ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoarding

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoarding-, *hoarding*, hoard
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoarding(n) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2(n) แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
You hoard your gasoline.พวกเจ้าหวงน้ำมันไว้ The Road Warrior (1981)
My, haven't we been hoarding the steroids.ตายจริง นี่เราคงต้องโดปสเตียรอยด์กันบ้างแล้วมั้ง Mannequin: On the Move (1991)
My secret hoard.นี่เงินเก็บฉัน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ Like Stars on Earth (2007)
Food and fuel hoarding have led to shortages which erupted into looting incidents throughout Asia and South America.ซึ่งนำไปสู่ การปล้นสะดม ในเอเชีย The Day the Earth Stood Still (2008)
For all we know, she's hoarding kilos of it under her bed.ทั้งหมดที่เรารู้ เธอเก็บมันไว้เป็นกิโลซ่อนไว้ใต้เตียง Double Blind (2009)
So, what, they're hoarding it?งั้น , อะไร , พวกเขากำลังกักตุนมันหรือ? Water (2009)
Add to that the fact he was hoarding water and food, involved in several confrontations, บอกความจริงที่เขาต้องสะสมมันไว้ อาหารและน้ำ รวมถึงการเผชิญหน้าหลายๆแบบ Justice (2009)
You ever get back there, you hoard toilet paper.ถ้านายได้กลับไปที่นั่น ตุนกระดาษชำระไว้ด้วยนะ The End (2009)
Hoard it like it's made of gold.สะสมไว้ เหมือนมันทำมาจากทอง The End (2009)
He was hoarding bodies, innocent victims.เขาเอาร่างเหยื่อที่บริสุทธิ์ ไปกองสุ่มทิ้งเอาไว้ The Turning Point (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hoarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoarding
hoardings

WordNet (3.0)
billboard(n) large outdoor signboard, Syn. hoarding

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hoarding

n. [ From OF. hourd, hourt, barrier, palisade, of German or Dutch origin; cf. D. horde hurdle, fence, G. horde, hürde; akin to E. hurdle. √16. See Hurdle. ] 1. (Arch.) A screen of boards inclosing a house and materials while builders are at work. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Posted on every dead wall and hoarding. London Graphic. [ 1913 Webster ]

2. A fence, barrier, or cover, inclosing, surrounding, or concealing something. [ 1913 Webster ]

The whole arrangement was surrounded by a hoarding, the space within which was divided into compartments by sheets of tin. Tyndall. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding [Add to Longdo]
死蔵[しぞう, shizou] (n, vs) hoarding; storing away [Add to Longdo]
退蔵[たいぞう, taizou] (n, vs) hoarding [Add to Longdo]
買いだめ;買い溜め;買溜め(io);買だめ(io);買い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n, vs) stocking up on; hoarding [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top