ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accredited

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accredited-, *accredited*, accredit, accredite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe they're fully accredited too.ฉันเชื่อว่าพวกเขา ได้มาตรฐานการรับรองเช่นกัน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
If you can't behave yourself then you're going to have to turn around because that is a fully accredited representative of the Egyptian government, which I wasn't certain still existed.ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองได้ ก็ให้หันกลับไปมองรอบๆ เพราะนั่นคือ ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accreditedHe is accredited with the invention.
accreditedHe was accredited to the United States to represent Japan.
accreditedHe was accredited with these words.
accreditedThe invention is accredited to Edison.
accreditedThe invention of electric light is accredited to Edison.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accredited

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accredited

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markenmilch { m }accredited milk [Add to Longdo]
zugelassener Anlegeraccredited investor [Add to Longdo]
zugelassener Händleraccredited dealer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名取り[なとり, natori] (n) accredited master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accredit \Ac*cred"it\, v. t. [imp. & p. p. {Accredited}; p. pr.
   & vb. n. {Accrediting}.] [F. accr['e]diter; [`a] (L. ad) +
   cr['e]dit credit. See {Credit}.]
   1. To put or bring into credit; to invest with credit or
    authority; to sanction.
    [1913 Webster]
 
       His censure will . . . accredit his praises.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       These reasons . . . which accredit and fortify mine
       opinion.               --Shelton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send with letters credential, as an ambassador, envoy,
    or diplomatic agent; to authorize, as a messenger or
    delegate.
    [1913 Webster]
 
       Beton . . . was accredited to the Court of France.
                          --Froude.
    [1913 Webster]
 
   3. To believe; to credit; to put trust in.
    [1913 Webster]
 
       The version of early Roman history which was
       accredited in the fifth century.   --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
       He accredited and repeated stories of apparitions
       and witchcraft.            --Southey.
    [1913 Webster]
 
   4. To credit; to vouch for or consider (some one) as doing
    something, or (something) as belonging to some one.
    [1913 Webster]
 
   {To accredit} (one) {with} (something), to attribute
    something to him; as, Mr. Clay was accredited with these
    views; they accredit him with a wise saying.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accredited
   adj 1: given official approval to act; "an accredited college";
       "commissioned broker"; "licensed pharmacist"; "authorized
       representative" [syn: {accredited}, {commissioned},
       {licensed}, {licenced}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top