ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglomerates

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglomerates-, *agglomerates*, agglomerate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglomerates
agglomerate
agglomerate
agglomerated
agglomerating
agglomeration
agglomerations

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate(n) การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate(vi) จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
agglomerate(adj) ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ที่เกาะตัวกัน, Syn. clustered
agglomerate(vt) ทำให้จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ทำให้เกาะตัว
agglomerate(n) หินภูเขาไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน, การเกาะกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglomerate; volcanic brecciaกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agglomerationการรวมกันเป็นกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglomerationการเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
volcanic breccia; agglomerateกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerationการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน, Example: ในทางประชากรศาสตร์หมายถึงการรวมกัน ตั้งถิ่นฐานของประชากรตามพื้นที่ หรือเขตภูมิศาสตร์ หรือเขตการปกครอง [สิ่งแวดล้อม]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Agglomerateการยึดเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน, เกาะติดกันจนเป็นก้อน [การแพทย์]
Agglomerationการรวมตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท, [ คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้ ]] (n) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน

WordNet (3.0)
agglomerate(n) volcanic rock consisting of large fragments fused together
agglomerate(v) form into one cluster
agglomerate(adj) clustered together but not coherent, Syn. agglomerated, agglomerative, clustered
agglomeration(n) a jumbled collection or mass
agglomeration(n) the act of collecting in a mass; the act of agglomerating
agglomerator(n) a device that causes material to gather into rounded balls
pile(n) a collection of objects laid on top of each other, Syn. agglomerate, heap, cumulation, cumulus, mound

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agglomerate

n. 1. A collection or mass. [ 1913 Webster ]

2. (Geol.) A mass of angular volcanic fragments united by heat; -- distinguished from conglomerate. [ 1913 Webster ]

Agglomerate

v. i. To collect in a mass. [ 1913 Webster ]

Agglomerate

v. t. [ imp. & p. p. Agglomerated p. pr. & vb. n. Agglomerating ] [ L. agglomeratus, p. p. of agglomerare; ad + glomerare to form into a ball. See Glomerate. ] To wind or collect into a ball; hence, to gather into a mass or anything like a mass. [ 1913 Webster ]

Where he builds the agglomerated pile. Cowper. [ 1913 Webster ]

Agglomerated

{ } a. 1. Collected into a ball, heap, or mass. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) Collected into a rounded head of flowers. [ 1913 Webster ]

Variants: Agglomerate
agglomerated

adj. 1. clustered together but not coherent. an agglomerated flower head
Syn. -- agglomerate, agglomerative, aggregate, clustered. [ WordNet 1.5 ]

Agglomeration

n. [ Cf. F. agglomération. ] 1. The act or process of collecting in a mass; a heaping together. [ 1913 Webster ]

An excessive agglomeration of turrets. Warton. [ 1913 Webster ]

2. State of being collected in a mass; a mass; cluster. [ 1913 Webster ]

Agglomerative

a. Having a tendency to gather together, or to make collections. [ 1913 Webster ]

Taylor is eminently discursive, accumulative, and (to use one of his own words) agglomerative. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [ f ] ; agglomération [ f ] ; quartier [ m ]
หินแอกโกเมอเรต[hin aēkkōmoērēt] (n, exp) EN: agglomerate   FR: agglomérat [ m ]
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [ m ] ; agglomération de Bangkok [ f ] ; Bangkok
นคร[nakhøn] (n) EN: city ; metropolis ; town ; municipality  FR: cité [ f ] ; métropole [ f ] ; agglomération [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agglomerate
agglomeration

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧结[shāo jié, ㄕㄠ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] to sinter; to agglomerate ore by burning #25,639 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung { f }; Ballung { f }; Ballungsraum { m }agglomeration [Add to Longdo]
Ballungsgebiet { n }agglomeration area [Add to Longdo]
aufhäufen | aufhäufend | aufgehäuft | häuft auf | häufte aufto agglomerate | agglomerating | agglomerated | agglomerates | agglomerated [Add to Longdo]
aufhäufend { adj }agglomerative [Add to Longdo]
ballt sich zusammenagglomerates [Add to Longdo]
zusammengeballtagglomerated [Add to Longdo]
zusammenballen | sich zusammenballendto agglomerate | agglomerating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグロメ[agurome] (n) (abbr) agglomeration [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n, vs, adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top