ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oh,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oh,-, *oh,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit.แย่แล้ว Phantasm (1979)
Oh, music?อะไรนะ Big (1988)
Oh, no!ที่... ที่... James and the Giant Peach (1996)
Oh, shit!เวร Four Brothers (2005)
Oh, no.ไม่นะ The Fog (2005)
Oh, no!ไม่นะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Oh, my.โอ้ ! Enchanted (2007)
Oh, yes.ถูก, จ้า Stardust (2007)
Oh, shoot!#117 00; 06; 10; Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Oh, yeah.เออ ใช่ Sunday (2008)
Oh, yeah.โอ้, ใช่. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Oh, sam.โอ้ แซม I Don't Wanna Know (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh, Could you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
oh, Dr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
oh, Huh? Oh, I'm sorry.
oh, I'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.
oh, Oh, a bath, please.
oh, Oh, and Andy Dillon called...
oh, Oh, but don't worry. I don't put the moves on straight guys.
oh, Oh, but he did come to Tokyo alone.
oh, Oh, but this is great.
oh, Oh, by the way, do you know where she lives now?
oh, Oh, come off it.
oh, Oh, come on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โธ่เอ๊ย(int) oh, dear!, Syn. โธ่เอ๋ย, Example: ผมมันไม่มีความรู้ ผมมันจน โธ่เอ๊ยผู้หญิงที่ไหนเขาจะมารัก, Thai Definition: เสียงเปล่งแสดงความอนาถใจ
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach so, ich verstehe!Oh, I see! [Add to Longdo]
Du meine Güte!Oh, Goodness! [Add to Longdo]
Ja, was ich sagen wollte.Oh, by the way. [Add to Longdo]
Oh, du liebe Zeit!Good gracious! [Add to Longdo]
Oh, wie schade!That's too bad! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) #7,401 [Add to Longdo]
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel [Add to Longdo]
照葉狂言[てりはきょうげん, terihakyougen] (n) type of theater which combines elements of noh, kyogen, and kabuki with dances and popular songs (theatre) [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.) [Add to Longdo]
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oh \Oh\ ([=o]), interj. [See {O}, interj.]
   An exclamation expressing various emotions, according to the
   tone and manner, especially surprise, pain, sorrow, anxiety,
   or a wish. See the Note under {O}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ol \-ol\ (-[=o]l or -[o^]l) suff. [From alcohol.] (Chem.)
   A suffix denoting that the substance in the name of which it
   appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl
   derivatives, as ethanol, carbinol, phenol, glycerol, etc.
   Such compounds contain the hydroxy radical ({-OH}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molecular formula \mo*lec"u*lar form"u*la\, n. (Chem.)
   An expression representing the composition of elements in a
   chemical substance, commonly consisting of a series of
   letters and numbers comprising the atomic symbols of each
   element present in a compound followed by the number of atoms
   of that element present in one molecule of the substance.
   Thus the molecular formula for common alcohol (ethyl alcohol)
   is {C2H6O}, meaning that each molecule contains two carbon
   atoms, six hydrogen atoms, and one oxygen atom. The molecular
   formula may be written to provide some indication of the
   actual structure of the molecule, in which case structural
   units may be written separately. Thus, ethyl alcohol can also
   be written as {CH3.CH2.OH} or {CH3-CH2-OH}, in which the
   period or dash between functional groups indicates a single
   bond between the principle atoms of each group. This formula
   shows that in ethyl alcohol, the carbon of a methyl group
   ({CH3-}) is attached to the carbon of a methylene group
   ({-CH2-}), which is attached to the oxygen of a hydroxyl
   group ({-OH}). A {structural formula} is a graphical
   depiction of the relative positions of atoms in a molecule,
   and may be very complicated.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OH
     Off-Hook (MODEM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 oh /o/ 
  oh

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 oh
  oh

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oh /o/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top