ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partitioning

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partitioning-, *partitioning*, partition
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTITIONING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partitioning

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーティショニング[pa-teishoningu] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) { comp } memory partitioning; storage partitioning [Add to Longdo]
衝立;衝立て(io)[ついたて, tsuitate] (n) (abbr) (See 衝立障子) partitioning screen [Add to Longdo]
衝立障子[ついたてそうじ;ついたてしょうじ, tsuitatesouji ; tsuitateshouji] (n) partitioning screen [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] (n) { comp } array partitioning [Add to Longdo]
領域確保[りょういきかくほ, ryouikikakuho] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] array partitioning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partition \Par*ti"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Partitioned}; p.
   pr. & vb. n. {Partitioning}.]
   1. To divide into parts or shares; to divide and distribute;
    as, to partition an estate among various heirs.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into distinct parts by lines, walls, etc.; as,
    to partition a house.
    [1913 Webster]
 
       Uniform without, though severally partitioned
       within.                --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 partitioning \partitioning\ n.
   An analysis into mutually exclusive categories.
 
   Syn: breakdown.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Separation by the creation of a boundary that divides or
    keeps apart.
 
   Syn: division, partition, segmentation, subdivision.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partitioning
   n 1: an analysis into mutually exclusive categories [syn:
      {breakdown}, {partitioning}]
   2: the act of dividing or partitioning; separation by the
     creation of a boundary that divides or keeps apart [syn:
     {division}, {partition}, {partitioning}, {segmentation},
     {sectionalization}, {sectionalisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top