ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hercules

HH ER1 K Y AH0 L IY2 Z   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hercules-, *hercules*, hercule
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hercules[N] กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
Hercules[N] วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Hercules. I think he's got pneumonia.ฉันว่าเจ้าเฮอร์คิวลิส มันเป็นโรคทางเดินหายใจนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?นั่งรอนี่กับเฮอร์คิวลิสก่อนนะคะ แป๊บเดียวค่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- And Hercules? - You don't have a queen.แล้วเฮอร์คิวลีสละ เธอไม่ใช่ราชินี 21 Grams (2003)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself.ราชันแห่งข้า 300 (2006)
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส Fearless (2006)
"Huo YuanJia defeats Hercules"ฮั่วหยวนเจี่ยปะทะเฮอร์คิวลิส"" Fearless (2006)
Hercules comes in me up, And I address you now.เฮอร์คิวลิสเป็นพวกข้า และตอนนี้ข้ากำลังสื่อสารกันอยู่ Meet the Spartans (2008)
All right. /You know how Herculesหลานรู้ใช่ไหมว่า เฮอร์คิวลิสเป็นผู้เริ่มกีฬาโอลิมปิก Bedtime Stories (2008)
As strong as Hercules.แข็งแรงอย่างเฮอคิวลิส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The hydra... seven heads, bad breath, killed by Hercules.งูไฮดรา--เจ็ดหัว ลมหายใจเหม็น ถูกสังหารโดยเฮอร์คิวลิส Better Angels (2010)
Be like Hercules and slay the beast.- ทำตัวเหมือนฮอร์คิวลิสที่ไป สังหารปีศาจร้าย Better Angels (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herculesHe is really a Hercules.
herculesThe next instant Hercules caught hold of the monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
แมงคาม [n.] (maēng khām) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
แมลงคาม [n.] (malaēng khām) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
แมลงกว่าง[n.] (malaēng kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERCULES    HH ER1 K Y AH0 L IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hercules    (n) hˈɜːʳkjuːliːz (h @@1 k y uu l ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武仙座[wǔ xiān zuò, ㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Hercules (constellation), #383,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイキハーキュリーズ[, naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ヘルクレス座[ヘルクレスざ, herukuresu za] (n) Hercules (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hercules \Her"cu*les\, n.
   1. (Gr. Myth.) A hero, fabled to have been the son of Jupiter
    and Alcmena, and celebrated for great strength, esp. for
    the accomplishment of his twelve great tasks or "labors."
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A constellation in the northern hemisphere, near
    Lyra.
    [1913 Webster]
 
   {Hercules' beetle} (Zool.), any species of {Dynastes}, an
    American genus of very large lamellicorn beetles, esp.
    {Dynastes hercules} of South America, which grows to a
    length of six inches.
 
   {Hercules powder}, an explosive containing nitroglycerin; --
    used for blasting.
    [1913 Webster] Hercules'-club
    Hercules'-club

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hercules
   n 1: (classical mythology) a hero noted for his strength;
      performed 12 immense labors to gain immortality [syn:
      {Hercules}, {Heracles}, {Herakles}, {Alcides}]
   2: a large constellation in the northern hemisphere between Lyra
     and Corona Borealis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hercules /hɛrkylɛs/
  Heracles; Hercules

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top