ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annulment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annulment-, *annulment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annulment(n) การประกาศว่าเป็นโมฆะ, Syn. invalidation, nullification, cancellation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annulmentการบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annulment of marriageการเพิกถอนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like Blair's annulment just got annulled.ดูเหมือนว่าล้มเลิกงานของแบลร์ได้กลายเป็นโมฆะ The Princess Dowry (2012)
I took care of the annulment myself.ฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้ว The Princess Dowry (2012)
I just need you to sign these annulment papers.ผมแค่อยากให้คุณเซ็นเอกสารการเป็นโมฆะนี่ The Return of the Ring (2012)
Was there a problem with the annulment papers?มีอะไรผิดปกติในเอกสารความเป็นโมฆะหรอ The Return of the Ring (2012)
How dare you have annulment papers drawn up behind my back.กล้าดียังไงถึงร่างเอกสารความเป็นโมฆะลับหลังฉัน The Return of the Ring (2012)
Well, at least an annulment will be easier than a messy divorce.อย่างน้อยการแต่งงานเป็นโมฆะก็ง่ายกว่าการฟ้องหย่ายุ่งยากนั่น The Return of the Ring (2012)
Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger"Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger Eastwatch (2017)
These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting and annulments and bowel movements for all eternity, while the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored.These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting while the secret to defeating the Night King's completely ignored. Eastwatch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นโมฆะ[kān thamhai pen mōkha] (n) EN: annulment ; voidableness
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
annulment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annulment
annulments

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung { f }; Außerkraftsetzung { f }; Rückgängigmachung { f } | Aufhebungen { pl }; Außerkraftsetzungen { pl }; Rückgängigmachungen { pl }annulment | annulments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n, vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) #12,817 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annulment \An*nul"ment\, n. [Cf. F. annulement.]
   The act of annulling; abolition; invalidation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annulment
   n 1: the state of being cancelled or annulled [syn:
      {revocation}, {annulment}]
   2: (law) a formal termination (of a relationship or a judicial
     proceeding etc) [syn: {annulment}, {invalidation}]
   3: the act of abrogating; an official or legal cancellation
     [syn: {abrogation}, {repeal}, {annulment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top