ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conciliation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conciliation-, *conciliation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม, การไกล่เกลี่ย, การทำให้คืนดีกัน, การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment

English-Thai: Nontri Dictionary
reconciliation(n) การประนีประนอม, การคืนดี, การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conciliationการประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conciliationการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conciliationการไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการของการส่งเรื่องกรณีพิพาทไปให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง แล้วเสนอรายงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะในอันที่จะระงับกรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนี้ไม่มีผลบังคับแก่คู่พิพาทแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยในการตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) [การทูต]
conciliation (การประนอม)(mediation การไกล่เกลี่ย) [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรองดอง[kān prøngdøng] (n) EN: reconciliation
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conciliation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conciliation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ,   /  ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile #34,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sühnetermin { m }conciliation hearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
講和(P);媾和[こうわ, kouwa] (n, vs) reconciliation; peace; (P) #11,767 [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] (n, vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) #12,847 [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] (n, vs, adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) #13,004 [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]
手打ち[てうち, teuchi] (n) (1) making noodles by hand; (2) striking a deal; coming to an agreement; reconciliation; (3) killing with bare hands [Add to Longdo]
手打ち式[てうちしき, teuchishiki] (n) hand-clapping ceremony (of reconciliation) [Add to Longdo]
譲歩[じょうほ, jouho] (n, vs, adj-no) concession; conciliation; compromise; (P) [Add to Longdo]
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n, vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
復縁[ふくえん, fukuen] (n, vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conciliation \Con*cil`i*a"tion\, n. [L. conciliatio.]
   The act or process of conciliating; the state of being
   conciliated.
   [1913 Webster]
 
      The house has gone further; it has declared
      conciliation admissible previous to any submission on
      the part of America.           --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conciliation
   n 1: the state of manifesting goodwill and cooperation after
      being reconciled; "there was a brief period of conciliation
      but the fighting soon resumed"
   2: any of various forms of mediation whereby disputes may be
     settled short of arbitration
   3: the act of placating and overcoming distrust and animosity
     [syn: {placation}, {conciliation}, {propitiation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top