ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dem

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dem-, *dem*
Possible hiragana form: でん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
pandemic(n) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi(prf) ครึ่ง
demo(n) ของตัวอย่าง, See also: ของโชว์, สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง, ของสาธิต
demo(n) ค่อย่อของ demonstration
demo(sl) สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
demy(n) ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
demi-(prf) ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
demob(vt) ปลดประจำการ, See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร, Syn. demobilize
demon(n) ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demos(n) ประชากร, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
demur(vi) ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน, ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น, ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก, เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก, เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน, ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น, ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ, อุปสงค์ vt. ต้องการ, เรียกร้อง, ถาม, ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์, ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร

English-Thai: Nontri Dictionary
demagogue(n) ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกระดม, ผู้ปลุกปั่น
demand(n) ความต้องการ, คำขอร้อง, อุปสงค์, การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ, ขอร้อง, เรียกร้อง, ขอทราบ, ถาม
demarcation(n) การกำหนดเขต, การปักปันเขต, เส้นเขตแดน, การแบ่งเขต, การแบ่งแยก
demean(vt) ลดเกียรติ, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ, การวางตัว, ท่าทาง, การกระทำ, การปฏิบัติตัว
demerit(n) ปมด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
demigod(n) เซียน, เทวดาชั้นต่ำ
demise(n) ความตาย, การสิ้นสุด, การมรณกรรม, การสืบตำแหน่ง
demobilize(vi) ปลดประจำการ, ปลดพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ ดู rabble-rouser ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogy; demagogueryการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand Curveเส้นโค้งของอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand Typeชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ [การแพทย์]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
democratised(n) ประชาธิปไตย
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
Demotivate(vt) ทำให้หมดกำลังใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dem found your Nazi's customs agent.เด็ม เจอตัวนายด่าน ของเจ้านาซีนั้นแล้ว 137 Sekunden (2009)
Dem just walked into Frost's trap?เดม จึงเดินเข้าหากับดักของ ฟรอส หรอ ? The Garden of Forking Paths (2010)
Shel, Dem said Frost referenced something called Raven River as the place where the flash-forwards started happening.ที่เรียกว่า ราเวน ริเวอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ เริ่มต้น ในการทำ ภาพอนาคต Goodbye Yellow Brick Road (2010)
"... Nokaze uses dem lies ta harden her armor den overcomes things..."โนคาเสะก็ได้ใช้การโกหกเพื่อเป็นเกราะป้องกัน, ในสิ่งที่เข้ามา Episode #2.7 (2011)
** Playgal all dem call him joy. Naked (2011)
** Me chat all me lyric, me chat dem in a rhyme **. Naked (2011)
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Allein bei dem Gedanken geht mir einer ab!Allein bei พวก Gedanken geht mir einer AB! Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
demAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
demA good management would listen to reasonable demands.
demAs soon as he arrived, he demanded a meal.
demAs the demand increases, prices go up.
demBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
demCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
demChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
demCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
demColumbus demonstrated that the world is not flat.
demCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
demDemand for imported cars is increasing due to lower prices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด(v) demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai Definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
ระบอบประชาธิปไตย(n) democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
รื้อ(v) dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai Definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
เรียกร้อง(v) call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai Definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร(n) devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [ m ]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[Anusāwarī Prachāthippatai] (n, prop) EN: Democracy Monument
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อาศัยอยู่[āsai yū] (v, exp) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight  FR: loger ; demeurer
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [ m ] ; formulaire d'inscription [ m ] ; demande d'adhésion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
demi
demo
deman
demar
demas
demay
demby
demel
demeo
demko

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demo
demob
demon
demos
demur
demand
demean
demise
demist
demobs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce #24 [Add to Longdo]
民主[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ,  ] democracy #1,838 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) #4,694 [Add to Longdo]
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ,    /   ] Democratic Party #9,429 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] demon; magic; to charm #10,272 [Add to Longdo]
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ,   /  ] demon; fiend #12,127 [Add to Longdo]
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ,    ] democracy; democratic #18,306 [Add to Longdo]
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ,   ] demonstrator; protester #19,219 [Add to Longdo]
民主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] democracy #20,264 [Add to Longdo]
民主集中制[mín zhǔ jí zhōng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄓˋ,     ] democratic centralism #23,619 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
電気[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電車[でんしゃ, densha, densha , densha] (n) รถไฟฟ้า
電信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] TH: วางขายอยู่ตามท้องตลาด  EN: to appear on the market
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง  EN: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน  EN: reception
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand

German-Thai: Longdo Dictionary
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
außerdemนอกเหนือจากนี้
indem(konj) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jedemSee also: jede
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge { m }; Demagogin { f } | Demagogen { pl }demagogue | demagogues [Add to Longdo]
Demagoge { m }; Demagogin { f }tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie { f }demagogy [Add to Longdo]
Demagogie { f }tub-thumping [Add to Longdo]
Demarche { f }; Protestnote { f }; diplomatisches Manöver [ pol. ]démarche; demarche [Add to Longdo]
Demarkation { f } [ pol. ]demarcation [Add to Longdo]
Demarkationslinie { f } [ pol. ]demarcation line [Add to Longdo]
Dementi { n } | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
Demobilisierung { f } | Demobilisierungen { pl }demobilization | demobilizations [Add to Longdo]
Demodulation { f }demodulation [Add to Longdo]
Demodulator { m }demodulator [Add to Longdo]
Demograph { m }; Demograf { m }demographer [Add to Longdo]
Demographie { f }; Demografie { f } | Demographien { pl }; Demografien { pl }demography | demographics [Add to Longdo]
Demokrat { m } | Demokraten { pl }democrat | democrats [Add to Longdo]
Demokratie { f } | Demokratien { pl }democracy | democracies [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
demain(adv) พรุ่งนี้
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, Syn. moitié
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. #57 [Add to Longdo]
年度[ねんど, nendo] (n, n-suf) (1) fiscal year (usu. April 1 to March 31 in Japan); financial year; (2) academic year; school year; (3) product year; (P) #392 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n, adj-no) academy; campus; (P) #994 [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) #1,009 [Add to Longdo]
求め[もとめ, motome] (n) (1) request; appeal; claim; demand; (2) purchase #1,293 [Add to Longdo]
アカデミー(P);アキャデミィ[akademi-(P); akyademii] (n) academia (fre #1,314 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P) #1,512 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n, vs) moving; transfer; demise; (P) #1,593 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
モデム[もでむ, modemu] modem [Add to Longdo]
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
屈辱[くつじょく, kutsujoku] Demuetigung, Erniedrigung [Add to Longdo]
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top