ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

programm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -programm-, *programm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programme(n) แผนงาน
programme(n) รายการ
programme(n) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme(vt) เขียนโปรแกรม
programmer(n) ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer
programming(n) ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. broadcasting, programing
programming(n) กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
programmatic(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmatic(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmed learning(n) วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
programming language oneใช้ตัวย่อว่า PL/1 (อ่านว่า พีแอล/วัน) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) รุ่นเก่าอีกภาษาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือเมนเฟรม (mainframe)
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
programme(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ

WordNet (3.0)
programma(n) an edict that has been publicly posted
programmer(n) a person who designs and writes and tests computer programs, Syn. coder, software engineer, computer programmer
programming(n) creating a sequence of instructions to enable the computer to do something, Syn. computer programming, programing, computer programing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Programma

‖n.; pl. Programmata [ L. See Programme. ] [ 1913 Webster ]

1. (Gr. Antiq.) Any law, which, after it had passed the Athenian senate, was fixed on a tablet for public inspection previously to its being proposed to the general assembly of the people. [ 1913 Webster ]

2. An edict published for public information; an official bulletin; a public proclamation. [ 1913 Webster ]

3. See Programme. [ 1913 Webster ]

4. A preface. [ Obs. ] T. Warton. [ 1913 Webster ]

Programme

n. [ L. programma a public proclamation, manifesto, Gr. pro`gramma, fr. progra`fein to write before or in public; pro` before, forth + gra`fein to write; cf. F. programme. See Graphic. ] That which is written or printed as a public notice or advertisement; a scheme; a prospectus; especially, a brief outline or explanation of the order to be pursued, or the subjects embraced, in any public exercise, performance, or entertainment; a preliminary sketch. [ 1913 Webster ]


Programme music (Mus.), descriptive instrumental music which requires an argument or programme to explain the meaning of its several movements.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า" Spies Like Us (1985)
We're going to access the weather programme' now. So hold on to your hats.เราจะเข้าโปรแกรมอุตุฯ เตรียมหมวกด้วย The Truman Show (1998)
- Are you two in the same programme?นายสองคนเรียนเอกเดียวกันหรือปล่าว? Show Me Love (1998)
- What programme are you going to do?แล้วเธอล่ะจะเรียนอะไร? Show Me Love (1998)
- But which programme do I follow? .แล้วฉันควรจะเรียนอะไรดีล่ะ? Show Me Love (1998)
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ Fight Club (1999)
Programme here. - Rich, why don't we pat down?- ริช ค้นอาวุธกันดีกว่า Unbreakable (2000)
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ Resident Evil (2002)
Under a special programme todayUnder a special programme today Sex Is Zero (2002)
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว The Matrix Revolutions (2003)
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
And who do you think was the main programmer on his team?ทายซิว่าใครเป็นหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์? Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
programmIsn't she a computer programmer?
programmIs she a computer programmer?
programmIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
programmMaybe it's about time I started learning (to do) programming.
programmNew problems are often brought up on that TV programme.
programmShe engaged him as a programmer.
programmShe is a computer programmer.
programmThere is a labor shortage of computer programmers.
programmWhat programming language does everybody like?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
programme
programmed
programmer
programmers
programming
programmable
programmatic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programme
programmed
programmer
programmes
programmers
programming

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ,    /   ] programmer #25,015 [Add to Longdo]
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ,    /   ] programmable #49,922 [Add to Longdo]
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] programming language [Add to Longdo]
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ,     /    ] programming [Add to Longdo]
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] programming language; computer language [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programm { n } | Programme { pl } | diagnostisches Programmprogram; programme [ Br. ] | programs | diagnostic program [Add to Longdo]
Programm { n } (von Ereignissen)schedule (of events) [Add to Longdo]
Programm-Modifikation { f }program modification [Add to Longdo]
Programmabbruch { m }; fehlerbedingtes Abbrechen { n }abortion [Add to Longdo]
Programmablaufplan { m }; Programmflussdiagramm { m }programming flowchart [Add to Longdo]
Programmausarbeitung { f }programme elaboration [Add to Longdo]
Programmausführung { f }program execution [Add to Longdo]
Programmbaustein { m }program module [Add to Longdo]
Programmbeschreibung { f }program description [Add to Longdo]
Programmbibliothek { f } [ comp. ]program library [Add to Longdo]
Programmbinder { m }; Linker { m } [ comp. ]linker [Add to Longdo]
Programmeingabe { f } [ comp. ] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input [Add to Longdo]
Programmentwicklungsphase { f }(software) construction phase [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }program development system [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }software tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) program (e.g. TV); programme; (P) #136 [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n, vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) #627 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) #1,620 [Add to Longdo]
プログラム[puroguramu] (n, vs) { comp } program; programme; (P) #2,213 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
関数;函数(oK)[かんすう, kansuu] (n) { comp } function (e.g. math, programming, programing) #3,202 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
番組[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]
綱領[こうりょう, kouryou] Programm, Parteiprogramm, Hauptpunkt, Grundriss [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top