Search result for

expressions

(33 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expressions-, *expressions*, expression
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are these expressions?อะไรจะน่าทึ่งขนาดนี้ Beethoven Virus (2008)
Anyway, because you can see, people are gonna expect you to deal things that you can't do ...read signs, recognise body language, people's gestures and facial expressions... and they just get out of their way.นี้เฮนรี่ ผม พอล - ซิดนี่ The Eye (2008)
Look at their expressions.นี่ไม่ใช่การแสดงนะ Episode #1.12 (2009)
See, i know your lying expressions.คืองี้นะ ฉันรู้ว่า นายแสดงออกว่าโกหกยังไง The End (2009)
We don't wanna see the sadness in their expressions... the longing in their hearts... the loneliness in their eyes...เราไม่อยากเห็นความโศกเศร้าที่เค้าแสดงออกมา ความปรารถนาในหัวใจเขา ความเหงาในดวงตา Where Do I Belong? (2011)
That's why I've been teaching you expressions, so you can do his work for him.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงสอนคุณถึงการแสดงออก คุณจะได้ช่วยเขาทำงาน Stand by Me (2013)
I may not be good with facial expressions, but I know an evil doppelganger when I see one.ผมอาจจะดูสีหน้าคนไม่เก่ง แต่ผมดูออกว่าใครคือร่างคู่ผู้ชั่วร้าย Advanced Introduction to Finality (2013)
Facial expressions have changed little, if at all, over the centuries.สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายศตวรรษ Blood Moon (2013)
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
See, from what you're sayin' - delirium and swamis, chants, glazed expressions -จากทั้งหมดที่คุณเล่ามา การเพ้อพก สวามี บทสวด ความปรารถนาที่แจ่มชัด Hope Springs (2003)
One of my favorite expressions is when God closes a window, he opens a door.สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าแสดงออก เมื่อพระเจ้าปิดหน้าต่าง พระองค์เปิดประตูอ้าแขนรับแทน คุณเชื่อเรื่องนั้นไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)
Do I believe it's one of your favorite expressions?ผมเชื่อสิ่งที่คุณกล้าแสดงออกใช่ไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expressionsAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
expressionsDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
expressionsEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
expressionsExpressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.
expressionsThe dog has various facial expressions.
expressionsThe Japanese language has honorific expressions.
expressionsThere are a lot of expressions used by English people.
expressionsThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
expressionsWe look at the expressions they use.
expressionsWrite two expressions that are followed by either count or non-count nouns in conversation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชาศัพท์[n.] (rāchāsap) EN: royal terms of reverence ; royal language   FR: langage royal [m] ; expressions révérencieuses envers la famille royale
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPRESSIONS    IH0 K S P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expressions    (n) (i1 k s p r e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions) [Add to Longdo]
感情表現[かんじょうひょうげん, kanjouhyougen] (n) expressing emotion; drawing facial expressions [Add to Longdo]
中二病;厨二病[ちゅうにびょう, chuunibyou] (n) (sl) humorous way of characterising certain expressions or behaviors that are characteristic of teenagers (lit [Add to Longdo]
努努;夢夢;努々;夢々[ゆめゆめ, yumeyume] (adv) (1) (努努, 努々 only) (usu. in expressions of prohibition) certainly; absolutely; (2) (usu. with negative verb forms) (not even) a little bit; (3) diligently; (n) (4) (夢夢, 夢々 only) dreams [Add to Longdo]
[よう, you] (n,suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top