ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embryo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embryo-, *embryo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryo(n) ตัวอ่อนของคน, สัตว์, See also: ต้นอ่อนของพืช
embryo(n) ระยะแรกเริ่ม
embryology(n) การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology(n) วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์, ตัวอ่อน, ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช, ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

English-Thai: Nontri Dictionary
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น, อยู่ในระยะเริ่มแรก, ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์, ตัวอ่อน, ขั้นต้น, ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น, เป็นตัวอ่อน, เพิ่งเริ่มก่อตัว, ยังไม่โต, เริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embryoเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryoตัวอ่อน, เอ็มบริโอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryoเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryo sacถุงเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryogenesis; embryogenyการเกิดเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryogeny; embryogenesisการเกิดเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyคัพภวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryotoxon, anterior; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryotoxon, posteriorขอบวงด้านในกระจกตาหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embryoตัวคัพภ, เอ็มบริย์โอ, เอ็มบริโอ, ตัวอ่อน, คัพภ, ตัวคัพภะ, ตัวอ่อนในครรภ์มารดา, คัพภะ, ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน, เอมไบรโอ, ทารกในครรภ์, ตัวอ่อนในครรภ์, ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Embryoจมูกข้าว [การแพทย์]
embryoembryo, ระยะการพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9 สัปดาห์หลังจากปฏิสนธิ ต่อเนื่องจากเซลล์ตัวอ่อนระยะที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ใดก็ได้ (totipotent cell) กลายเป็นตัวอ่อนที่มีอวัยวะพื้นฐาน ระยะตัวอ่อนนี้รวมถึงระยะ zygote blastocyst และ pre-embryo [ชีวจริยธรรม]
embryoเอ็มบริโอ, ตัวอ่อนหรือต้นอ่อนของสิ่งมีชีวิตในระยะนับต่อจากไซโกตไปจนคลอด หรือออกจากไข่ หรือระยะงอกออกจากเมล็ดพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
embryo banksembryo banks, ธนาคารตัวอ่อน [ชีวจริยธรรม]
embryo sacถุงเอ็มบริโอ, ส่วนที่มีลักษณะคล้ายถุงอยู่ภายในออวุลของพืช เปลี่ยนแปลงมาจากเมกะสปอร์  ภายในถุงเอ็มบริโอมีเซลล์ไข่และโพลานิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Embryo splittingEmbryo splitting, การโคลนนิ่งตัวอ่อน (embryo cloning) เนื่องจากเป็นการทำให้เกิดตัวอ่อนหลายตัวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน โดยที่เซลล์ของตัวอ่อนจะถูกแบ่งออกไปตั้งแต่เซลล์ยังอยู่ในระยะที่สามารถ แบ่งตัวเพื่อเกิดตัวอ่อนที่เหมือนกันได้ และเซลล์ที่ถูกแยกไปจะสามารถพัฒนาเป็นตัว [ชีวจริยธรรม]
Embryo transferการย้ายฝากตัวอ่อน [TU Subject Heading]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
embryologist(n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน, See also: embryo

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
There's plenty of room to hold the embryo through the first trimester.มีที่ว่างพอจะฝังตัวอ่อนได้สามเดือน Junior (1994)
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่ Junior (1994)
The embryo will break down... and be reabsorbed naturally into your body.และเดี๋ยวก็จะกลืนเข้ากับร่างกายนายเอง Junior (1994)
The heartbeat of the embryo is getting faster and the movement of it becomes desperateเสียงหัวใจของเด็กในท้อง จะเต้นเร็วกว่า และเด็กจะเคลื่อนตัว อย่างรุนแรง Jenny, Juno (2005)
Uh, prior to implantation, our embryo was accidentally switched with another client's.ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อน ตัวอ่อนของคุณเกิดสับเปลี่ยนกับลูกค้าคนอื่น It Takes Two (2006)
No, I'm afraid your embryo didn't take.ไม่ ผมเกรงว่าตัวอ่อนของคุณไม่ได้ถูกนำไปใช้ It Takes Two (2006)
Implanting a woman with an embryo created by any means other than fertilization is illegal.ใส่ใจกับผู้หญิงที่ มีทารกในครรภ์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการปฏิสนธิ มันผิดกฎหมาย Resurrection (2008)
"Why choose to do the embryo implanting here?""ทำไมจึงเลือก ฝังตัวอ่อนเด็ก ที่นี่"? Resurrection (2008)
Is this embryo supposed to reanimate it?จะให้เจ้าตัวอ่อนนี่ปลุกเขาขึ้นมาเหรอ The Man from the Other Side (2010)
It's an embryo in a womb.มันคือตัวอ่อนในมดลูก ...A Thousand Words (2010)
The tattoos have dates, the embryo doesn't.รอยสักมีวันที่ เจ้าตัวอ่อนไม่มี ...A Thousand Words (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็มบริโอ(n) embryo, Thai Definition: ตัวอ่อนของสัตว์ หรือต้นอ่อนของพืชที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ์, Notes: (อังกฤษ)
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
จาวมะพร้าว(n) embryo bud of a coconut tree, Example: จาวมะพร้าวนำมาทานได้ แต่ต้องเลือกดูจาวที่ไม่มีเชื้อรา, Count Unit: จาว, Thai Definition: ส่วนของพืชที่งอกในมะพร้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็มบริโอ[embriō] (n) EN: embryo  FR: embryon [ m ]
ต้นอ่อน[ton øn] (n) FR: embryon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embryo
embryos
embryonic
embryology

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embryo
embryos
embryonic

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ,  ] embryo #10,690 [Add to Longdo]
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] embryonic form; fledgling stage; prototype #21,313 [Add to Longdo]
胚胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] embryology #75,828 [Add to Longdo]
胚胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ,     /    ] embryogenesis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Embryo { n } [ anat. ] | Embryen { pl }embryo | embryos [Add to Longdo]
Embryologie { f }embryology [Add to Longdo]
embryonal { adj } [ biol. ]embryonic [Add to Longdo]
embryonal { adv }embryonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胎児(P);胎仔[たいじ, taiji] (n, adj-no) embryo; fetus; foetus; (P) #18,963 [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
エンブリオ[enburio] (n) embryo [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
堕ろす[おろす, orosu] (v5s) to abort (an embryo or fetus) (negative nuance) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
胎膜[たいまく, taimaku] (n) embryonic membrane; fetal membrane; foetal membrane [Add to Longdo]
凍結胚[とうけつはい, touketsuhai] (n) frozen embryo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胎児[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embryo \Em"bry*o\, a.
   Pertaining to an embryo; rudimentary; undeveloped; as, an
   embryo bud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embryo \Em"bry*o\, n.; pl. {Embryos}. [F. embryon, Gr.
   'e`mbryon, perh. fr. ? in (akin to L. ? E. in) + ? to be full
   of, swell with; perh. akin to E. brew.] (Biol.)
   The first rudiments of an organism, whether animal or plant;
   as:
   (a) The young of an animal in the womb, or more specifically,
     before its parts are developed and it becomes a fetus
     (see {Fetus}).
   (b) The germ of the plant, which is inclosed in the seed and
     which is developed by germination.
     [1913 Webster]
 
   {In embryo}, in an incipient or undeveloped state; in
    conception, but not yet executed. "The company little
    suspected what a noble work I had then in embryo."
    --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embryo
   n 1: (botany) a minute rudimentary plant contained within a seed
      or an archegonium
   2: an animal organism in the early stages of growth and
     differentiation that in higher forms merge into fetal stages
     but in lower forms terminate in commencement of larval life
     [syn: {embryo}, {conceptus}, {fertilized egg}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top