ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aber

EY1 B ER0   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aber-, *aber*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberrant[ADJ] ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่,ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
tabernacle(n) ศาลเจ้า,ปะรำ,กระโจม,ห้องพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberrant frenumเนื้อยึดผิดตำแหน่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goitre; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberration, chromaticรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, dioptric; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberrantอะเบอแรนท์ [การแพทย์]
Aberrant Growthการเจริญเติบโตผิดปกติ [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
Aberration, Numericalความผิดปกติของจำนวน [การแพทย์]
Aberration, Structuralความผิดปกติของโครงสร้าง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน[N] deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด [n.] (khwām khlāt) EN: aberration   FR: aberration [f]
ความคลาดเคลื่อน[n.] (khwām khlātkhleūoen) EN: deviation ; aberration   
ความคลาดของแสง[n. exp.] (khwām khlāt khøng saēng) EN: aberration of light   
ความคลาดทรงกลม[n. exp.] (khwām khlāt songklom) EN: spherical aberration   
ความเพี้ยน[n.] (khwām phīen) EN: aberration   FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen sī) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   
แท่นบูชา[n. exp.] (thaen būchā) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle   FR: autel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABER EY1 B ER0
ABERT AE1 B ER0 T
ABERG AE1 B ER0 G
ABERLE AE1 B ER0 L
ABERLE AE1 B ER0 AH0 L
ABERMIN AE1 B ER0 M IH0 N
ABERFORD EY1 B ER0 F ER0 D
ABERDEEN AE1 B ER0 D IY2 N
ABERRANT AE0 B EH1 R AH0 N T
ABERNATHY AE1 B ER0 N AE2 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abercarn (n) ˈæbəkaːn (a1 b @ k aa n)
Aberdare (n) ˌæbədˈɛəʳr (a2 b @ d e@1 r)
Aberdeen (n) ˌæbədˈiːn (a2 b @ d ii1 n)
Abergele (n) ˌæbəgˈɛliː (a2 b @ g e1 l ii)
aberrant (j) ˈæbˈɛrənt (a1 b e1 r @ n t)
aberration (n) ˌæbərˈɛɪʃən (a2 b @ r ei1 sh @ n)
Abergavenny (n) ˌæbəgəvˈɛniː (a2 b @ g @ v e1 n ii)
Abertillery (n) ˌæbətɪlˈɛəʳriː (a2 b @ t i l e@1 r ii)
Aberystwyth (n) ˌæbərˈɪstwɪθ (a2 b @ r i1 s t w i th)
aberrations (n) ˌæbərˈɛɪʃənz (a2 b @ r ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberglaube {m}superstition [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstitiousness [Add to Longdo]
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Aberwitz {m}(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
aber; sondern; ohne dass; dochbut [Add to Longdo]
aber jawhy, yes [Add to Longdo]
aber neinwhy, no [Add to Longdo]
aber; dennoch; jedoch; doch; dahingegen {adv}however [Add to Longdo]
aber; trotz alledembut for all that [Add to Longdo]
abergläubisch {adj}superstitious [Add to Longdo]
abergläubisch {adv}superstitiously [Add to Longdo]
abermalig; wiederholt {adj}repeated [Add to Longdo]
abermals; nochmals {adv}again [Add to Longdo]
aberwitzig {adj}crazy [Add to Longdo]
Aber ja!Yes, indeed! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]
アベレージ[, abere-ji] (n) average [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
カダベリン[, kadaberin] (n) cadaverine [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
迷信[めいしん, meishin] Aberglaube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aber /aːbr/
   but; but for all that; however

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top