Search result for

hunger

(91 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunger-, *hunger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[N] ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger[N] ความหิว
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hunger.ความหิว I'm No Angel (2013)
I wish he'd start this soon- I'm weak with hunger-เดี๋ยวค่อยถามไม่ได้เหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I am hunger.ข้าหิว. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The hunger in my belly is still there, Jack.หัวใจลำพองในตัวผม มันยังดังอยู่นะแจ๊ค Frost/Nixon (2008)
The animal sates its hunger and the tree can blossom again.สัตว์ได้ท้องอิ่ม พืชได้ผลิบานอีกครั้ง Home (2009)
Are they harmful to the humans that they released from hunger?มันเป็นอันตรายกับมนุษย์ที่ถูกปลดปล่อยจากความหิวหรือไม่ Home (2009)
Hunger is spreading once more.อีกหนึ่งผู้หิวโหยกำลังเพิ่มขึ้น Home (2009)
It's amazing how it comes right back, that desire, that hunger.มันน่าประทับใจว่ามันกลับมาได้ยังไง ความต้องการ ความหิวโหย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Well, actually, I'm gonna use a good portion of the money to fund a foundation to fight hunger in new york city.อืม,จริงๆแล้ว ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่ง ตั้งกองทุน เพื่อผู้ยากไร้ในนิวยอร์ก I Lied, Too. (2009)
HEWES/ARSENAULT CHILDREN'S HUNGER INTIATIVEมูลนิธิเพื่อเด็กผู้หิวโหย "HEWES / ARSENAULT" I Lied, Too. (2009)
He throws himself on the fire so the old man's hunger may be sated.มันกระโดดลงกองไฟ\ เพื่อให้ชายแก่ได้อิ่ม They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Hunger and thirst even the blood in your veins, are the body's weakness.ความหิว กระหาย... ...แม้แต่เลือดในร่างกาย คือความอ่อนแอของร่างกาย Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hungerA battle against hunger.
hungerA hearty dinner well appeased my hunger.
hungerA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
hungerA snack will stay your hunger.
hungerHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
hungerHe has a hunger for kindness after fame.
hungerHe satisfied his hunger with a sandwich and milk.
hungerHe was crying with hunger.
hungerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
hungerHunger drove him to steal.
hungerHunger impelled him to crime.
hungerHunger is one of the greatest social miseries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย[V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger for   
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNGER    HH AH1 NG G ER0
HUNGERING    HH AH1 NG G ER0 IH0 NG
HUNGERFORD    HH AH1 NG G ER0 F ER0 D
HUNGERFORDS    HH AH1 NG G ER0 F ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunger    (v) (h uh1 ng g @ r)
hungers    (v) (h uh1 ng g @ z)
hungered    (v) (h uh1 ng g @ d)
hungering    (v) (h uh1 ng g @ r i ng)
hunger-march    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa ch)
hunger-marcher    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ r)
hunger-marches    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa ch i z)
hunger-marchers    (n) - (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Hungerleider {m} | Hungerleider {pl}starveling | starvelings [Add to Longdo]
Hungerkur {f}starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn {m}; Almosen {pl}starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hungern {n}starvation [Add to Longdo]
Hungersnot {f} | Hungersnöte {pl}famine | famines [Add to Longdo]
Hungerstreik {m}hunger strike [Add to Longdo]
Hungertod {m}starvation [Add to Longdo]
hungern; verhungern | hungernd; verhungernd | gehungert; verhungert | hungert; verhungert | hungerte; verhungerteto starve | starving | starved | starves | starved [Add to Longdo]
hungern | hungernd | gehungert | hungertto famish | famishing | famished | famishes [Add to Longdo]
hungern | hungernd | hungert | hungerteto hunger | hungering | hungers | hungered [Add to Longdo]
hungernto go hungry [Add to Longdo]
hungern; hungrig seinto be hungry [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best relish. [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best sauce. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
ハンガーストライキ[, hanga-sutoraiki] (n) hunger strike [Add to Longdo]
ハンスト[, hansuto] (n,vs) (abbr) (See ハンガーストライキ) hunger strike; (P) [Add to Longdo]
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love [Add to Longdo]
餓えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp,v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
飢え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P) [Add to Longdo]
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
飢餓感[きがかん, kigakan] (n) (feeling of) hunger [Add to Longdo]
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n,vs) hunger and thirst; starvation [Add to Longdo]
飢寒;饑寒[きかん, kikan] (n) hunger and cold [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst [Add to Longdo]
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, v. i. [imp. & p. p. {Hungered}; p. pr. & vb.
   n. {Hungering}.] [OE. hungren, AS. hyngrian. See {Hunger},
   n.]
   1. To feel the craving or uneasiness occasioned by want of
    food; to be oppressed by hunger.
    [1913 Webster]
 
   2. To have an eager desire; to long.
    [1913 Webster]
 
       Blessed are they which do hunger and thirst after
       righteouness.             --Matt. v. 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, n. [AS. hungor; akin to OFries. hunger, D.
   honger, OS. & OHG. hungar, G. hunger, Icel. hungr, Sw. & Dan.
   hunger, Goth. h?hrus hunger, huggrjan to hunger.]
   1. An uneasy sensation occasioned normally by the want of
    food; a craving or desire for food.
    [1913 Webster]
 
   Note: The sensation of hunger is usually referred to the
      stomach, but is probably dependent on excitation of the
      sensory nerves, both of the stomach and intestines, and
      perhaps also on indirect impressions from other organs,
      more or less exhausted from lack of nutriment.
      [1913 Webster]
 
   2. Any strong eager desire.
    [1913 Webster]
 
       O sacred hunger of ambitious minds!  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       For hunger of my gold I die.     --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hunger \Hun"ger\, v. t.
   To make hungry; to famish. Hunger-bit

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunger
   n 1: a physiological need for food; the consequence of food
      deprivation [syn: {hunger}, {hungriness}]
   2: strong desire for something (not food or drink); "a thirst
     for knowledge"; "hunger for affection" [syn: {hunger},
     {hungriness}, {thirst}, {thirstiness}]
   v 1: feel the need to eat
   2: have a craving, appetite, or great desire for [syn: {crave},
     {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]
   3: be hungry; go without food; "Let's eat--I'm starving!" [syn:
     {starve}, {hunger}, {famish}] [ant: {be full}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hunger
   hunger
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hunger [huŋr] (n) , s.(m )
   hunger
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top