ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allô

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allô-, *allô*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot(vt) แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
allow(vt) แบ่งสรร, Syn. allot
allow(vt) ยอมรับ, See also: รับ
allow(vt) สำรอง, See also: กันไว้, สงวน
allow(vt) ให้เงิน, See also: ให้ยืมเงิน
allow(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
alloy(vt) เจือปน, Syn. mix, compound
alloy(vt) ผสมโลหะ, See also: เจือโลหะ
alloy(n) โลหะผสม, Syn. compound, admixture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allo-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ "อื่น ๆ"
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
allodial(อะดล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง, Syn. allod
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร, แจกจ่าย, แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
allow(vt) อนุญาต, ให้, ยกให้, ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้, ซึ่งยอมได้, ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต, การยินยอม, การให้อภัย, การลดราคา
alloy(n) โลหะผสม, สิ่งเจือปน
alloy(vt) เจือ, ผสม, เจือปน
balloon(n) เรือเหาะ, บัลลูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
allocateจัดสรร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allochemมวลรวมคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allochemical metamorphismการแปรสภาพองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allochthonมวลหินเคลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allochthonous-เกิดที่อื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allocthonousเกิดต่างถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allobaric wind - Isallobaric windลมอัลโลบาริค หรือ ลมไอแซลโลบาริค [อุตุนิยมวิทยา]
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]
Allocheiriaแยกขวา-ซ้ายไม่ได้, ไม่รู้ขวา-ซ้าย [การแพทย์]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
Allograft Rejectionร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่นำมาปลูกถ่ายให้, การสลัดกราฟท์, การขับไล่อวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้ [การแพทย์]
Allograft, Rejection ofการไม่ยอมรับเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกฝัง [การแพทย์]
Alloplastic Materialsสารสังเคราะห์ [การแพทย์]
Allopurinolแอลโลพูรินอล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
allocate(vt) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
allocator(n) ผู้จัดหา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุมัติ(v) approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai Definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งเวลา(v) allocate, Example: แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง, Thai Definition: จัดสรรเวลา
โลหะผสม(n) alloy
สั่งงาน(v) assign, See also: allocate, allot, Syn. มอบหมายงาน, Example: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน
ให้(v) permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai Definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต(v) allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai Definition: ยอมให้ตามที่ขอ
อนุโลม(v) allow to grant, See also: let, permit, Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน, Example: ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี, Thai Definition: ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
เภท(n) division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขันลงหิน(n) alloy bowl rubbed with stone, See also: stone-set bowl, Example: ตานอบมีฝีมือในการทำขันลงหินจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ขันชนิดหนึ่งทำจากโลหะประสมแล้วขัดด้วยหิน
ปล่อย(v) allow, Syn. อนุญาต, ยอม, Example: แม่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองเมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [ f ] ; bac [ m ] ; baquet [ m ] ; cuve [ f ] ; bassinet [ m ] ; auge [ f ] ; bassin [ m ] ; cuvette [ f ]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อัญรูป[anyarūp] (n) EN: allotropy
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
allor
allot
allow
alloy
allots
allows
alloys
allocca
allocco
alloted

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alloa
allot
allow
alloy
alloy
allots
allows
alloys
alloys
allowed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble #3,558 [Add to Longdo]
合金[hé jīn, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ,  ] alloy #9,609 [Add to Longdo]
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ,   /  ] allocate funds; appropriation #10,597 [Add to Longdo]
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ,   /  ] allocated area (for housing, industry etc); district #13,387 [Add to Longdo]
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ,   /  ] allowance #14,212 [Add to Longdo]
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ,      /     ] allotropy #259,360 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble [Add to Longdo]
异源多倍体[yì yuán duō bèi tǐ, ㄧˋ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ,      /     ] allopolyploid (polyploid with chromosomes of different species) [Add to Longdo]
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] allowed to marry [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hallo!(phrase) สวัสดี, See also: Grüß Gott, Syn. Guten Tag

French-Thai: Longdo Dictionary
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) label; ballot; ticket; sign; (P) #867 [Add to Longdo]
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
役割(P);役割り(io)[やくわり, yakuwari] (n) part; assigning (allotment of) parts; role; duties; (P) #2,211 [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n, vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) { comp } deallocation (of computer memory); (P) #2,688 [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] (n, vs) distribution; dissemination; allocation; (P) #2,758 [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n, vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) #4,085 [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n, vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) #4,883 [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵, 冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) #4,978 [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) #5,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation [Add to Longdo]
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
割り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  allô /alo/ 
   hello

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top