ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annexation

AE2 N EH0 K S EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annexation-, *annexation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)

English-Thai: Nontri Dictionary
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNEXATION AE2 N EH0 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annexation (n) ˌænɛksˈɛɪʃən (a2 n e k s ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aneignung {f} | Aneignungen {pl}annexation | annexations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
韓国併合[かんこくへいごう, kankokuheigou] (n) annexation of Korea (by Japan; 1910-1945) [Add to Longdo]
韓国併合条約[かんこくへいごうじょうやく, kankokuheigoujouyaku] (n) (See 日韓併合条約) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
日韓併合条約[にっかんへいごうじょうやく, nikkanheigoujouyaku] (n) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P) [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) [Add to Longdo]
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix [Add to Longdo]
并合[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annexation \An`nex*a"tion\, n. [Cf. F. annexation. See {Annex},
   v. t.]
   1. The act of annexing; process of attaching, adding, or
    appending; the act of connecting; union; as, the
    annexation of Texas to the United States, or of chattels
    to the freehold.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) (Law) The union of property with a freehold so as to
      become a fixture. Bouvier.
    (b) (Scots Law) The appropriation of lands or rents to the
      crown. --Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annexation
   n 1: incorporation by joining or uniting [syn: {annexation},
      {appropriation}]
   2: the formal act of acquiring something (especially territory)
     by conquest or occupation; "the French annexation of
     Madagascar as a colony in 1896"; "a protectorate has
     frequently been a first step to annexation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top