ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wed.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wed.-, *wed.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wed.(abbr) วันพุธ (คำย่อของ Wednesday)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wed.abbr. Wednesday

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With this ring, I thee wed. ¶ Make of our hands ¶ด้วยแหวนวงนี้ ฉันตกลง #ด้วยมือของเรา# The First Time (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wed.Better be half hanged than ill wed.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wed \Wed\ (w[e^]d), n. [AS. wedd; akin to OFries. wed, OD.
   wedde, OHG, wetti, G. wette a wager, Icel. ve[eth] a pledge,
   Sw. vad a wager, an appeal, Goth. wadi a pledge, Lith.
   vad[*u]ti to redeem (a pledge), LL. vadium, L. vas, vadis,
   bail, security, vadimonium security, and Gr. ?, ? a prize.
   Cf. {Athlete}, {Gage} a pledge, {Wage}.]
   A pledge; a pawn. [Obs.] --Gower. Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Let him be ware, his neck lieth to wed [i. e., for a
      security].                --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wed \Wed\, v. i.
   To contact matrimony; to marry. "When I shall wed." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wed \Wed\, v. t. [imp. {Wedded}; p. p. {Wedded} or {Wed}; p. pr.
   & vb. n. {Wedding}.] [OE. wedden, AS. weddian to covenant,
   promise, to wed, marry; akin to OFries. weddia to promise, D.
   wedden to wager, to bet, G. wetten, Icel. ve[eth]ja, Dan.
   vedde, Sw. v[aum]dja to appeal, Goth. gawadj[=o]n to betroth.
   See {Wed}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To take for husband or for wife by a formal ceremony; to
    marry; to espouse.
    [1913 Webster]
 
       With this ring I thee wed.      --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
       I saw thee first, and wedded thee.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To join in marriage; to give in wedlock.
    [1913 Webster]
 
       And Adam, wedded to another Eve,
       Shall live with her.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To unite as if by the affections or the bond of
    marriage; to attach firmly or indissolubly.
    [1913 Webster]
 
       Thou art wedded to calamity.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Men are wedded to their lusts.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       [Flowers] are wedded thus, like beauty to old age.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To take to one's self and support; to espouse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They positively and concernedly wedded his cause.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
Wed ( W EH1 D).

  

Wed
 • สมรส (คำทางการ): แต่งงาน [Lex2]
 • สมรส: แต่งงาน [Lex2]
 • (เวด) {wedded/wed,wedding,weds} vt. vi. สมรส,ประสานกัน ###S. espouse,marry [Hope]
 • (vt) แต่งงาน,สมรส,ประสาน,ผูก [Nontri]
 • /W EH1 D/ [CMU]
 • (n) /w'ɛnzdɛɪ/ [OALD]
 • (v) /w'ɛd/ [OALD]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top