ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the-, *the*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints(org) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, See also: S. LDS Church

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
พันธุ์ศักดิ์[The power of the family] (n, vt, modal, verb, aux, verb, adv, prep, pron, phrase, slang, colloq, abbrev, uniq) ผู้มีพลังอำนาจของวงค์ตระกูล The power of the family

English-Thai: Longdo Dictionary
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
the john(n, slang) ห้องน้ำ, See also: restroom, WC, Syn. toilet
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, Syn. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.
theme park(n) สวนสนุก
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
blather(n, vi, vt) เพ้อเจ้อ, See also: also written as blether
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
the(art) คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
the(prf) พระเจ้า, Syn. theo-
thee(pron) ท่าน (คำโบราณ), See also: คุณ, เธอ, Syn. thou, you
them(pron) พวกเขา (รูปกรรมของ they)
then(adv) ในขณะนั้น, Syn. at that time
then(adv) หลังจากนั้น, See also: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น, Syn. afterwards
then(adv) ดังนั้น, See also: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น, Syn. therefore
then(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, Syn. furthermore, in addition
then(adj) ในตอนนั้น, See also: ในขณะนั้น, Syn. at that time
then(n) เวลานั้น, See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น, Syn. that time

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
then. วันอาทิตย์
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์, โรงละครกลางแจ้ง, ผู้ชมในโรงดังกล่าว, ห้องบรรยาย, -PHr. (the theatre (Theater) ละคร, บทละคร, เรื่องละคร, สถานที่แสดง, การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatrical(เธียเอ'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับละคร (มหรสพ, ภาพยนตร์) , โอ้อวด หรูหราหรือมารยา, See also: theatricals n. การแสดงละคร, นักแสดงละคร. theatricality n., Syn. showy, dramatic
thee(ธี) pron. (กรรมของthou) คุณ, ท่าน ดู thou
theft(เธฟทฺ) n. การขโมย, การลักเล็กขโมยน้อย, สิ่งที่ถูกขโมย, Syn. depredation, robbery
their(แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)
theism(ธี'อิสซึม) n. ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว, ความเชื่อว่ามีพระเจ้า, ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้า, See also: theist n., adj. theistic adj. theistical adj.
them(เธม) pron. กรรมของthey

English-Thai: Nontri Dictionary
the(adv) ถึงเพียงนั้น, ในกรณีนั้น, ที่เข้าใจกันแล้ว
theatrical(adj) เกี่ยวกับการแสดงละคร, หรูหรา, มีมารยา
theatricals(n) การแสดงละครโดยคณะสมัครเล่น
thee(pro) ท่าน, คุณ
theft(n) การโจรกรรม, การขโมย, การลักขโมย
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย
theist(n) ผู้นับถือพระเจ้า
them(pro) เขาทั้งหลาย
theme(n) หัวข้อ, สาระสำคัญ, แก่นเรื่อง, แนว, แกนคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
The Eightกลุ่มแปด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
The International Telegraph and Telephone Consultative Committee; Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique (CCITT)คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ซีซีไอทีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
The International Telegraph and Telephone Consultative Committee; Comité Consultatif Internationale de T&eacutelégraphique et Tél&eacutephonique (CCITT)คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ซีซีไอทีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
the Picturesqueความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
The Salonนิทรรศการศิลปกรรมซาลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา, องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute), Example: เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)" หมายถึง เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of South-East Asian Nations : ASEAN) ซึ่งได้มีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย " [การทูต]
The Association of Investment Management Companiesสมาคมบริษัทจัดการลงทุน, Example: เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์, Example: สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]
The College of Pedeatricians of Thailandวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย [TU Subject Heading]
The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asiaการประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย " CICA ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของคาซัคสถาน และมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี จีน อิสราเอล อิหร่าน อัฟกานิสถาน อียิปต์ อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ยูเครน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเลบานอน " [การทูต]
The Derivatives Act B.E.2546พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546, Example: พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the[ธี] (pron) ผู้นี้
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer(adj) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.
The Boot(n, slang) ประเทศอิตาลี (รูปร่างคล้ายรองเท้าบู๊ต)
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
the execution to overide the busineesครอบงำกิจการ
the family were driving across the country the family stopped to visit many places(vt) the family were driving across the country the family stopped to visit many places
The Federation of Thai Industries(n) สภาอุตสาหกรรม, Syn. FTI
the good book(n) พระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. bible
The National Elephant Conservation Foundationมูลนิธิอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ
The National Elephant Instituteสถาบันช้างแห่งชาติ

WordNet (3.0)
Thea(n) (Greek mythology) the Titaness who was mother of Helios and Selene and Eos in ancient mythology, Syn. Theia
Theaceae(n) a family of trees and shrubs of the order Parietales, Syn. tea family, family Theaceae
theanthropism(n) (theology) the doctrine that Jesus was a union of the human and the divine
theater(n) a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented, Syn. theatre, house
theatrical(adj) of or relating to the theater
theatrical(adj) suited to or characteristic of the stage or theater, Ant. untheatrical
theatrically(adv) in a theatrical manner
Theban(n) an Egyptian inhabitant of ancient Thebes
Theban(n) a Greek inhabitant of ancient Thebes
Theban(adj) of or relating to the Egyptian city of Thebes or its people or culture

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
The

adv. [ AS. ðē, ð&ymacr_;, instrumental case of sē, seó, ðæt, the definite article. See 2d The. ] By that; by how much; by so much; on that account; -- used before comparatives; as, the longer we continue in sin, the more difficult it is to reform. “Yet not the more cease I.” Milton. [ 1913 Webster ]

So much the rather thou, Celestial Light,
Shine inward, and the mind through all her powers
Irradiate. Milton. [ 1913 Webster ]

The

definite article. [ AS. ðē, a later form for earlier nom. sing. masc. sē, formed under the influence of the oblique cases. See That, pron. ] A word placed before nouns to limit or individualize their meaning. [ 1913 Webster ]

The was originally a demonstrative pronoun, being a weakened form of that. When placed before adjectives and participles, it converts them into abstract nouns; as, the sublime and the beautiful. Burke. The is used regularly before many proper names, as of rivers, oceans, ships, etc.; as, the Nile, the Atlantic, the Great Eastern, the West Indies, The Hague. The with an epithet or ordinal number often follows a proper name; as, Alexander the Great; Napoleon the Third. The may be employed to individualize a particular kind or species; as, the grasshopper shall be a burden. Eccl. xii. 5. [ 1913 Webster ]

The

v. i. See Thee. [ Obs. ] Chaucer. Milton. [ 1913 Webster ]

Thea

‖prop. n. [ NL. See Tea. ] (Bot.) A genus of plants found in China and Japan; the tea plant. [ 1913 Webster ]

☞ It is now commonly referred to the genus Camellia. [ 1913 Webster ]

theandric

a. [ Gr. qeandriko`s; qeo`s god + anh`r, andro`s, a man. ] Relating to, or existing by, the union of divine and human operation in Christ, or the joint agency of the divine and human nature. Murdock. [ 1913 Webster ]

Theanthropical

{ } a. Partaking of, or combining, both divinity and humanity. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The gorgeous and imposing figures of his [ Homer's ] theanthropic sytem. Gladstone. [ 1913 Webster ]

Variants: theanthropic
Theanthropism

n. [ Gr. &unr_; god + &unr_; man. ] 1. A state of being God and man. [ R. ] Coleridge. [ 1913 Webster ]

2. The ascription of human atributes to the Deity, or to a polytheistic deity; anthropomorphism. Gladstone. [ 1913 Webster ]

Theanthropist

n. One who advocates, or believes in, theanthropism. [ 1913 Webster ]

Theanthropy

n. Theanthropism. [ 1913 Webster ]

Thearchic

a. [ Gr. &unr_;. See Thearchy. ] Divinely sovereign or supreme. [ R. ] [ 1913 Webster ]

He [ Jesus ] is the thearchic Intelligence. Milman. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What the fuck?อะไรนะ? The Hangover Part III (2013)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
The scar.แผลเป็น Red Eye (2005)
The kids.เด็กๆ The Diaper Incident (2010)
The tab?ว่าจ้าง Pilot (2011)
The Palestinian.ชาวปาเลสไตน์ Tessellations (2012)
The hell?บ้าอะไรนะ? Blue on Blue (2013)
The egg.ไข่ Curtains (2013)
The what?อะไรนะ? Brokeback Mountain (2005)
- The bus!- รถบัส! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
All the way.สุดทาง Resident Evil: Afterlife (2010)
- Who's the geek?- Who's the geek? Hot Tub Time Machine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the$100 will cover all your expenses for the trip.
the10 people were packed into the small room.
the1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
the1980 was the year when I was born.
the1. Finely chop the chicken breast meat.
the2001 is the year when the 21st century begins.
the2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
the2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
the2. Cut the radishes into long sticks.
the2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
the2. Sew together the shoulder of the garment body.
the3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
the
the
the
thea
thee
them
them
then
theo
thew

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the
Theo
thee
them
then
they
theft
their
theme
there

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙,   /  ] they #65 [Add to Longdo]
这些[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ,   /  ] these #147 [Add to Longdo]
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ,  ] therefore; as a result; so #198 [Add to Longdo]
人民[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ,  ] the people #303 [Add to Longdo]
[Shāng, ㄕㄤ, ] the Shang dynasty, 16th to 11th century BC #451 [Add to Longdo]
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ,   /  ] then; at that time; while #531 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ,   /  ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence #877 [Add to Longdo]
理论[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] theory #894 [Add to Longdo]
第一次[dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ,   ] the first time; first; number one #965 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙,   /  ] they (for inanimate objects) #1,225 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
seitherตั้งแต่นั้นมา เช่น Ihr Haus hat weder Fenster noch Türen. Es war am 26. Dezember im Bau, als sie in Khao Lak vom Wasser mitgerissen wurde. Seither ist sie arbeitsunfähig., Syn. seitdem

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Allgemeinheitthe general public [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Anwaltschaft { f }the bar [Add to Longdo]
die Aufklärung { f } [ hist. ]the Enlightenment [Add to Longdo]
die Auserwählten { pl }the favored few [ Am. ]; the favoured few [ Br. ] [Add to Longdo]
die geringste Aussichtthe ghost of a chance [Add to Longdo]
Besatzer { pl }; Besatzung { f }; Besatzungstruppen { pl }; Okkupationstruppen { pl } [ mil. ]the occupying forces; occupying troops [Add to Longdo]
die ganze Bescherungthe whole bag of tricks [Add to Longdo]
Bestandteile { pl }; Einzelteile { pl }the component parts [Add to Longdo]
das Beste vom Bestenthe cream of the crop [Add to Longdo]
die wesentlichen Bestimmungenthe essential provisions [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues { m } [ mus. ]the blues [Add to Longdo]
Bund { m }the Federation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
bibliothèque(n) |f| ห้องสมุด เช่น La bibliothèque de l’école dispose d’une collection d’environ 350, 000 volumes.
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
[i] (prt) (fam) (See かい, ぞい, だい, わい) strengthens a question, assertion, etc. #26 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇場[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]
寒暖計[かんだんけい, kandankei] Thermometer [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]
魔法瓶[まほうびん, mahoubin] Thermosflasche [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top