ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highlight

HH AY1 L AY2 T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highlight-, *highlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highlight[VT] เน้น, Syn. emphasize
highlighter[N] ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux

English-Thai: Nontri Dictionary
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
highlightingการเน้นให้เด่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gone. I'm laughing. This is the highlight of my semester.ผมตายแน่ โดนไล่ออก เป็นจุดผันผวนของเทอมเลย Punchline (1988)
- the social highlight of the season. - Of the season?คนดังของสังคมในช่วงฤดูนี้ / ช่วงฤดูนี้เหรอ? The Notebook (2004)
- I'll just highlight my favorite part. - Wonderful.เดี๋ยวฉันจะขีดตรงที่สรุปเอาไว้เลย Red Eye (2005)
HIGHLIGHT INTEGRITY,เด่นที่ความมั่งคง Poison Ivy (2007)
Because something as simple as pizza night is the highlight of my week.เพราะมีอะไรบ้างอย่างที่ทำให้ ผมเผ้ารอให้ถึงคืนแห่งพิซซ่า All in the Family (2008)
RIGHT NOW I JUST NEED YOU TO HIGHLIGHT A 10-MILE RADIUS AROUND THIS POINT.และเขาฆ่าอัตตลักษณ์ไปแล้ว Normal (2008)
But everyone can agree on one thing-- tans fade, highlights go dark,สอนให้เรารู้ว่า... . คุณต้องรีบก่อไฟ ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า Summer Kind of Wonderful (2008)
HIGHLIGHT OF MY WEEK.ช่วงพิเศษของอาทิตย์นี้ There's Always a Woman (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
But the refs will see that on our post-game highlight reel.แต่กรรมการจะได้เห็นมัน ในภาพไฮไลท์ของเรา The Love Guru (2008)
First, we must highlight your eyes.อย่างแรก เราต้องไฮไลท์ตรงตาให้ดี The House Bunny (2008)
Come on. It's the highlight of my day.เอาน่า มันเป็นเรื่องพิเศษประจำวันของฉันเลยนะ It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highlightI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
highlightSpoilers ahead! If you don't mind that then read after highlighting (colour inverting).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; urge ; attach importance to   FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHLIGHT HH AY1 L AY2 T
HIGHLIGHTS HH AY1 L AY2 T S
HIGHLIGHTED HH AY1 L AY2 T IH0 D
HIGHLIGHTING HH AY1 L AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highlight (v) hˈaɪlaɪt (h ai1 l ai t)
highlights (v) hˈaɪlaɪts (h ai1 l ai t s)
highlighted (v) hˈaɪlaɪtɪd (h ai1 l ai t i d)
highlighting (v) hˈaɪlaɪtɪŋ (h ai1 l ai t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折子戏[zhé zi xì, ㄓㄜˊ ㄗ˙ ㄒㄧˋ, / ] highlights from opera, #60,910 [Add to Longdo]
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ, ] highlight (hair); partial hair dye [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl}highlight | highlights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P) [Add to Longdo]
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
ハイライト[, hairaito] (n) highlight; (P) [Add to Longdo]
ハイライト版[ハイライトばん, hairaito ban] (n) highlight halftone [Add to Longdo]
メッシュ(P);メシュ[, messhu (P); meshu] (n,adj-no) (1) mesh; (2) (メッシュ only) highlight in the hair (fre [Add to Longdo]
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P) [Add to Longdo]
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highlight \highlight\ v. t.
   1. To emphasize or call attention to, by moving into the
    foreground or otherwise making more prominent.
 
   Syn: foreground, spotlight, play up.
     [WordNet 1.5]
 
   2. To make (part of a text or image) more prominent,
    especially by making it of a lighter hue or of a different
    color than the remaining part.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highlight \highlight\ n.
   The part of an image that has the most intense light.
   [PJC]
 
   2. The most memorable or enjoyable part; -- of events or
    activities; as, the highlight of our trip was the tour of
    the Vatican.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highlight
   n 1: the most interesting or memorable part; "the highlight of
      the tour was our visit to the Vatican" [syn: {highlight},
      {high spot}]
   2: an area of lightness in a picture [syn: {highlight},
     {highlighting}]
   v 1: move into the foreground to make more visible or prominent;
      "The introduction highlighted the speaker's distinguished
      career in linguistics" [syn: {foreground}, {highlight},
      {spotlight}, {play up}] [ant: {background}, {downplay},
      {play down}]
   2: apply a highlighter to one's cheeks or eyebrows in order to
     make them more prominent; "highlight the area above your
     eyebrows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top