ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masterly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masterly-, *masterly*, master
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masterly(adj) อย่างเชี่ยวชาญ, Syn. skillful, superior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masterly(มาส'เทอลี) adj., adv. คล้ายนาย, มีลักษณะเป็นนาย, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, เก่ง, See also: masterliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
masterly(adj) เชี่ยวชาญ, เป็นนาย, เก่ง, ชำนาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masterlyThe picture is done in a masterly style.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
masterly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masterly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meisterhaft { adj } | meisterhafter | am meisterhaftestenmasterly | more masterly | most masterly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n, adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterly \Mas"ter*ly\, a.
   1. Suitable to, or characteristic of, a master; indicating
    thorough knowledge or superior skill and power; showing a
    master's hand; as, a masterly design; a masterly
    performance; a masterly policy. "A wise and masterly
    inactivity." --Sir J. Mackintosh.
    [1913 Webster]
 
   2. Imperious; domineering; arbitrary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masterly \Mas"ter*ly\, adv.
   With the skill of a master.
   [1913 Webster]
 
      Thou dost speak masterly.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masterly
   adj 1: having or revealing supreme mastery or skill; "a
       consummate artist"; "consummate skill"; "a masterful
       speaker"; "masterful technique"; "a masterly performance
       of the sonata"; "a virtuoso performance" [syn:
       {consummate}, {masterful}, {masterly}, {virtuoso(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top