ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

programm

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -programm-, *programm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programme[N] แผนงาน
programme[N] รายการ
programme[N] ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme[VT] เขียนโปรแกรม
programmer[N] ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer
programming[N] ตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: การจัดตารางรายการวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. broadcasting, programing
programming[N] กระบวนการเขียนและทดสอบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
programmatic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmatic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับรายการหรือแผนการ
programmed learning[N] วิธีการศึกษาที่แบ่งเป็นรายการย่อยและระดับสำหรับผู้เรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
programming language oneใช้ตัวย่อว่า PL/1 (อ่านว่า พีแอล/วัน) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) รุ่นเก่าอีกภาษาหนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หรือเมนเฟรม (mainframe)
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmable array logic (PAL)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable logic array (PLA)แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ (พีแอลเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme๑. แผนงาน, กำหนดการ๒. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
programme budgetingงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ดู planning-programming-budgeting system] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme controlการควบคุมด้วยโปรแกรม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
programme evaluation and review technique (PERT)เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
programmed checkการตรวจสอบด้วยโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Programmable controllerเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable controllersเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรม [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรม
การกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Programmed Inquiry Language Or Teaching ภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]
Programmed instructionแบบเรียนสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Programmer นักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
programmerนักเขียนโปรแกรม, ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If this programms is exposed, we could all go to jail.ถ้าการทดสอบนี้ถูกเปิดเผยNพวกเราทั้งหมดได้เข้าคุกแน่ Reunions (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
programmIsn't she a computer programmer?
programmIs she a computer programmer?
programmIt's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.
programmMaybe it's about time I started learning (to do) programming.
programmNew problems are often brought up on that TV programme.
programmShe engaged him as a programmer.
programmShe is a computer programmer.
programmThere is a labor shortage of computer programmers.
programmWhat programming language does everybody like?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมเมอร์[N] programmer, Syn. นักเขียนโปรแกรม, Example: ์เมื่อนักวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงมือพัฒนาโปรแกรม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
นักโปรแกรม[N] programmer, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
จัดรายการ[v. exp.] (jat rāikān) EN: make a programme   
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary   FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) FR: planifier ; programmer
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen prōkraēm) EN: computing programming   FR: programmation (informatique) [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang prōkraēm) FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอนุเคราะห์[n. exp.] (khrōngkān anukhrǿ) EN: aid programme   
โครงการอะพอลโล[n. prop.] (Khrōngkān Aphøllō) EN: Apollo Program   FR: programme Apollo [m]
โครงการช่วยเหลือ[n. exp.] (khrōngkān chūayleūa) EN: aid programme   FR: programme d'aide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROGRAMME P R OW1 G R AE2 M
PROGRAMMED P R OW1 G R AE2 M D
PROGRAMMER P R OW1 G R AE2 M ER0
PROGRAMMERS P R OW1 G R AE2 M ER0 Z
PROGRAMMING P R OW1 G R AE2 M IH0 NG
PROGRAMMABLE P R OW1 G R AE2 M AH0 B AH0 L
PROGRAMMATIC P R AA2 G R AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programme (v) prˈougræm (p r ou1 g r a m)
programmed (v) prˈougræmd (p r ou1 g r a m d)
programmer (n) prˈougræmər (p r ou1 g r a m @ r)
programmes (v) prˈougræmz (p r ou1 g r a m z)
programmers (n) prˈougræməz (p r ou1 g r a m @ z)
programming (v) prˈougræmɪŋ (p r ou1 g r a m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, / ] programmer, #25,015 [Add to Longdo]
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] programmable, #49,922 [Add to Longdo]
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] programming language [Add to Longdo]
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] programming [Add to Longdo]
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] programming language; computer language [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programm {n} | Programme {pl} | diagnostisches Programmprogram; programme [Br.] | programs | diagnostic program [Add to Longdo]
Programm {n} (von Ereignissen)schedule (of events) [Add to Longdo]
Programm-Modifikation {f}program modification [Add to Longdo]
Programmabbruch {m}; fehlerbedingtes Abbrechen {n}abortion [Add to Longdo]
Programmablaufplan {m}; Programmflussdiagramm {m}programming flowchart [Add to Longdo]
Programmausarbeitung {f}programme elaboration [Add to Longdo]
Programmausführung {f}program execution [Add to Longdo]
Programmbaustein {m}program module [Add to Longdo]
Programmbeschreibung {f}program description [Add to Longdo]
Programmbibliothek {f} [comp.]program library [Add to Longdo]
Programmbinder {m}; Linker {m} [comp.]linker [Add to Longdo]
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input [Add to Longdo]
Programmentwicklungsphase {f}(software) construction phase [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem {n}program development system [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem {n}software tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アクションプログラム[, akushonpuroguramu] (n) action program; action programme [Add to Longdo]
アクセス番組[アクセスばんぐみ, akusesu bangumi] (n) access program; access programme [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme [Add to Longdo]
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
アプル[, apuru] (n) {comp} A Programming Language; APL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]
システムプログラマ[しすてむぷろぐらま, shisutemupurogurama] system programmer [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
番組[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]
綱領[こうりょう, kouryou] Programm, Parteiprogramm, Hauptpunkt, Grundriss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Programm /proːgram/ 
   program; programme [Br.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top