ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstruse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstruse-, *abstruse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstruse(adj) ยากที่จะเข้าใจ, Syn. deep, recondite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated

WordNet (3.0)
abstruse(adj) difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge, Syn. deep, recondite
abstrusely(adv) in a manner difficult to understand

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abstruse

a. [ L. abstrusus, p. p. of abstrudere to thrust away, conceal; ab, abs + trudere to thrust; cf. F. abstrus. See Threat. ] 1. Concealed or hidden out of the way. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The eternal eye whose sight discerns
Abstrusest thoughts. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Remote from apprehension; difficult to be comprehended or understood; recondite; as, abstruse learning. [ 1913 Webster ]

Profound and abstruse topics. Milman. [ 1913 Webster ]

Abstrusely

adv. In an abstruse manner. [ 1913 Webster ]

Abstruseness

n. The quality of being abstruse; difficulty of apprehension. Boyle. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are far from Forestier's abstruseness.เธอไปไกลจากความลึกซึ้ง ของโฟเรสตี้ร์ Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abstruse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstruse
abstrusely
abstruseness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ,   /  ] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe #61,942 [Add to Longdo]
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ,   /  ] abstruse; complicated #76,135 [Add to Longdo]
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ,     /    ] abstruse and unphathomable (成语 saw) #258,646 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] abstruse; profound #362,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠微[いんび, inbi] (adj-na, n) obscurity; mystery; abstruseness [Add to Longdo]
玄妙[げんみょう, genmyou] (adj-na, n) abstruse; occult; mysterious [Add to Longdo]
難解[なんかい, nankai] (adj-na, n) difficult to understand; unintelligible; abstruse; (P) [Add to Longdo]
難義[なんぎ, nangi] (n) abstruseness; abstruse word [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top