ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absegnen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absegnen-, *absegnen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, Syn. genehmigen

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can we get an ok from Mr. Young on this?- Kann Mr. Young das hier absegnen? Charley Varrick (1973)
I know he wants to approve the campaign by the end of the week.Er will - die Kampagne bald absegnen. It's Alive (1974)
My uncle, the Cardinal of Balo will consecrate the union.Dein Onkel. Kardinal de Balo. wird persönlich eure Ehe absegnen. The Beast (1975)
I won't put anything into print without your clearing it.Ich werde nichts drucken lassen, ohne dass Sie es absegnen. Tentacles (1977)
Look through this. What is it?Würden Sie das bitte absegnen, Minister? The Moral Dimension (1982)
We'd have to run this by Miss Holt anyway.Miss Holt muss das ja sowieso absegnen. Coffee, Tea or Steele (1985)
He approves the stories and the rough sketches.Und Paul Steuben, er muss die Storys und Skizzen absegnen. Illustrated Steele (1985)
Now, Mampela, whatever his personal prejudices, he won't condone this sort of thing publicly.Er ist voreingenommen, aber er wird so was nicht öffentlich absegnen. Cry Freedom (1987)
Mr. Speaker, I'm all for the bill, but shouldn't we tack on... - a pay raise for ourselves?Ich bin dafür, aber sollten wir nicht die Diätenerhöhung für uns absegnen? Mr. Lisa Goes to Washington (1991)
Of quiet enjoyment which you'll bless By sending Sister somewhere elseDer stillen Freude, das Sie absegnen werden indem Sie die Schwester woanders hinschicken Peter Grimes (1995)
Of quiet enjoyment which you'll bless By sending Sister somewhere elseDer stillen Freude, das Sie absegnen werden indem Sie die Schwester woanders hinschicken Peter Grimes (1995)
You've got editorial at 5, the printer's union rep at 5:30 and Phil needs you to approve an orthopedic chair.CARLY: Redaktionssitzung um 17 Uhr, die Druckgewerkschaft um 17:30 Uhr und Phil möchte, dass Sie einen orthopädischen Stuhl absegnen. Stop the Presses (1996)
Tell him if he doesn't sign the bill lowering the cable rates we'll release a video of him with the cheerleader in the Chicago motel room.Er soll das Gesetz zur Senkung der Kabelgebühren absegnen, sonst veröffentlichen wir das Video von ihm und dem Cheerleader. Tomorrow Never Dies (1997)
I told the tailor that he'd not get a cent until you personally approved it.Ich sagte dem Schneider, dass Sie ihn erst persönlich absegnen müssen. Voice from the Past (1997)
I've got to get Sidon to okay my budget before his trip.Sidon muss noch vor der Reise mein Budget absegnen. What Lies Beneath (2000)
I do a prelim in Atlanta against Jerry Quary... but we got to get this steamroller movin' right now.Es ist alles arrangiert Ich kämpfe gegen Jerry Quarry... aber wir müssen diese Sache hier und jetzt absegnen. Ali (2001)
- l wanted to run that by you.- Ich wollte, dass Sie das absegnen. My Old Lady (2001)
I don't want everything run by me.Ich will nicht alles absegnen müssen. My Old Lady (2001)
Only catch is, Fuller has to approve the three.Nur, Fuller muss alle drei absegnen. S.W.A.T. (2003)
Fuller will never sign off on it.Fuller wird das nie absegnen. S.W.A.T. (2003)
I'll get CIA to sanction it.Ich werde es absegnen lassen. Wir haben Server 47 gefunden. Phase One (2003)
I have to run this by my bond-company stooge.Das muss die Versicherung absegnen. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
A woman's best friend has to sign off on all big relationship decisions.Die beste Freundin einer Frau... muss alle Beziehungsentscheidungen absegnen. Hitch (2005)
Obviously only if you approve, Mr. President.Natürlich nur, wenn Sie es absegnen. Epiphanies (2006)
You're gonna have to get the stamp from the I.O.A. But since you saved Woolsey's ass and you did a fair job on mine I don't think that'll be a problem.Die internationale Aufsichtsbehörde muss das absegnen... aber da Sie Woolseys Arsch... und dabei auch meinen gerettet haben... sehe ich da kein Problem. The Return: Part 2 (2006)
- As selectman, I can't approve that.- Das kann ich nicht absegnen. Bon Voyage (2007)
You need a note from your parents for Havenbrooke.Havenbrooke müssen deine Eltern absegnen. Juno (2007)
- Okay. Run it by Stu. - Yes, sir.Das soll Stu absegnen. Charlie Wilson's War (2007)
I have to prove the artwork for the presentation.Ich muss noch die Objekte für die Präsentation absegnen. Lassoed (2007)
Well, at least do you have a program for me to approve?Haben Sie wenigstens das Programm fertig? Ich muss es absegnen. Farewell, My Pet (2007)
All we have to do now is stop by the printer's and approve the layout for the program.Jetzt müssen wir nur noch in der Druckerei vorbeifahren und die Programmhefte absegnen. Farewell, My Pet (2007)
Anything over 50 milligrams, I need a sign-Off from dr.Alles über 50 Milligramm muss ich von Dr. Cuddy absegnen lassen. Living the Dream (2008)
When they sign off, we'll be ready to move.Wenn die das absegnen, sind wir bereit zum Wegbringen. Quiet Riot (2008)
Well, because you'd still have to approve.Nun, weil Sie es immer noch absegnen müssten. I Do Over (2008)
So you should sign off on the spring mount there.Sie müssen die neue Federhalterung absegnen. New in Town (2009)
You get some pocket money every month for personal expenses -- but all other expenses I will have to accept.Jeden Monat bekommen Sie einen Betrag, der Ihre monatlichen Ausgaben deckt. Alle Ausgaben, die darüber hinausgehen, muss ich persönlich absegnen. The Girl with the Dragon Tattoo (2009)
They need a pimp.Die suchen einen zum Absegnen. Blood on the Scales (2009)
Yeah. You get that when it's mandated by the government.Ja, so was wird einem gewährt, wenn Regierungen es absegnen. Enemies Closer (2010)
So, this is my idea... and I don't have Any doubt that Belgrade will endorse this.Hier ist meine Idee, die BeIgrad sicher absegnen wird. The Big Picture (2010)
No, she doesn't have to approve the plans.Nein, sie muss die Pläne nicht absegnen. Pilot (2010)
Central intelligence has the full sign-off of your superiors at API on this.Central Intelligence hat das Ganze komplett von Ihren Vorgesetzten bei API absegnen lassen. Caught in the Suck (2010)
We'll need an arrest warrant for that, and no judge would grant it.Dafür brauchen wir einen Haftbefehl, und den wird kein Richter absegnen. The Big One (2010)
I think Cam can sign off on that. Oh...Ich denke, Cam kann das absegnen. The Bikini in the Soup (2011)
I need you to approve them.Du musst sie absegnen. Like Crazy (2011)
Marta, I want to sign off here today!Marta, ich will das heute absegnen! The Bourne Legacy (2012)
Under the eye of God, and within the boundaries of this local jurisdiction, which we hereby consecrate on this day, the 5th of September, 1965....unter dem Auge Gottes und innerhalb der Grenzen unserer Kompetenzen, die wir hiermit absegnen an diesem T ag, dem 3. September 1 965. Moonrise Kingdom (2012)
If signing off on everything House does is a pattern, it affects the way House behaves, it affects the way House's team reacts to the way House behaves.Wenn das Absegnen von allem, was House macht, eine Gewohnheit ist, beeinflusst das die Art, wie sich House benimmt, es beeinflusst die Art, wie das Team auf die Art reagiert, wie House sich benimmt. Nobody's Fault (2012)
No, I'm not going to ask for your blessing on every decision I make, Francis.Ich werde nicht alle Entscheidungen von dir absegnen lassen, Francis. Chapter 10 (2013)
I told him you had to sign off.- Ich sagte, du müsstest es absegnen. New York Sour (2013)
In the meantime, I need you to go and check the shuttering and get it signed off. No, the shuttering boys have all gone home. Even so, you still have to go and check the rebars, don't you?Du musst solange die Schalung prüfen und absegnen lassen. Locke (2013)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top