ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gainful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainful-, *gainful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gainful(adj) มีประโยชน์, See also: มีกำไร, Syn. moneymaking, rewarding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร, ได้รับประโยชน์, เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative, profitable

English-Thai: Nontri Dictionary
gainful(adj) มีกำไร, มีภาษีกว่า, เป็นประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainful activityกิจกรรมที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful employment; gainful occupation๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful occupation; gainful employment๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful workerคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful worker conceptแนวคิดเกี่ยวกับคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You've sought gainful employment.- ตามหาตำแหน่งรายได้ดีเหรอ I, Witness (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gainful
gainfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gainful
gainfully

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwerbsleben { n }gainful activity [Add to Longdo]
Erwerbstätigkeit { f }gainful employment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gainful \Gain"ful\, a.
   Profitable; advantageous; lucrative. "A gainful speculation."
   --Macaulay. -- {Gain"ful*ly}, adv. -- {Gain"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gainful
   adj 1: yielding a fair profit [syn: {gainful}, {paid}, {paying}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top