ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genesis

JH EH1 N AH0 S AH0 S   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genesis-, *genesis*, genesi
English-Thai: Longdo Dictionary
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic,biogenous adj., Syn. biogeny
cariogenesisn. การเกิดโรคฟันผุ
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic,gamogenetical adj.
oogenesis(โอ'อะดจนนิซิส) n. การกำเนิดและการเจริญเติบโตของไข่, See also: oogenetic,oogenetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genesis 2:24 says:ปฐมกาล 2: 24 กล่าวว่า Fireproof (2008)
Genesis. chapter 34.ปฐมกาล บทที่ 34 Brothers of Nablus (2008)
Where are you, Dad? What exactly is the course of the Genesis right now?ตอนนี้ เดอะ เจเนสิส อยู่ที่พิกัดไหนนะหรือ? 2012 (2009)
The Genesis it's a pretty big ship, son.เดอะ เจเนสิส เป็นเรือที่ใหญ่มากนะลูก 2012 (2009)
The first book of Moses. Called Genesis.หนังสือเล่มแรกของโมเสส เรียกว่า เจนีซีส The Book of Eli (2010)
The subject's mind can always trace the genesis of the idea.ใจของเรื่องมักจะสามารถติดตามแหล่งกำเนิดของความคิด Inception (2010)
The Genesis device.อุปกรณ์แห่งต้นกำเนิด Faith (2010)
Genesis chapter 9, verse 6.กำเนิดบทที่9 ช่วงที่6 Airiseu: Deo mubi (2010)
Genesis chapter 9, verse 6.กำเนิดบทที่9 ช่วงที่6 Airiseu: Deo mubi (2010)
In this vial is ash from a white oak tree That dates back to the genesis of the Originals.ในขวดนี้เป็นเถ้าจากต้นโอ๊คขาว กลับไปยังวันที่พวกดั้งเดิมกำเนิด Daddy Issues (2011)
Terra Nova Ep. 1 - Genesisเทรร่า โนวา ตอนที่ 1 " ยุคสร้างโลก " Genesis: Part 1 (2011)
Apart from the very origins, Genesis, the whole foundation, if you will, of the entire concept of the off-roader is founded upon a convertible.ยกเว้นตัวดั้งเดิม เจเนซิส รากฐานของทั้งปวง ของคอนเซ็ปต์รถออฟโรดทั้งหมด ซึ่งมีรากฐานของการประทุน Episode #18.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENESIS    JH EH1 N AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genesis    (n) ʤˈɛnəsɪs (jh e1 n @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses, #53,116 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis [Add to Longdo]
共生(P);共棲[きょうせい(P);ともいき(共生), kyousei (P); tomoiki ( kyousei )] (n,vs,adj-no) symbiosis; paragenesis; union; (P) [Add to Longdo]
系統発生[けいとうはっせい, keitouhassei] (n,adj-no) phylogeny; phylogenesis [Add to Longdo]
血管形成[けっかんけいせい, kekkankeisei] (n) angiogenesis [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n,adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
後成説[こうせいせつ, kouseisetsu] (n) (See 前成説) epigenesis (theory) [Add to Longdo]
向上進化[こうじょうしんか, koujoushinka] (n,vs) (See 分岐進化) anagenesis [Add to Longdo]
雌性発生[しせいはっせい, shiseihassei] (n) gynogenesis [Add to Longdo]
自然発生[しぜんはっせい, shizenhassei] (n,adj-no) (1) spontaneous generation; abiogenesis (biology); (2) natural (spontaneous) occurrence [Add to Longdo]
心因[しんいん, shin'in] (n) psychogenesis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genesis \Gen"e*sis\, n. [L., from Gr. ge`nesis, fr. the root of
   gi`gnesqai to beget, be born; akin to L. genus birth, race.
   See {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of producing, or giving birth or origin to
    anything; the process or mode of originating; production;
    formation; origination.
    [1913 Webster]
 
       The origin and genesis of poor Sterling's club.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. The first book of the Old Testament; -- so called by the
    Greek translators, from its containing the history of the
    creation of the world and of the human race.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) Same as {Generation}. Genet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genesis
   n 1: a coming into being [syn: {genesis}, {generation}]
   2: the first book of the Old Testament: tells of Creation; Adam
     and Eve; the Fall of Man; Cain and Abel; Noah and the flood;
     God's covenant with Abraham; Abraham and Isaac; Jacob and
     Esau; Joseph and his brothers [syn: {Genesis}, {Book of
     Genesis}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Genesis /xenəzəs/
  Genesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top