ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dealer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealer-, *dealer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ, พ่อค้า, นักธุรกิจ, คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย, ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ, ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง, ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer

English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า, ผู้จำหน่าย, นักธุรกิจ, ผู้ติดต่อ, เจ้ามือ, ผู้แจกไพ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย, Example: <p>ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น <p>เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dealerผู้ค้า [เศรษฐศาสตร์]
Dealerผู้ค้าหลักทรัพย์, Example: การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกตินอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะใช้บัญชีของตนเองเข้าทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Dealers (Retail trade)ผู้ค้า (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ Basic Instinct (1992)
Just so your good friend Roy could nail a drug dealer.และเพื่อนที่แสนดีของคุณ รอย เล่นงานผู้ค้ายาได้ Basic Instinct (1992)
Dealer takes one. See, that didn't hurt.ดูที่ไม่ทำร้ายคุณเลยไม่ได้? Help! (1965)
-Who? -A camel dung dealer.-กับใครเหรอ? Mannequin (1987)
He'd give hundreds to the dealers and the guys who ran the games.เขาให้หนึ่งร้อยกับเจ้ามือ และอีกหนึ่งร้อยกับเด็กแจกไพ่ Goodfellas (1990)
I hate doing this! I'm an art dealer.โธ่เอ๊ยไม่อยากทำอย่างนี้เลย ผมหากินกับช่างศิลปนะคุณ As Good as It Gets (1997)
He got shot by a fucking drug dealer... who probably still collects a welfare check.พ่อถูกยิง โดยไอ้คนขายยาเสพติด... ผู้ซึ่ง อาจจะตอนนี้ยังได้รับ เงินประกันสังคมอยู่... American History X (1998)
I bought them from a second-hand dealerฉันซื้อมันมาจากนายหน้ามือสอง The Legend of 1900 (1998)
- What, other drug dealers?- อะไร พวกค้ายาเหรอ - ใช่ American Beauty (1999)
Yeah. They got robbers, thugs, drug dealers. You name it.ใช่เลย มีทั้งขโมยขโจร พวกค้ายา มีหมดแหละ Death Has a Shadow (1999)
Maybe a drug dealer.หรือไม่ก็เป็นพ่อค้ายา X-Ray (2001)
It's girls' poker night. Where's my little dealer?คืนนี้คืนโป๊กเกอร์ ขาไพ่ตัวน้อยอยู่ไหนเนี่ย Bringing Down the House (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealerHe held off paying for the television set until the dealer fixed it.
dealerHe is a fish dealer.
dealerJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
dealerThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
dealerThe art dealer guaranteed the picture genuine.
dealerThe dealer gave an old Nissan to me for 200, 000 yen.
dealerThe dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.
dealerThe dealer wants selling.
dealerWe have come to an arrangement with the dealer about the price.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ตัวแทนขายสินค้า
ผู้จำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า(n) trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
คนขายของ(n) vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
ร้านตัวแทน(n) dealer, Count Unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีลเลอร์[dinloē] (n) EN: dealer
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agent ; dealer ; distributor  FR: agent [ m ] ; distributeur [ m ]
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [ f ]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]
พ่อค้าขายส่ง[phøkhā khāisong] (n) EN: wholesale dealer ; wholesaler  FR: grossiste [ m ]
พ่อค้าเหมา[phøkhā mao] (n) EN: wholesale dealer ; wholesaler  FR: grossiste [ m ]
ผู้จำหน่าย[phūjamnāi] (n, exp) EN: distributor ; dealer ; seller  FR: distributeur [ m ]
ผู้ค้า[phūkhā] (n) EN: wholesaler ; dealer ; trader ; merchant
ผู้ประกอบการค้า[phūprakøpkān khā] (n, exp) EN: trader ; merchant ; dealer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dealer
dealers
dealer's
dealers'
dealerline
dealership
dealerships
dealership's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dealer
dealers

WordNet (3.0)
dealer(n) a firm engaged in trading
dealer(n) a seller of illicit goods
dealer(n) the person who distributes the playing cards in a card game
principal(n) the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account, Syn. dealer
trader(n) someone who purchases and maintains an inventory of goods to be sold, Syn. bargainer, monger, dealer

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dealer

n. 1. One who deals; one who has to do, or has concern, with others; esp., a trader, a trafficker, a shopkeeper, a broker, or a merchant; as, a dealer in dry goods; a dealer in stocks; a retail dealer. [ 1913 Webster ]

2. One who distributes cards to the players. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ,    /   ] dealer; trader #17,742 [Add to Longdo]
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ,   ] dealer #32,304 [Add to Longdo]
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ㄧㄥˊ ㄕㄤ,    /   ] dealer #110,632 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachhandel { m } für ...dealer specialising in ... [Add to Longdo]
Händler { m } | Händler { pl }dealer | dealers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
親(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) #1,782 [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) { food } egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) #2,007 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n, n-suf) (1) { math } (See 積・1) quotient; (2) dealing; dealer; store; (3) (See 五音) second degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (4) (See 殷) Shang (dynasty of China); (P) #2,968 [Add to Longdo]
茶屋[ちゃや, chaya] (n) tea house; tea dealer; (P) #12,313 [Add to Longdo]
ディーラー[dei-ra-] (n) dealer; (P) #14,855 [Add to Longdo]
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately #18,459 [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
卸商;卸し商(io)[おろししょう, oroshishou] (n) wholesaler; wholesale dealer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top