ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queasy

K W IY1 Z IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queasy-, *queasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I still feel queasy thinking about what "A"ชั้นยังรู้สึกไม่มั่นคง ยังคิดเกี่ยวกับ "A" อยู่ Picture This (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEASY K W IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queasy (j) kwˈiːziː (k w ii1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heikel {adj} | heikeler | am heikelstenqueasy | queasier | queasiest [Add to Longdo]
unwohl; mulmig; übel {adj} | ein mulmiges Gefühlqueasy | a queasy feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queasy \Quea"sy\, a. [Icel. kweisa pain; cf. Norw. kveis
   sickness after a debauch.]
   1. Sick at the stomach; affected with nausea; inclined to
    vomit; qualmish.
    [1913 Webster]
 
   2. Fastidious; squeamish; delicate; easily disturbed;
    unsettled; ticklish. " A queasy question." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some seek, when queasy conscience has its qualms.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queasy
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
     {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]
   3: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top