ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debilitated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debilitated-, *debilitated*, debilitat, debilitate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
debilitated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debilitated

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debilitate \De*bil"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Debilitated};
   p. pr. & vb. n. {Debilitating}.] [L. debilitatus, p. p. of
   debilitare to debilitate, fr. debilis. See {Debility}.]
   To impair the strength of; to weaken; to enfeeble; as, to
   debilitate the body by intemperance.
   [1913 Webster]
 
      Various ails debilitate the mind.    --Jenyns.
   [1913 Webster]
 
      The debilitated frame of Mr. Bertram was exhausted by
      this last effort.            --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 debilitated \debilitated\ adj.
   1. lacking strength or vigor; weakened.
 
   Syn: adynamic, asthenic, enervated.
     [WordNet 1.5]
 
   2. weakened due to illness.
 
   Syn: enfeebled, infirm, seedy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debilitated
   adj 1: lacking strength or vigor [syn: {adynamic}, {asthenic},
       {debilitated}, {enervated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top