ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artifice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artifice-, *artifice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artifice(n) กลอุบาย, See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. trick, wile
artifice(n) ทักษะ, Syn. skill, ingenuity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย, เล่ห์, ความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
artifice(n) ความชำนาญ, เล่ห์กล, อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน, ผู้สร้าง, ผู้ใช้อุบาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is an essential artifice for the sorcerer, so...มันจะทำให้เป็นการต่อสู้ของพ่อมดจริงๆ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเล่น(n) tactics, See also: artifice, tact, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด, Example: นักพูดเก่งๆ มีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ, Thai Definition: วิธีการหรือชั้นเชิงที่แปลกออกไปกว่าเดิม
เล่ห์กระเท่(n) trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai Definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
กลมารยา(n) trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
แง่งอน(n) artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai Definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
มารยา(n) artifice, See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย, Example: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
แต้มคู(n) artifice, See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning, Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง, Example: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม, Thai Definition: ชั้นเชิงอันแยบคาย
ชั้นเชิง(n) artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี, Example: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก
ยุทธวิธี(n) artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, Example: พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าวว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ ทหารกรุงศรีฯ ทำการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธีของพม่าไม่ได้, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีและอุบายในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ดอกไม้ไฟ[døkmāifai] (n, exp) EN: fireworks  FR: feu d'artifice [ m ] ; fusée (de feu d'artifice) [ f ]
ดอกไม้เพลิง[døkmāiphloēng] (n, exp) EN: fireworks  FR: feu d'artifice [ m ] ; fusée (de feu d'artifice) [ f ]
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [ f ] ; stratagème [ m ] ; astuce [ f ] ; truc [ m ]
กลเม็ด[konlamet] (n) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice  FR: stratagème [ m ] ; subterfuge [ m ] ; astuce [ f ] ; subtilité [ f ] ; tactique [ f ]
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
กลอุบาย[kon-ubāi] (n) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์กระเท่[lēkrathē] (n) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; subterfuge [ m ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
artifice

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artifice
artificer
artifices
artificers

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorrichtung { f } | Vorrichtungen { pl }artifice | artifices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティフィス;アーテフィス[a-teifisu ; a-tefisu] (n) artifice [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
策謀[さくぼう, sakubou] (n, vs) strategy; artifice [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na, n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) { Buddh } unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artifice \Ar"ti*fice\, n. [L. artificium, fr. artifex artificer;
   ars, artis, art + facere to make: cf. F. artifice.]
   1. A handicraft; a trade; art of making. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Workmanship; a skillfully contrived work.
    [1913 Webster]
 
       The material universe . . . in the artifice of God,
       the artifice of the best Mechanist.  --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Artful or skillful contrivance.
    [1913 Webster]
 
       His [Congreve's] plots were constructed without much
       artifice.               --Craik.
    [1913 Webster]
 
   4. Crafty device; an artful, ingenious, or elaborate trick.
 
   Note: [Now the usual meaning.]
      [1913 Webster]
 
         Those who were conscious of guilt employed
         numerous artifices for the purpose of averting
         inquiry.              --Macaulay.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artifice
   n 1: a deceptive maneuver (especially to avoid capture) [syn:
      {ruse}, {artifice}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 artifice /aʀtifis/ 
  subterfuge; trick; trickery

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top