     AUtomated Data Input Terminal
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Audit /audiːtoːriːum/
  (company) audit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top