ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abased

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abased-, *abased*, abas, abase
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abasedThe boy was not abased by the laughter of his classmates.
abasThe boy was not abased by the laughter of his classmates.
abasWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.
abasI was abashed when my mistakes were pointed out.
abasI feel abashed at my mistake.
abasWe are afraid that our new address is not registered on your database.
abasProgress is monitored daily and stored in a database.
abasI have a large body of information in my computer database.
abasPlease change your database to reflect the new address as follows.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abased
abase
abash
abases
abashed
abashes
abasing
abashing
calabash
jellabas
abasement
alabaster
unabashed
calabashes
contrabass
contrabasses
self-abasement

English-Thai: Longdo Dictionary
seabass(n) ปลากะพง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase(vt) ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
calabash(n) พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้
database(n) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
abashment(n) การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame
alabaster(n) หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
unabashed(adj) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่มียางอาย, ซึ่งไม่ละอาย, ซึ่งไม่ขวยเขิน
abase oneself(phrv) นอบน้อม, See also: ถ่อมตน
database management system(n) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม, ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
athabascan(แอธธะแบส'แคน) n., adj. =Athapaskan
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล, การถอนทัพ -pl. catabases
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย, ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ, ถ่อมตัว, น้อม, เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด, ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา, หินปูนชนิดหนึ่ง
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rising action; anabasisการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abasia, trembling; abasia trepidansภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astasia-abasia; abasia astasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anabasis; rising actionการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alabastronขวดอะลาบาสตรอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia astasia; astasia-abasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia atacticaภาวะเดินไม่ได้เหตุเสียสหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia trepidans; abasia, tremblingภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple database; multidatabaseฐานข้อมูลแบบหลายชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multidatabase; multiple databaseฐานข้อมูลแบบหลายชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralized database; centralised databaseฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralised database; centralized databaseฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diabaseหินไดอะเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
databaseฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
database machineคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trembling abasia; abasia trepidansภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network databaseฐานข้อมูลแบบข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultrabasic; ultrabasic rockหินอัลตราเบสิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrabasic rock; ultrabasicหินอัลตราเบสิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Databaseฐานข้อมูล, Example: <p>ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์หรือ อักขระ (Character) <p>ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นคืน (Retrieval) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) การจัดเรียง (Sorting) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้มาแสดงผลทางหน้าจอ และสามารถพิมพ์ผลการค้นคืนออกทางเครื่องพิมพ์ บันทึกเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้ <p>ฐานข้อมูล หากจัดแบ่งตามลักษณะของการแสดงผลหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ <p>1. ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full text database) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดยที่ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการสืบค้น จะมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ <p>2. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) หรือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นการอ้างอิง หรือ ชี้แนะแหล่งให้ผู้ใช้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ หรือจากแหล่งปฐมภูมิ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ <p>บรรณานุกรม <p>คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์, Example: <p>ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา <p>ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ <p>1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับจริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล ISI : Web of Science ฐานข้อมูล Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ (Research Performance Evaluation / Research Performance Measurement: RPM) ฐานข้อมูล DAO ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา เป็นต้น <p>2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Union catalog databaseฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, Example: <p>หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม และชี้แหล่งรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดต่างๆ พร้อมกัน ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ตลอดจนการช่วยลดความซ้ำซ้อนในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยาสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากสามารถค้นหาและถ่ายโอนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองได้ด้วย <p>ทั้งนี้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Thailand Library Integrated System ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค <p>ในส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ คือ NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ Koha ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายใต้ห้องสมุดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงที่ http://thailibrary.org <p><img src=" http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110606-union-catalog.jpg " Title="Union catalog database" alt="Union catalog database"> <br>ภาพ ฐานข้อมูล NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database searchingการค้นหาฐานข้อมูล, Example: <p>การค้นหาฐานข้อมูล หรือ การสืบค้นฐานข้อมูล หมายถึงกระบวนการ วิธีการ ในการสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้ <p>1. วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้น <p>2. กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้น <p>3. เลือกฐานข้อมูล <p>4. หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ปรับปรุงกลวิธีการสืบค้น อาจใช้เทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง โดยการใช้ตรรกะ (Logical operator) and or not ช่วยในการสืบค้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น <p>ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดังนี้ <P>1. จัดเก็บสารสนเทศได้ปริมาณมาก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ <p>2. จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นด้วยมือ ประหยัดเวลาในการค้นหา <p>3. ปรับปรุง และแก้ไขสารสนเทศในฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย <p>4. เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้โดยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเดินทางไปค้นหาจากหลายแหล่ง <p>5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ทำให้ฐานข้อมูลแพร่หลาย และสามารถจัดหาเพื่อให้บริการได้ง่ายจากทั่วโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web databaseเว็บดาตาเบส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Databaseฐานข้อมูล, Example: ระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกกับการค้นคืนข้อมูล และการดูแลรักษาฐานข้อมูลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของไทยคือ ฐานข้อมูลประชากรไทยประมาณ 60 ล้านคนที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนดาใหญ่ของสำนักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย [คอมพิวเตอร์]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูล, Example: ซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Database securityความปลอดภัยในฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Relational Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ซอฟแวร์สำหรับจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นแบบตารางหลายๆ ตาราง และเอื้ออำนวยให้เรานำตารางเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเป็นตารางใหม่ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตาราง จัดทำตารางต่างๆ และมีภาษาสำหรับใช้กับการสร้างและค้นหาข้อมูลในตารางได้ ซอฟแวร์ RDBMS ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มีมาก เช่น Oracle, Informix, Ingres, Progress, Access, dBASE, FoxPro [คอมพิวเตอร์]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database industryอุตสาหกรรมฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database marketingการตลาดทางฐานข้อมูลลูกค้า [TU Subject Heading]
Database searchingการสืบค้นฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Databasesฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Distributed databasesฐานข้อมูลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Geodatabasesฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Online databasesฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Relational databasesฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Web databasesฐานข้อมูลเว็บ [TU Subject Heading]
Cells, Parabasaเซลล์ที่อยู่ขนานกับฐาน [การแพทย์]
databaseฐานข้อมูล, การรวมของตารางข้อมูลหลายๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน ตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกัน บางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น ในขณะที่บางตาราง อาจต้องเชื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
knowledge discovery in databasesการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล, กระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have access to over 5, 000 other databases.ผมจะเจาะฐานข้อมูลห้าพันแห่ง The Lawnmower Man (1992)
One side in alabaster, the opposing side in soapstone. What do you think?ด้านหนึ่งในเศวตศิลาด้านตรงข้ามในสบู่ สิ่งใดที่คุณคิดว่า? The Shawshank Redemption (1994)
And it ain't alabaster, either.และมันก็ไม่เศวตศิลาทั้ง The Shawshank Redemption (1994)
Whoever you are, you broke into the database...ใครก็ตามที่คุณอยู่คุณบุก เข้าไปในฐานข้อมูล Contact (1997)
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย One Piece: Wan pîsu (1999)
- Tabasco.- ซ้อสทาบาสโก้ Woman on Top (2000)
I don't use Tabasco. This is Brazilian cooking.เราไม่ใช้กับอาหารบราซิล Woman on Top (2000)
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ The Time Machine (2002)
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
' No. We checked every database we could.เราเช็คกับทุกฐานข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ และตอนนี้เรากลับมาที่ข้อมูลของแลงเลย์ The Bourne Supremacy (2004)
Someone accessed a database on the 15th floor.มีบางคนเข้าในฐานข้อมูล จากขั้นที่ 15 Transporter 2 (2005)
yeah, and that photo is in a database which i check before the semester begins.ใช่แล้ว และรูปนั้นก็อยู่ที่ฐานข้อมูล ที่ฉันเช็คก่อนที่เทอมนี้จะเริ่ม Aqua (2005)
Let's see if we can access the database on this.ลองดูซิเราจะลองเข้าดาต้าเบส จากเครื่องนี้ได้ไหม The Da Vinci Code (2006)
All their databases will be an open book.ฐานข้อมูลทุกแห่ง จะเหมือนหนังสือที่ถูกเปิดอ่าน Big Momma's House 2 (2006)
That tail number doesn't show up in any of our databases.ไม่ปรากกว่ามีรหัสดังกล่าวในสารบบเลย Hollow Man II (2006)
You'll maintain the database and the archives.หน้าที่เธอคือดูแลฐานข้อมูล และเอกสารต่างๆ The Page Turner (2006)
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
so, i was down in the basement, scanning archive photos into the database, when everything went screwy.ฉันอยู่ที่ชั้นล่างนี่ กำลังหารูปภาพอยู่ แล้วจู่ๆ ทุกอย่างก็.. ยุ่งเหยิงไปหมด Zod (2006)
How did you find me? WHOIS database.คุณหาฉันเจอได้ยังไง Chapter Five 'Hiros' (2006)
With felons in the criminal database, all reported missing.ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีร้ายแรงแล้ว ทุกคนถูกแจ้งว่าหายตัวไปทั้งสิ้น There's Something About Harry (2007)
We'll run all the victims' dnaagainst the criminal database.เราจะตรวจดีเอ็นเอเหยื่อ เทียบกับข้อมูลอาชญากร An Inconvenient Lie (2007)
Please give me your access code for the forensics database.ผมต้องขอรหัสผ่าน เข้าดูฐานข้อมูลนิติเวช Resistance Is Futile (2007)
Bryce sent me a database of government secrets in my brain keeping me in a constant state of fear, danger and anxiety.ไบรซ์ส่งข้อมูลลับรัฐบาลมาอยู่ในหัวผม ทำให้ผมต้องมีอันตรายและหวาดกลัว Chuck Versus the Nemesis (2007)
Hack into the London Police database and get a picture from that traffic cam.เจาะฐานข้อมูลตำรวจ เอารูปจากกล้องจราจรมาให้ได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
I cross-referenced the Surfer's radiation through every astronomical database.ฉันลองค้นหารังสีของนักเซิร์ฟนั่น จากทุกข้อมูลดาราศาสตร์ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
- Abasi Fawal.- อบาซิ ฟาวาล_BAR_ Rendition (2007)
- Abasi Fawal.- อบาซิ ฟาวาล Rendition (2007)
Uh, Abasi Fawal.อบาซิ ฟาวาล Rendition (2007)
Please, Abasi.นะ อบาซิ Rendition (2007)
Call her, Abasi.โทรหาลูก อบาซิ Rendition (2007)
We think it was an attempt on Abasi Fawal.สันนิษฐานว่าน่าจะ_BAR_ เป็นการลอบสังหารอบาซฺ ฟาวาล Rendition (2007)
Douglas Freeman, Abasi Fawal.ดักลาส ฟรีแมนใช่มั้ย_BAR_ ผมอบาซิ ฟาวาล Rendition (2007)
There's a problem, Abasi.มีปัญหานิดหน่อย อบาซิ Rendition (2007)
- Mr. Abasi...- คุณอบาซิ_BAR_ Rendition (2007)
I cracked the FTD database, got an address.เบาะเจาะเข้าไปในฐานข้อมูล จนได้ที่อยู่มา Shooter (2007)
Ken bought something like Tabasco.) What is this?- นี่มันอะไรน่ะ? Operation Proposal (2007)
And, by the way, who doesn't have her phone number? Is that the Grand Saville's main database?ใครไม่มีเบอร์เธอมั่ง แล้วนั่นฐานข้อมูลของเซวิลล์เหรอ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Show him the access screen for the Joint Intelligence Database.เข้าระบบเชื่อมต่อ เข้ากับข้อมูลของข่าวกรองให้เขาซะ Chuck Versus the Gravitron (2008)
Your database, contacts.ฐานข้อมูลที่เก็บ รายชื่อ Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
This morning, our database intercepted a report that Charles Graiman is dead.เมื่อเช้าฐานข้อมูลของเราดักจับรายงานได้ว่า ชาร์ลส์ เกรแมน เสียชีวิตแล้ว Knight Rider (2008)
I scanned his face into my database, used profiler software to search through faces on the internet.ผมสแกนใบหน้าของเขาเก็บไว้ฐานข้อมูลของผม แล้วใช้โปรแกรมข้อมูลบุคคล เพื่อค้นหาใบหน้าต่างๆ ที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต Knight Rider (2008)
On the contrary, my databases... Kitt, shut up.เรื่องความดื้อ ในฐานข้อมูลของผม... Knight Rider (2008)
I ran the art we found on our vic through GRAFFITISTAT database and it came up with a name:ฉันเทียบรูปวาดที่เราพบบนตัวเหยื่อกับฐานข้อมูลและมันก็โชว์ขึ้นมาพร้อมกับชื่อศิลปิน Page Turner (2008)
I'll run it through every criminal database.ฉันจะหาจากทุกฐานข้อมูลความผิดทางอาชญกรรม Veritas (2008)
Why would a blood spatter analyst spend time searching the sheriff department's database for information on my dead brother?ทำไมนักวิเคราะห์รอยเลือด ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลใน หน่วยงานของนายอำเภอ เพื่อข้อมูลของน้องชายผมด้วย? Our Father (2008)
Run it through the criminal database.ค้นมันกับฐานข้อมูลอาชญากร Go Your Own Way (2008)
Run this through the national database, see if a similar MO comes up anywhere else.นายดูในฐานข้อมูลแห่งชาตินะ เผื่อจะเจอวิธีคล้ายๆ กัน โผล่ขึ้นมาจากที่อื่นบ้าง Sí se puede (2008)
Now where are we on the national database?แล้วเรื่องฐานข้อมูลแห่งชาติว่าไง? Easy as Pie (2008)
Run it through the criminal database.เทียบมันกับฐานข้อมูลอาชญากร Easy as Pie (2008)
Dna matched his sample in our database.ดีเอ็นเอตรงกับตัวอย่างของเขาในฐานข้อมูลของเรา Easy as Pie (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน(v) humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai Definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
ลดเกียรติ(v) abase, Syn. ลดฐานะ, Example: เขาถือว่าหัวหน้าลดเกียรติเขาที่ให้เขามาทำงานกุลีแบบนี้, Thai Definition: ทำให้ชื่อเสียงฐานะลดต่ำลงกว่าที่เคยเป็น
ไร้ยางอาย(v) be thick-skinned, See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed, Syn. หน้าไม่อาย, หน้าด้าน, Ant. อาย, Example: ผมไม่เคยเห็นใครไร้ยางอายเท่านี้มาก่อน
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
เก้อเขิน(v) shy, See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไปจนเก้อเขิน และพูดตะกุกตะกัก
เก้อ(v) embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
เขิน(v) shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
อวดกล้า(v) be brazen, See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold, Ant. กลัว, ขลาดกลัว, Example: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน, Thai Definition: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
ลดตัว(v) abase, See also: lower oneself, Thai Definition: เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่า
ประหม่า(v) feel bashful, See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright, Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม, Example: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
ฐานข้อมูล(n) database, Example: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง
ฐานข้อมูลร่วม(n) integral database, Example: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase
กระดากกระเดื่อง(v) feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง
กระดากใจ(v) be ashamed, See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated, Syn. ละอายใจ, Example: ผมกระดากใจมากที่ทำงานให้แก่ประชาชนน้อยเกินไป, Thai Definition: ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะรู้สึกอับอาย
กระดาก(v) be embarrassed, See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed, Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ, Example: ฉันรู้สึกกระดากมากที่จะเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อน, Thai Definition: ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย
กระดากอาย(v) be embarrassed, See also: feel shy, be abashed, be shamed, Syn. อาย, กระดาก, Example: สิ่งที่เขากระทำต่อเธอทำให้เขากระดากอายเหลือเกิน
ขนาง(v) be abashed, See also: shame, be embarrassed, Syn. กระดาก, อาย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เจื่อน(adj) embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เจื่อน(v) be embarrassed, See also: be abashed, shy off, be discountenanced, Syn. เก้อ, กระดาก, Example: เมื่อผมให้ข้อเท็จจริงกับเขาแล้วเขาก็เจื่อนไป, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
ตกประหม่า(v) be flurried, See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted, Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ, Ant. มั่นใจ, Example: พอเผชิญหน้ากับเธอเขาก็ตกประหม่า, Thai Definition: รู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ
เก้อ(v) be embarrassed, See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited, Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน, Example: เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดเลยแต่ไม่ทักท้วง เพราะเกรงว่าเขาจะเก้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
เจียมตน[jīemton] (v) EN: humble ; humiliate ; abase
ไข่ปอก[khai pøk] (x) EN: alabaster ; milky white
คลังข้อมูล[khlang khømūn] (n, exp) EN: database ; data bank  FR: base de données [ f ] ; banque de données [ f ]
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ลดเกียรติ[lot kīet] (v, exp) EN: abase
ลดฐานะ[lot thāna] (v, exp) EN: abase
ลดตัว[lot tūa] (v, exp) EN: abase
งงงัน[ngong-ngan] (adj) EN: stunned ; dazed ; stupefied  FR: stupéfait ; abasourdi
ปลาหมอ[plā mø] (n) EN: climbing perch ; anabas
ระบบจัดการฐานข้อมูล[rabop jatkān thānkhømūn] (n, exp) EN: Database Management System (DBMS)
ระบบฐานข้อมูล[rabop thānkhømūn] (n, exp) EN: database system
ตะกร้า[takrā] (n) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth  FR: panier [ m ] ; corbeille [ f ] ; cabas [ m ] ; panier à provisions [ m ] ; manne [ f ]
ฐานข้อมูล[thānkhømūn] (n) EN: database  FR: base de données [ f ]
ฐานข้อมูลหลายมิติ[thānkhømūn lāi miti] (n, exp) EN: multidimentional database   FR: base de données multidimensionnelle
ถุงช้อปปิ้ง[thung chǿpping] (n, exp) EN: shopping bag  FR: cabas [ m ] ; sac à provisions [ m ]
ตีนเป็ดฝรั่ง[tīnpet farang] (n, exp) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate
ตกประหม่า[tokpramā] (v) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abash
sabas
abasia
wabash
abascal
abashed
diabase
tabasco
barnabas
database
database
diabasic
wabash's
alabaster
calabasas
databases
databases
unabashed
unabashedly
contrabassoon

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ,  ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search #3,689 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ,    /   ] database #6,660 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] calabash #26,220 [Add to Longdo]
辉绿岩[huī lǜ yán, ㄏㄨㄟ ㄌㄩˋ ㄧㄢˊ,  绿  /   ] diabase (geol.); dolerite #102,706 [Add to Longdo]
曼苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ,    /   ] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph #119,749 [Add to Longdo]
低音大提琴[dī yīn dà tí qín, ㄉㄧ ㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ,     ] double bass; contrabass [Add to Longdo]
低音提琴[dī yīn tí qín, ㄉㄧ ㄧㄣ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ,    ] double bass; contrabass [Add to Longdo]
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使  ] abash [Add to Longdo]
汇出[huì chū, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ,   /  ] to remit (money); to repatriate (funds); to export data (e.g. from a database) [Add to Longdo]
塔瓦斯科[Tǎ wǎ sī kē, ㄊㄚˇ ㄨㄚˇ ㄙ ㄎㄜ,    ] Tabasco (south Mexican state) [Add to Longdo]
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] database software [Add to Longdo]
极辣的辣椒酱[jí là de là jiāo jiàng, ㄐㄧˊ ㄌㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ,       /      ] hot chili sauce; Tabasco sauce [Add to Longdo]
资料库[zī liào kù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ,    /   ] database [Add to Longdo]
超基性岩[chāo jī xìng yán, ㄔㄠ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ,    ] ultrabasic rock (geol.), containing less than 45\% silicates [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: ฐานข้อมูล  EN: database

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwertung { f }abasement [Add to Longdo]
Alabaster { m }alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton { m }alabaster cardboard [Add to Longdo]
Bassgeige { f }; Kontrabass { m }double bass; contrabass [Add to Longdo]
Beschämung { f }; Verlegenheit { f }abashment [Add to Longdo]
Datenbank { f } | Datenbanken { pl }database; data base | databases [Add to Longdo]
Datenbankanbindung { f }database connection [Add to Longdo]
Datenbankerstellung { f }database production [Add to Longdo]
Datenbankstruktur { f }database structure [Add to Longdo]
Datenbanksystem { n } [ comp. ] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system [Add to Longdo]
Datenbankverwaltungssystem { n }database management system [Add to Longdo]
Erniedriger { m }abaser [Add to Longdo]
Erniedrigung { f }; Demütigung { f }abasement [Add to Longdo]
Flaschenkürbis { m }; Kalebasse { f }gourd; calabash [Add to Longdo]
Kalebasse { f }calabash [Add to Longdo]
Kontrabass { m }double bass [Add to Longdo]
Produktdatenbank { f }product database [Add to Longdo]
Raffiabast { m }raffia [Add to Longdo]
Selbsterniedrigung { f }self-abasement [Add to Longdo]
Verfall { m }; Niedergang { m } | moralischer Verfallabasement | abasement of morality [Add to Longdo]
beschämen; verlegen machen; in Verlegenheit bringe | beschämend; verlegen machend | beschämt; verlegen | beschämt | beschämteto abash | abashing | abashed | abashes | abashed [Add to Longdo]
beschämend { adv }abashedly [Add to Longdo]
erniedrigen; demütigen | erniedrigend; demütigend | erniedrigt; gedemütigt | erniedrigt; demütigt | erniedrigte; demütigteto abase | abasing | abased | abases | abased [Add to Longdo]
unverfrorenunabashed [Add to Longdo]
unverfroren { adv }unabashedly [Add to Longdo]
Wolfbarsch { m }; Seebarsch { m }; Barsch { m } [ zool. ]bass; seabass [Add to Longdo]
Wolfsbarsch { m } [ zool. ]European seabass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データベース[de-tabe-su] (n) { comp } database #2,577 [Add to Longdo]
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) #6,842 [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]
エアバス[eabasu] (n) airbus #11,765 [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) { comp } database management system; DBMS [Add to Longdo]
さばさば[sabasaba] (adv, n, vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ばさばさ[basabasa] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) rustle; loose [Add to Longdo]
ばっさばっさ[bassabassa] (adv-to, adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アラバスター[arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
インテリジェントデータベース[interijientode-tabe-su] (n) { comp } intelligent database [Add to Longdo]
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) { comp } object database management system [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) { comp } object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) { comp } object oriented database [Add to Longdo]
オンラインデータベース[onrainde-tabe-su] (n) { comp } on-line database; online database [Add to Longdo]
オンラインデータベースシステム[onrainde-tabe-sushisutemu] (n) { comp } online database system [Add to Longdo]
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) { comp } card-type database [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
コントラバス[kontorabasu] (n) contrabass (ger [Add to Longdo]
コントラファゴット[kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita [Add to Longdo]
シラバス[shirabasu] (n) syllabus [Add to Longdo]
ジャバサーバ[jabasa-ba] (n) { comp } JavaServer [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[jabasukuriputo] (n) { comp } JavaScript [Add to Longdo]
ジャバステーション[jabasute-shon] (n) { comp } JavaStation [Add to Longdo]
ジャバソフト[jabasofuto] (n) { comp } JavaSoft [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] (n) { comp } snap [Add to Longdo]
タバスコ[tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce [Add to Longdo]
ダブルバスーン[daburubasu-n] (n) (obsc) (See コントラファゴット) contrabassoon; double bassoon [Add to Longdo]
データバス[de-tabasu] (n) { comp } data bus [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[de-tabe-suapurike-shon] (n) { comp } database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[de-tabe-suenjin] (n) { comp } database engine [Add to Longdo]
データベースサーバー[de-tabe-susa-ba-] (n) { comp } database server [Add to Longdo]
データベースソフト[de-tabe-susofuto] (n) { comp } database software [Add to Longdo]
データベースソフトウェア[de-tabe-susofutouea] (n) { comp } database software [Add to Longdo]
データベース化[データベースか, de-tabe-su ka] (n) compilation of a database [Add to Longdo]
データベース管理[データベースかんり, de-tabe-su kanri] (n) { comp } database management [Add to Longdo]
データベース技術[データベースぎじゅつ, de-tabe-su gijutsu] (n) { comp } database technology [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] (n) { comp } database restructure; database reorganization [Add to Longdo]
ファクトデータベース[fakutode-tabe-su] (n) fact database [Add to Longdo]
フロリダバス;フロリダ・バス[furoridabasu ; furorida . basu] (n) Florida black bass (Micropterus salmoides) [Add to Longdo]
プロセッサバス[purosessabasu] (n) { comp } processor bus [Add to Longdo]
マルチメディアデータベース[maruchimedeiade-tabe-su] (n) { comp } multimedia database; MDB [Add to Longdo]
ヨーロピアンシーバス[yo-ropianshi-basu] (n) European seabass (Dicentrarchus labrax) [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[rire-shonarude-tabe-su] (n) { comp } relational database; RDB [Add to Longdo]
リレーショナルデータベースシステム[rire-shonarude-tabe-sushisutemu] (n) { comp } Relational Database system [Add to Longdo]
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
データバス[でーたばす, de-tabasu] data bus [Add to Longdo]
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蚊柱[かばしら, kabashira] Mueckenschwarm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abase \A*base"\ ([.a]*b[=a]s"), v. t. [imp. & p. p. {Abased}
   ([.a]*b[=a]st"); p. pr. & vb. n. {Abasing}.] [F. abaisser,
   LL. abassare, abbassare; ad + bassare, fr. bassus low. See
   {Base}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To lower or depress; to throw or cast down; as, to abase
    the eye. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Saying so, he abased his lance.    --Shelton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast down or reduce low or lower, as in rank, office,
    condition in life, or estimation of worthiness; to
    depress; to humble; to degrade.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever exalteth himself shall be abased. --Luke
                          xiv. ll.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Abase}, {Debase}, {Degrade}. These words agree in
     the idea of bringing down from a higher to a lower
     state. Abase has reference to a bringing down in
     condition or feelings; as, to abase the proud, to abase
     one's self before God. Debase has reference to the
     bringing down of a thing in purity, or making it base.
     It is, therefore, always used in a bad sense, as, to
     debase the coin of the kingdom, to debase the mind by
     vicious indulgence, to debase one's style by coarse or
     vulgar expressions. Degrade has reference to a bringing
     down from some higher grade or from some standard. Thus,
     a priest is degraded from the clerical office. When used
     in a moral sense, it denotes a bringing down in
     character and just estimation; as, degraded by
     intemperance, a degrading employment, etc. "Art is
     degraded when it is regarded only as a trade."
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abased \A*based"\ ([.a]*b[=a]st"), a.
   1. Lowered; humbled.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) [F. abaiss['e].] Borne lower than usual, as a fess;
    also, having the ends of the wings turned downward towards
    the point of the shield.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top