ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoarding

HH AO1 R D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoarding-, *hoarding*, hoard
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoarding(n) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2(n) แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)
For all we know, she's hoarding kilos of it under her bed.ทั้งหมดที่เรารู้ เธอเก็บมันไว้เป็นกิโลซ่อนไว้ใต้เตียง Double Blind (2009)
So, what, they're hoarding it?งั้น , อะไร , พวกเขากำลังกักตุนมันหรือ? Water (2009)
Add to that the fact he was hoarding water and food, involved in several confrontations, บอกความจริงที่เขาต้องสะสมมันไว้ อาหารและน้ำ รวมถึงการเผชิญหน้าหลายๆแบบ Justice (2009)
He was hoarding bodies, innocent victims.เขาเอาร่างเหยื่อที่บริสุทธิ์ ไปกองสุ่มทิ้งเอาไว้ The Turning Point (2009)
Apparently, he's been hoarding stuff for about four years.เห็นได้ชัดว่าเขาได้สะสมข้าวของ มา่ร่วม 4 ปีแล้ว The Beginning in the End (2010)
We caught him hoarding it.เราจับได้ว่าเขากักตุนสาย The Internet Is Forever (2010)
You're hoarding gear, not sides of beef.สำหรับเก็บรักษาเครื่องมือพวกนี้ ไม่ใช่เนื้อวัวหรอกเหรอ Dark Matter (2010)
He's hoarding books on hoarding.เขาเก็บไว้ซะลับจริงๆแหะ The Dig (2011)
Now all we have to do is solve for x. I remember somebody saying that hoarding could be a symptom.ผมจำได้ว่ามีคนเคยบอกว่า การเก็บสะสมอาจเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง The Dig (2011)
Hoarding eventually made you sick too.การสะสมสิ่งของในที่สุด ทำให้คุณป่วยด้วย The Dig (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOARDING HH AO1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoarding (v) hˈɔːdɪŋ (h oo1 d i ng)
hoardings (n) hˈɔːdɪŋz (h oo1 d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding [Add to Longdo]
死蔵[しぞう, shizou] (n, vs) hoarding; storing away [Add to Longdo]
退蔵[たいぞう, taizou] (n, vs) hoarding [Add to Longdo]
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n, vs) stocking up on; hoarding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, v. t. [imp. & p. p. {Hoarded}; p. pr. & vb. n.
   {Hoarding}.] [AS. hordian.]
   To collect and lay up; to amass and deposit in secret; to
   store secretly, or for the sake of keeping and accumulating;
   as, to hoard grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoarding \Hoard"ing\, n. [From OF. hourd, hourt, barrier,
   palisade, of German or Dutch origin; cf. D. horde hurdle,
   fence, G. horde, h["u]rde; akin to E. hurdle. [root]16. See
   {Hurdle}.]
   1. (Arch.) A screen of boards inclosing a house and materials
    while builders are at work. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Posted on every dead wall and hoarding. --London
                          Graphic.
    [1913 Webster]
 
   2. A fence, barrier, or cover, inclosing, surrounding, or
    concealing something.
    [1913 Webster]
 
       The whole arrangement was surrounded by a hoarding,
       the space within which was divided into compartments
       by sheets of tin.           --Tyndall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoarding
   n 1: large outdoor signboard [syn: {billboard}, {hoarding}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hoarding
  n.
 
   See {software hoarding}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top