ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astonished

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astonished-, *astonished*, astonish, astonishe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonished(adj) ที่ประหลาดใจ, Syn. amazed, open-mouthed

English-Thai: Nontri Dictionary
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งอัศจรรย์ใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I received a letter this morning, which has astonished me exceedingly.พ่อได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำความประหลาดใจให้พ่ออย่างยิ่ง Episode #1.6 (1995)
I am so pleased and so astonished to see you here.ผมดีใจ และประหลาดใจที่คุณอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
I must say that I am rather astonished by the response time of London's finest.ต้องขอบอกว่า น่าแปลกใจมากที่ได้เจอการต้อนรับ จากหน่วยงานชั้นเยี่ยมของลอนดอน V for Vendetta (2005)
The scientists who study these ice shelves were absolutely astonished when they were looking at these images.นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาผาน้ำแข็งพวกนี้ ประหลาดใจเป็นที่สุด เมื่อมองเห็นภาพเหล่านี้ An Inconvenient Truth (2006)
Well, I can just repeat that I'm astonished that Joe didn't run this by you, thorough as he was.ผมพูดได้เหมือนเดิมว่า... ผมแปลกใจที่โจไม่คุยกับคุณก่อน... โดยละเอียดตามนิสัยเขา Manchester by the Sea (2016)
- Swanney's dead now, of course. - Be astonished if he wasn't.- แน่ละ ตอนนี้สแวนนีย์ตายไปแล้ว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonishedHis admission that he had stolen the money astonished his family.
astonishedHis impractical proposal astonished us all.
astonishedHow astonished I was to see this.
astonishedI'm astonished by her cleverness.
astonishedI was astonished at sight of him.
astonishedI was astonished at the news.
astonishedI was astonished by his ignorance.
astonishedI was astonished to hear what had happened.
astonishedKate was astonished by his behavior.
astonishedShe stood astonished at the sight.
astonishedShe was astonished that you spoke Chinese so well.
astonishedShould he know the fact, he would be astonished.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
astonished

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astonished

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪讶[guài yà, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄚˋ,   /  ] astonished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k, vi) to be surprised; to be astonished; (P) #12,991 [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n, vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs, adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r, vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r, vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1, vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
舌を巻く[したをまく, shitawomaku] (exp, v5k) (id) to be astonished [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1, vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1, vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]
憮然[ぶぜん, buzen] (n, adj-t, adv-to) discouraged; disappointed; astonished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astonish \As*ton"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Astonished}; p. pr.
   & vb. n. {Astonishing}.] [OE. astonien, astunian, astonen,
   OF. estoner, F. ['e]tonner, fr. L. ex out + tonare to
   thunder, but perhaps influenced by E. stun. See {Thunder},
   {Astound}, {Astony}.]
   1. To stun; to render senseless, as by a blow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Enough, captain; you have astonished him. [Fluellen
       had struck Pistol].          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The very cramp-fish [i. e., torpedo] . . . being
       herself not benumbed, is able to astonish others.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with sudden fear, terror, or wonder; to amaze;
    to surprise greatly, as with something unaccountable; to
    confound with some sudden emotion or passion.
    [1913 Webster]
 
       Musidorus . . . had his wits astonished with sorrow.
                          --Sidney.
    [1913 Webster]
 
       I, Daniel . . . was astonished at the vision. --Dan.
                          viii. 27.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To amaze; astound; overwhelm; surprise.
 
   Usage: {Astonished}, {Surprised}. We are surprised at what is
      unexpected. We are astonished at what is above or
      beyond our comprehension. We are taken by surprise. We
      are struck with astonishment. --C. J. Smith. See
      {Amaze}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astonished
   adj 1: filled with the emotional impact of overwhelming surprise
       or shock; "an amazed audience gave the magician a
       standing ovation"; "I stood enthralled, astonished by the
       vastness and majesty of the cathedral"; "astounded
       viewers wept at the pictures from the Oklahoma City
       bombing"; "stood in stunned silence"; "stunned scientists
       found not one but at least three viruses" [syn: {amazed},
       {astonied}, {astonished}, {astounded}, {stunned}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top