ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascii

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascii-, *ascii*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ASCII text, and the name of the original programmer.ในรูปรหัสอักษรแอสกี้ และชื่อของผู้โปรแกรมเริ่มแรก To the Lighthouse (2009)
I figured one of you guys... kept an ASCII table, lying around.ฉันคิดว่าหนึ่งในพวกคุณ เก็บไว้ในตาราง เอสคี โกหกรอบ The Martian (2015)
It's a... it's a plain ASCII text file.มันคือไฟล์ข้อความ เอสคี ธรรมดา The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asciiPlease ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ascii + number (e.g. >>1).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสกี[Aēskī = Aētkī] (acron) EN: ASCII  FR: ASCII

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascii

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ,          /         ] ASCII, American Standard Code for Information Interchange [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ASCII-Tastatur { f }ASCII keyboard [Add to Longdo]
standardisierter Code zur ZeichendarstellungASCII : American Standard Code for Information Interchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスキー[asuki-] (n) { comp } American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) #8,416 [Add to Longdo]
スラッシュ[surasshu] (n, vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) #16,908 [Add to Longdo]
アスキーネット[asuki-netto] (n) { comp } ASCII Net [Add to Longdo]
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) { comp } ASCII file [Add to Longdo]
アスキーモード[asuki-mo-do] (n) { comp } ASCII mode [Add to Longdo]
英数[えいすう, eisuu] (n) { comp } ASCII coding (lit [Add to Longdo]
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] (n) { comp } American Standard Code for Information Exchange; ASCII [Add to Longdo]
足底筋膜炎[そくていきんまくえん, sokuteikinmakuen] (n) plantar fasciitis [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] (n) { comp } ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
英数[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding [Add to Longdo]
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII [Add to Longdo]
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ASCII \ASCII\ n. [Acronym: American Standard Code for
   Information Interchange.](Computers)
   1. the American Standard Code for Information Interchange, a
    code consisting of a set of 128 7-bit combinations used in
    digital computers internally, for display purposes, and
    for exchanging data between computers. It is very widely
    used, but because of the limited number of characters
    encoded must be supplemented or replaced by other codes
    for encoding special symbols or words in languages other
    than English. Also used attributively; -- as, an ASCII
    file.
 
   Syn: American Standard Code for Information Interchange.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascii \As"ci*i\, Ascians \As"cians\, n. pl. [L. ascii, pl. of
   ascius, Gr. ? without shadow; 'a priv. + ? shadow.]
   Persons who, at certain times of the year, have no shadow at
   noon; -- applied to the inhabitants of the torrid zone, who
   have, twice a year, a vertical sun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ASCII
   n 1: (computer science) a code for information exchange between
      computers made by different companies; a string of 7 binary
      digits represents each character; used in most
      microcomputers [syn: {American Standard Code for
      Information Interchange}, {ASCII}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ASCII
  /as'kee/, n.
 
   [originally an acronym (American Standard Code for Information Interchange)
   but now merely conventional] The predominant character set encoding of
   present-day computers. The standard version uses 7 bits for each character,
   whereas most earlier codes (including early drafts of ASCII prior to June
   1961) used fewer. This change allowed the inclusion of lowercase letters ?
   a major {win} ? but it did not provide for accented letters or any other
   letterforms not used in English (such as the German sharp-S ?. or the
   ae-ligature ? which is a letter in, for example, Norwegian). It could be
   worse, though. It could be much worse. See {EBCDIC} to understand how. A
   history of ASCII and its ancestors is at http://www.wps.com/texts/codes/
   index.html.
 
   Computers are much pickier and less flexible about spelling than humans;
   thus, hackers need to be very precise when talking about characters, and
   have developed a considerable amount of verbal shorthand for them. Every
   character has one or more names ? some formal, some concise, some silly.
   Common jargon names for ASCII characters are collected here. See also
   individual entries for {bang}, {excl}, {open}, {ques}, {semi}, {shriek},
   {splat}, {twiddle}, and {Yu-Shiang Whole Fish}.
 
   This list derives from revision 2.3 of the Usenet ASCII pronunciation
   guide. Single characters are listed in ASCII order; character pairs are
   sorted in by first member. For each character, common names are given in
   rough order of popularity, followed by names that are reported but rarely
   seen; official ANSI/CCITT names are surrounded by brokets: <>. Square
   brackets mark the particularly silly names introduced by {INTERCAL}. The
   abbreviations ?l/r? and ?o/c? stand for left/right and ?open/close?
   respectively. Ordinary parentheticals provide some usage information.
 
   +-------------------------------------------------------------------------+
   | |Common: {bang} ; pling; excl; not; shriek; ball-bat; . Rare: factorial; exclam; smash; cuss; boing; yell; wow; hey;  |
   | |wham; eureka; [spark-spot]; soldier, control.             |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: double quote; quote. Rare: literal mark; double-glitch;    |
   |"|snakebite; ; ; dirk; [rabbit-ears]; double |
   | |prime.                                 |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: number sign; pound; pound sign; hash; sharp; {crunch} ; hex;  |
   |#|[mesh]. Rare: grid; cross?hatch; oc?to?thorpe; flash; ,    |
   | |pig-pen; tic?tac?toe; scratchmark; thud; thump; {splat} .       |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: dollar; . Rare: currency symbol; buck; cash;   |
   |$|bling; string (from BASIC); escape (when used as the echo of ASCII   |
   | |ESC); ding; cache; [big money].                    |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |%|Common: percent; ; mod; grapes. Rare: [double-oh-seven]. |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: ; amp; amper; and, and sign. Rare: address (from C);|
   |&|reference (from C++); andpersand; bitand; background (from sh(1) );  |
   | |pretzel. [INTERCAL called this ampersand ; what could be sillier?]   |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |'|Common: single quote; quote; . Rare: prime; glitch; tick; |
   | |irk; pop; [spark]; ; .  |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: l/r paren; l/r parenthesis; left/right; o?pen?/?close; par?en/ |
   |(|the?sis; o/c paren; o/c par?en?the?sis; l/r paren?the?sis; l/r     |
   |)|ba?na?na. Rare: so/al?ready; lparen/rparen; ; o/c round bracket, l/r round bracket, [wax/wane];    |
   | |par?en?this?ey/un?par?en?this?ey; l/r ear.               |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: star; [ {splat} ]; . Rare: wildcard; gear; dingle;  |
   |*|mult; spider; aster; times; twinkle; glob (see {glob} ); {Nathan Hale} |
   | |.                                   |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |+|Common: ; add. Rare: cross; [intersection].           |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |,|Common: . Rare: ; [tail].               |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |-|Common: dash; ; . Rare: [worm]; option; dak; bithorpe. |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |.|Common: dot; point; ; . Rare: radix point; full |
   | |stop; [spot].                             |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |/|Common: slash; stroke; ; forward slash. Rare: diagonal; solidus;|
   | |over; slak; virgule; [slat].                      |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |:|Common: . Rare: dots; [two-spot].                |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |;|Common: ; semi. Rare: weenie; [hybrid], pit-thwong.     |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: ; bra/ket; l/r angle; l/r angle bracket; l/|
   |<|r broket. Rare: from/{into, towards}; read from/write to; suck/blow;  |
   |>|comes-from/gozinta; in/out; crunch/zap (all from UNIX); tic/tac; [angle|
   | |/right angle].                             |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |=|Common: ; gets; takes. Rare: quadrathorpe; [half-mesh].    |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |?|Common: query; ; {ques} . Rare: quiz; whatmark; [what]; |
   | |wildchar; huh; hook; buttonhook; hunchback.              |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |@|Common: at sign; at; strudel. Rare: each; vortex; whorl; [whirlpool]; |
   | |cyclone; snail; ape; cat; rose; cabbage; .       |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |V|Rare: [book].                             |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |[|Common: l/r square bracket; l/r bracket; ;  |
   |]|brack?et/un?brack?et. Rare: square?/?un?square; [U turn/U turn back]. |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: backslash, hack, whack; escape (from C/UNIX); reverse slash;  |
   |\|slosh; backslant; backwhack. Rare: bash; ; reversed   |
   | |virgule; [backslat].                          |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: hat; control; uparrow; caret; . Rare: xor sign,  |
   |^|chevron; [shark (or shark-fin)]; to the (?to the power of?); fang;   |
   | |pointer (in Pascal).                          |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |_|Common: ; underscore; underbar; under. Rare: score;     |
   | |backarrow; skid; [flatworm].                      |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: backquote; left quote; left single quote; open quote; ; grave. Rare: backprime; [backspark]; unapostrophe; birk;   |
   | |blugle; back tick; back glitch; push; ; |
   | |quasiquote.                              |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   | |Common: o/c brace; l/r brace; l/r squiggly; l/r squiggly bracket/brace;|
   |{|l/r curly bracket/brace; . Rare: brace/unbrace; |
   |}|curly/un?curly; leftit/rytit; l/r squirrelly; [embrace/bracelet]. A  |
   | |balanced pair of these may be called curlies .             |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |||Common: bar; or; or-bar; v-bar; pipe; vertical bar. Rare: ; gozinta; thru; pipesinta (last three from UNIX); [spike].    |
   |-+-----------------------------------------------------------------------|
   |~|Common: ; squiggle; {twiddle} ; not. Rare: approx; wiggle; swung|
   | |dash; enyay; [sqiggle (sic)].                     |
   +-------------------------------------------------------------------------+
 
   The pronunciation of # as ?pound? is common in the U.S. but a bad idea;
   {Commonwealth Hackish} has its own, rather more apposite use of ?pound
   sign? (confusingly, on British keyboards the ? happens to replace #; thus
   Britishers sometimes call # on a U.S.-ASCII keyboard ?pound?, compounding
   the American error). The U.S. usage derives from an old-fashioned
   commercial practice of using a # suffix to tag pound weights on bills of
   lading. The character is usually pronounced ?hash? outside the U.S. There
   are more culture wars over the correct pronunciation of this character than
   any other, which has led to the {ha ha only serious} suggestion that it be
   pronounced ?shibboleth? (see Judges 12:6 in an Old Testament or Tanakh).
 
   The ?uparrow? name for circumflex and ?leftarrow? name for underline are
   historical relics from archaic ASCII (the 1963 version), which had these
   graphics in those character positions rather than the modern punctuation
   characters.
 
   The ?swung dash? or ?approximation? sign (?) is not quite the same as tilde
   ~ in typeset material, but the ASCII tilde serves for both (compare {angle
   brackets}).
 
   Some other common usages cause odd overlaps. The #, $, >, and & characters,
   for example, are all pronounced ?hex? in different communities because
   various assemblers use them as a prefix tag for hexadecimal constants (in
   particular, # in many assembler-programming cultures, $ in the 6502 world,
   > at Texas Instruments, and & on the BBC Micro, Sinclair, and some Z80
   machines). See also {splat}.
 
   The inability of ASCII text to correctly represent any of the world's other
   major languages makes the designers' choice of 7 bits look more and more
   like a serious {misfeature} as the use of international networks continues
   to increase (see {software rot}). Hardware and software from the U.S. still
   tends to embody the assumption that ASCII is the universal character set
   and that characters have 7 bits; this is a major irritant to people who
   want to use a character set suited to their own languages. Perversely,
   though, efforts to solve this problem by proliferating ?national? character
   sets produce an evolutionary pressure to use a smaller subset common to all
   those in use.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASCII
     American Standard Code of Information Interchange
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top