ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

they discussed the subject of the offender of the meaning of life.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -they discuss [...] ing of life.-, *they discuss [...] ing of life.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ะ้ำั กรหแีหหำก ะ้ำ หีิ่ำแะ นด ะ้ำ นดดำืกำพ นด ะ้ำ ทำฟืรืเ นด สรดำใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they discussed the subject of the offender of the meaning of life.They discussed the subject of the offender of the meaning of life.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they discussed the subject of the offender of the meaning of life.They discussed the subject of the offender of the meaning of life.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they discussed the subject of the offender of the meaning of life.They discussed the subject of the offender of the meaning of life.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
They ( DH EY1) discussed ( D IH0 S K AH1 S T) the ( DH AH0) subject ( S AH0 B JH EH1 K T) of ( AH1 V) the ( DH AH0) offender ( AH0 F EH1 N D ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) meaning ( M IY1 N IH0 NG) of ( AH1 V) life ( L AY1 F).

  

They
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
discussed
 • /D IH0 S K AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsk'ʌst/ [OALD]
  [discuss]
 • สนทนา: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา [Lex2]
 • (ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย. ###SW. discusser n. ดูdiscuss ###S. debate,argue [Hope]
 • (vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา [Nontri]
 • /D IH0 S K AH1 S/ [CMU]
 • (v) /d'ɪsk'ʌs/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
subject
 • หัวข้อ: ประเด็น, เนื้อหาสาระ [Lex2]
 • สาขาวิชา: วิชา [Lex2]
 • ประชากร: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง [Lex2]
 • ประธานของประโยค[Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียงไปทาง [Lex2]
 • อยู่ใต้บังคับบัญชา: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร [Lex2]
 • ซึ่งขึ้นอยู่กับ[Lex2]
 • นำไปสู่[Lex2]
 • ทำให้อยู่ใต้อำนาจ: ควบคุม, ทำให้ยอม [Lex2]
 • (ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม, [Hope]
 • (adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง [Nontri]
 • (n) เรื่อง,คนในบังคับ,ประธาน,วิชา,หัวข้อ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,เอาไว้ในอำนาจ,ทำให้ยอม,เสนอ [Nontri]
 • /S AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
 • /S AH1 B JH IH0 K T/ [CMU]
 • (n) /s'ʌbʤɪkt/ [OALD]
 • (v) /s'əbʤ'ɛkt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
offender
 • ผู้กระทำความผิด[Lex2]
 • (n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด [Nontri]
 • /AH0 F EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (n) /'əf'ɛndər/ [OALD]
meaning
 • ความหมาย[Lex2]
 • จุดประสงค์: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก [Lex2]
 • ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์[Lex2]
 • (มีน'นิง) n. ความหมาย,จุดประสงค์,ความสำคัญ. adj. มีความหมาย,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้. ###SW. meaningly adv. [Hope]
 • (adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา [Nontri]
 • (n) ความหมาย,นัย,คำแปล,เป้าหมาย,ความสำคัญ [Nontri]
 • /M IY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /m'iːnɪŋ/ [OALD]
  [mean]
 • หมายความว่า: แปลว่า, แสดงว่า [Lex2]
 • มีเจตนา: ตั้งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
 • มีความหมายต่อ: มีความสำคัญต่อ [Lex2]
 • ใจร้าย: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
 • ทรุดโทรม: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม [Lex2]
 • ค่าเฉลี่ย: ตัวกลาง, มัชฌิม [Lex2]
 • (มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย [Hope]
 • /M IY1 N/ [CMU]
 • (v) /m'iːn/ [OALD]
life
 • ความมีชีวิตชีวา: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ [Lex2]
 • ชีวประวัติ[Lex2]
 • ชีวิต[Lex2]
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต [Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต[Lex2]
 • อายุการใช้งานของสิ่งของ[Lex2]
 • (ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง [Hope]
 • (n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า [Nontri]
 • /L AY1 F/ [CMU]
 • (n) /l'aɪf/ [OALD]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top