ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antilogarithm

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antilogarithm-, *antilogarithm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antilogarithmแอนติลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antilogarithmแอนติลอการิทึม, แอนติลอการิทึมของจำนวนจริง a หมายถึง จำนวนที่ลอการิทึมฐานสิบของจำนวนนั้นเท่ากับ a เช่น log10 100 = 2        antilog 2 = 100 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antilogarithm    (n) ˌæntɪlˈɒgərɪðəm (a2 n t i l o1 g @ r i dh @ m)
antilogarithms    (n) ˌæntɪlˈɒgərɪðəmz (a2 n t i l o1 g @ r i dh @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antilogarithmus {m}antilogarithm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antilogarithm \An`ti*log"a*rithm\, n. (Math.)
   The number corresponding to a logarithm. The word has been
   sometimes, though rarely, used to denote the complement of a
   given logarithm; also the logarithmic cosine corresponding to
   a given logarithmic sine. -- {An`ti*log`a*rith"mic}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antilogarithm
   n 1: the number of which a given number is the logarithm [syn:
      {antilogarithm}, {antilog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top