ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lavishly

L AE1 V IH0 SH L IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishly-, *lavishly*, lavish
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavishly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shop lavishly like Paris Hilton but you're hopeless at researchเธอมาแล้วเหรอ? แค่นี้เองเหรอ ใช่ Little Black Dress (2011)
Fully furnished, lavishly equipped.ตกแต่งเต็มที่ อุปกรณ์อย่างหรู Black Cherry (2012)
Only the new money spend lavishly because they never know when they will go broke.พวกเศรษฐีใหม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้ว่าจะล้มละลายเมื่อไหร่ Episode #1.8 (2013)
You always spend lavishly. Why don't you buy me lunch?เธอก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยตลอด ทำไมไม่เลี้ยงมื้อกลางวันฉันล่ะ Episode #1.8 (2013)
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.ลิปส์ได้รับการสนับสนุนโครงการ อย่างฟุ่มเฟือยในการแปล, การศึกษา, และรักษาพวกเขาสำหรับคนรุ่นอนาคต Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
ฟูมฟาย[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
มือเติบ[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: ใช้เงินมือเติบอย่างนี้ เงินเดือนที่ได้มาจะไปเหลืออะไร, Thai definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
มือเติบ[adv.] (meūtoēp) EN: lavishly   
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVISHLY    L AE1 V IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavishly    (a) lˈævɪʃliː (l a1 v i sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly [Add to Longdo]
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise) [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavishly \Lav"ish*ly\, adv.
   In a lavish manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavishly
   adv 1: in a wasteful manner; "the United States, up to the
       1920s, used fuel lavishly, mainly because it was so
       cheap" [syn: {extravagantly}, {lavishly}]
   2: in a rich and lavish manner; "lavishly decorated" [syn:
     {lavishly}, {richly}, {extravagantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top