ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aber

EY1 B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aber-, *aber*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberrant(adj) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration(n) การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ, ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, สินค้าในร้านดังกล่าว
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่, ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ, กระโจม, ศาลเจ้า, ห้องพระ, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ, ผิดวิสัย, วิปริต, วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
tabernacle(n) ศาลเจ้า, ปะรำ, กระโจม, ห้องพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberrant frenumเนื้อยึดผิดตำแหน่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goitre; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberration, chromaticรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, dioptric; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberrantอะเบอแรนท์ [การแพทย์]
Aberrant Growthการเจริญเติบโตผิดปกติ [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
Aberration, Numericalความผิดปกติของจำนวน [การแพทย์]
Aberration, Structuralความผิดปกติของโครงสร้าง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด[khwām khlāt] (n) EN: aberration  FR: aberration [ f ]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
ความคลาดของแสง[khwām khlāt khøng saēng] (n, exp) EN: aberration of light
ความคลาดทรงกลม[khwām khlāt songklom] (n, exp) EN: spherical aberration
ความเพี้ยน[khwām phīen] (n) EN: aberration  FR: aberration [ f ]
ความเพี้ยนสี[khwām phīen sī] (n, exp) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [ f ]
นกกระจ้อยเหลืองไพล[nok krajøi leūang phlai] (n, exp) EN: Aberrant Bush Warbler  FR: Bouscarle jaune et vert [ f ] ; Bouscarle olive [ f ]
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ร้านขายผ้า[rān khāi phā] (n, exp) EN: haberdashery ; shop selling cloth
แท่นบูชา[thaen būchā] (n, exp) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle  FR: autel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABER EY1 B ER0
ABERT AE1 B ER0 T
ABERG AE1 B ER0 G
ABERLE AE1 B ER0 L
ABERLE AE1 B ER0 AH0 L
ABERMIN AE1 B ER0 M IH0 N
ABERFORD EY1 B ER0 F ER0 D
ABERDEEN AE1 B ER0 D IY2 N
ABERRANT AE0 B EH1 R AH0 N T
ABERNATHY AE1 B ER0 N AE2 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abercarn (n) ˈæbəkaːn (a1 b @ k aa n)
Aberdare (n) ˌæbədˈɛəʳr (a2 b @ d e@1 r)
Aberdeen (n) ˌæbədˈiːn (a2 b @ d ii1 n)
Abergele (n) ˌæbəgˈɛliː (a2 b @ g e1 l ii)
aberrant (j) ˈæbˈɛrənt (a1 b e1 r @ n t)
aberration (n) ˌæbərˈɛɪʃən (a2 b @ r ei1 sh @ n)
Abergavenny (n) ˌæbəgəvˈɛniː (a2 b @ g @ v e1 n ii)
Abertillery (n) ˌæbətɪlˈɛəʳriː (a2 b @ t i l e@1 r ii)
Aberystwyth (n) ˌæbərˈɪstwɪθ (a2 b @ r i1 s t w i th)
aberrations (n) ˌæbərˈɛɪʃənz (a2 b @ r ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aber(konj) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberglaube { m }superstition [Add to Longdo]
Aberglaube { m }superstitiousness [Add to Longdo]
Aberkennung { f }; Entzug { m }; Entziehung { f } | Aberkennungen { pl }; Entzüge { pl }; Entziehungen { pl }denial | denials [Add to Longdo]
Aberwitz { m }(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
aber; sondern; ohne dass; dochbut [Add to Longdo]
aber jawhy, yes [Add to Longdo]
aber neinwhy, no [Add to Longdo]
aber; dennoch; jedoch; doch; dahingegen { adv }however [Add to Longdo]
aber; trotz alledembut for all that [Add to Longdo]
abergläubisch { adj }superstitious [Add to Longdo]
abergläubisch { adv }superstitiously [Add to Longdo]
abermalig; wiederholt { adj }repeated [Add to Longdo]
abermals; nochmals { adv }again [Add to Longdo]
aberwitzig { adj }crazy [Add to Longdo]
Aber ja!Yes, indeed! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
べらべら[berabera] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp, v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
アバクロ[abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
アベレージ[abere-ji] (n) average [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
カダベリン[kadaberin] (n) cadaverine [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
迷信[めいしん, meishin] Aberglaube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aber /aːbr/
   but; but for all that; however

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top