ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunger-, *hunger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger(n) ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger(n) ความหิว
hunger(vi) หิว, See also: หิ้วท้อง
hunger for(phrv) อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger after(phrv) อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว, ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก, รู้สึกหิว., Syn. famine, starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
hunger(n) ความหิว, ความอยาก, ความกระหาย, ความตะกละ, ความโลภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์ Gandhi (1982)
I don't know if it's me or his hunger strike. I don't know.ฉันไม่รู้เพราะว่าตัวฉัน หรือเพราะความหิวรึอะไร The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
Even when you're hundred, you still hunger for life.ถึงแกจะอายุ 100 ปี แกก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป Blues Harp (1998)
She died in a hunger strike.แม่เธอตายเพราะอดอาหาร. V for Vendetta (2005)
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ" Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
"Deep like a hunger he will never fill..."ลึกเหมือนกับความกระหายที่เขาเติมไม่เต็ม... Apocalypto (2006)
Then maybe I'll tackle world hunger 'cause things can't really get worse.หลังจากนั้นค่อยแตะมือกับความหิวโหยของโลก เพราะไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้ว Dex, Lies, and Videotape (2007)
A hunger to connect.ความโหยหิวมันเชื่อมโยงกัน No Such Thing as Vampires (2007)
I remember the rage, the need to satisfy a hunger that I didn't understand...-ฉันจำได้ถึงความเดือดดาล ต้องการที่จะตอบสนองความหิว นั้นคือสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ Dr. Feelgood (2007)
They hunger for flesh but do not require it.มันกระหายเนื้อสด แต่ไม่กินก็อยู่ได้ Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hungerA battle against hunger.
hungerA hearty dinner well appeased my hunger.
hungerA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
hungerA snack will stay your hunger.
hungerHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
hungerHe has a hunger for kindness after fame.
hungerHe satisfied his hunger with a sandwich and milk.
hungerHe was crying with hunger.
hungerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
hungerHunger drove him to steal.
hungerHunger impelled him to crime.
hungerHunger is one of the greatest social miseries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย(v) hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai Definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[hiū hōi] (v, exp) EN: hunger for
หิ้วท้อง[hiuthøng] (v) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger  FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[hiuthøng] (adv) EN: in hunger ; with gnawing stomach
อดอาหาร[ot āhān] (v, exp) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike  FR: jeûner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hunger
hungering
hungerford
hungerfords

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunger
hungers
hungered
hungering
hunger-march
hunger-marcher
hunger-marches
hunger-marchers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ,  饿 /  ] hunger; hungry; starve #12,133 [Add to Longdo]
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ,   /  ] hunger and thirst #25,289 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger { m } | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Hungerleider { m } | Hungerleider { pl }starveling | starvelings [Add to Longdo]
Hungerkur { f }starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn { m }; Almosen { pl }starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hungern { n }starvation [Add to Longdo]
Hungersnot { f } | Hungersnöte { pl }famine | famines [Add to Longdo]
Hungerstreik { m }hunger strike [Add to Longdo]
Hungertod { m }starvation [Add to Longdo]
hungern; verhungern | hungernd; verhungernd | gehungert; verhungert | hungert; verhungert | hungerte; verhungerteto starve | starving | starved | starves | starved [Add to Longdo]
hungern | hungernd | gehungert | hungertto famish | famishing | famished | famishes [Add to Longdo]
hungern | hungernd | hungert | hungerteto hunger | hungering | hungers | hungered [Add to Longdo]
hungernto go hungry [Add to Longdo]
hungern; hungrig seinto be hungry [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best relish. [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best sauce. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンガー[hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
ハンガーストライキ[hanga-sutoraiki] (n) hunger strike [Add to Longdo]
ハンスト[hansuto] (n, vs) (abbr) (See ハンガーストライキ) hunger strike; (P) [Add to Longdo]
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp, v1) to hunger for love; to starve for love [Add to Longdo]
餓えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp, v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
飢え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P) [Add to Longdo]
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
飢餓感[きがかん, kigakan] (n) (feeling of) hunger [Add to Longdo]
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n, vs) hunger and thirst; starvation [Add to Longdo]
飢寒;饑寒[きかん, kikan] (n) hunger and cold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, v. i. [imp. & p. p. {Hungered}; p. pr. & vb.
   n. {Hungering}.] [OE. hungren, AS. hyngrian. See {Hunger},
   n.]
   1. To feel the craving or uneasiness occasioned by want of
    food; to be oppressed by hunger.
    [1913 Webster]
 
   2. To have an eager desire; to long.
    [1913 Webster]
 
       Blessed are they which do hunger and thirst after
       righteouness.             --Matt. v. 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, n. [AS. hungor; akin to OFries. hunger, D.
   honger, OS. & OHG. hungar, G. hunger, Icel. hungr, Sw. & Dan.
   hunger, Goth. h?hrus hunger, huggrjan to hunger.]
   1. An uneasy sensation occasioned normally by the want of
    food; a craving or desire for food.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sensation of hunger is usually referred to the
      stomach, but is probably dependent on excitation of the
      sensory nerves, both of the stomach and intestines, and
      perhaps also on indirect impressions from other organs,
      more or less exhausted from lack of nutriment.
      [1913 Webster]
 
   2. Any strong eager desire.
    [1913 Webster]
 
       O sacred hunger of ambitious minds!  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       For hunger of my gold I die.     --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, v. t.
   To make hungry; to famish. Hunger-bit

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunger
   n 1: a physiological need for food; the consequence of food
      deprivation [syn: {hunger}, {hungriness}]
   2: strong desire for something (not food or drink); "a thirst
     for knowledge"; "hunger for affection" [syn: {hunger},
     {hungriness}, {thirst}, {thirstiness}]
   v 1: feel the need to eat
   2: have a craving, appetite, or great desire for [syn: {crave},
     {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]
   3: be hungry; go without food; "Let's eat--I'm starving!" [syn:
     {starve}, {hunger}, {famish}] [ant: {be full}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 hunger
  hunger

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hunger /huŋr/ 
  hunger

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top