ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agio

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agio-, *agio*
Possible hiragana form: あぎお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
ambagious(แอมเล' เจียส) adj. วกวน, อ้อ้มค้อม. -ambagiousness n. (roundabout)
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค, โรคติดต่อ, พาหะนำโรค, การติดต่อที่อันตราย, การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
contagious(คันเท'เจิส) adj. มีลักษณะของโรคติดต่อ, แพร่หลายง่าย, See also: contagiousness n. ดูcontagious contagiosity n. ดูcontagious, Syn. communicable -Conf. infectious -Conf. contiguous, infectious
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช, หล่ม, หนอง, บึง, ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ, ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic, hagiological adj. hagioligist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ, การแพร่กระจาย, พาหะนำโรค, โรคติดต่อ
contagious(adj) แพร่หลายง่าย, เป็นโรคติดต่อ, ติดต่อกันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ย[døkbīa] (n) EN: interest  FR: intérêt [ m ] ; agio [ m ] ; rapport [ m ]
การระบาดของโรค[kān rabāt khøng rōk] (n, exp) EN: disease outbreak  FR: contagion (d'une maladie) [ f ] ; transmission d'une maladie infectieuse [ f ]
การติดต่อ[kān tittø] (n) FR: contagion [ f ]
พากันหัวเราะ[phā kan hūarǿ] (v, exp) EN: they all laughed ; the laughing was contagious
ระบาด[rabāt] (adj) EN: contagious  FR: contagieux ; épidémique
โรคติดต่อ[rōk tittø] (n, exp) EN: contagious disease ; infectious disease  FR: maladie contagieuse [ f ]
โรงพยาบาลโรคติดต่อ[rōngphayābān rōk tittø] (n, exp) EN: contagious diseases hospital
ติดต่อ[tittø] (adj) EN: contagious ; infectious ; communicable  FR: contagieux ; infectieux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ,   /  ] agio (charge for changing currency); premium #25,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agio { m }; Aufgeld { n }; Aufpreis { m }agio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感染[かんせん, kansen] (n, vs, adj-no) infection; contagion; (P) #1,602 [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r, vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) #11,141 [Add to Longdo]
伝染[でんせん, densen] (n, vs) contagion; (P) #16,771 [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
アダージョ;アダジオ[ada-jo ; adajio] (n) adagio (ita [Add to Longdo]
シロボシテンジク[shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
マガマウスザメ;メガマウス[magamausuzame ; megamausu] (n) megamouth shark (Megachasma pelagios) [Add to Longdo]
感染呪術[かんせんじゅじゅつ, kansenjujutsu] (n) contagious magic [Add to Longdo]
緩徐曲[かんじょきょく, kanjokyoku] (n) adagio [Add to Longdo]
斜長石[しゃちょうせき, shachouseki] (n) plagioclase feldspar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agio \Ag"i*o\, n.; pl. {Agios}. [It. aggio exchange, discount,
   premium, the same word as agio ease. See Ease.] (Com.)
   The premium or percentage on a better sort of money when it
   is given in exchange for an inferior sort. The premium or
   discount on foreign bills of exchange is sometimes called
   agio.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agio
   n 1: a fee charged for exchanging currencies [syn: {agio},
      {agiotage}, {premium}, {exchange premium}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Agio /aːʒiːoː/ 
  agio

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agio /aɤ°ijo/
  premium

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top