ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stiffen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiffen-, *stiffen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stiffen(vi) แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up(phrv) ทำให้แข็งทื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งทื่อ, ทำให้ตรง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ, แข็งแกร่ง, ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden, solidify, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
stiffen(vi) แข็งแกร่ง, แข็ง, แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งตึง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then this here stiffens up.แล้วนี่ ต้องแข็งขึ้น Fly, Daddy, Fly (2006)
If you get yolk in it or you don't let it stiffen properly then you might as well be making pancakes.ถ้าปล่อยให้ไข่แดงปนลงไป หรือไม่ปล่อยให้ขนมฟูตัวขึ้นอย่างเหมาะสม มันก็เหมือนกับ จะกลายเป็นแพนเค้กไป Blame It on the Alcohol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stiffenThe doctor's warning stiffened my resolve to stop drinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือแข็ง(v) stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
มือแข็ง[meūkhaeng] (v) EN: stiffen

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stiffen
stiffens
stiffened
stiffener
stiffening
stiffening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffen
stiffens
stiffened
stiffener
stiffeners
stiffening
stiffenings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄥˋ,   /  ] stiffen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勃起[ぼっき, bokki] (n, vs) erection (usu. penis); standing erect; stiffening #16,094 [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) #16,546 [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1, vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r, vi) (uk) to stiffen; to become stiff [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na, adj-no, n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r, vi) to stiffen; to harden [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n, vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffen \Stiff"en\, v. t. [imp. & p. p. {Stiffened}; p. pr. &
   vb. n. {Stiffening}.] [See {Stiff}.]
   1. To make stiff; to make less pliant or flexible; as, to
    stiffen cloth with starch.
    [1913 Webster]
 
       Stiffen the sinews, summon up the blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspissate; to make more thick or viscous; as, to
    stiffen paste.
    [1913 Webster]
 
   3. To make torpid; to benumb.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffen \Stiff"en\, v. i.
   To become stiff or stiffer, in any sense of the adjective.
   [1913 Webster]
 
      Like bristles rose my stiffening hair.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The tender soil then stiffening by degrees. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Some souls we see,
      Grow hard and stiffen with adversity.  --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiffen
   v 1: become stiff or stiffer; "He stiffened when he saw his boss
      enter the room" [ant: {loose}, {loosen}, {relax}]
   2: make stiff or stiffer; "Stiffen the cream by adding gelatine"
     [ant: {loose}, {loosen}]
   3: restrict; "Tighten the rules"; "stiffen the regulations"
     [syn: {stiffen}, {tighten}, {tighten up}, {constrain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top