ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilly-, *civilly*, civil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


WordNet (3.0)
civilly(adv) in a civil manner, Ant. uncivilly
civil(adj) applying to ordinary citizens as contrasted with the military
civil(adj) not rude; marked by satisfactory (or especially minimal) adherence to social usages and sufficient but not noteworthy consideration for others; - W.S. Maugham, Syn. polite, Ant. uncivil
civil(adj) of or occurring within the state or between or among citizens of the state
civil(adj) of or relating to or befitting citizens as individuals, Syn. civic
civil(adj) (of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs of life, Ant. sidereal
civil(adj) of or in a condition of social order
civilian(n) a nonmilitary citizen, Ant. serviceman
civilian(adj) associated with civil life or performed by persons who are not active members of the military, Ant. military
civility(n) formal or perfunctory politeness, Ant. incivility
civilization(n) a society in an advanced state of social development (e.g., with complex legal and political and religious organizations), Syn. civilisation
civilization(n) the social process whereby societies achieve an advanced stage of development and organization, Syn. civilisation
civilize(v) raise from a barbaric to a civilized state, Syn. civilise
civil-libertarian(adj) having or showing active concern for protection of civil liberties protected by law
incivility(n) deliberate discourtesy, Ant. civility
noncivilized(adj) not having a high state of culture and social development, Syn. noncivilised, Ant. civilized
uncivil(adj) lacking civility or good manners; - Willa Cather, Syn. rude, Ant. civil
uncivilly(adv) in an uncivil manner, Ant. civilly
attainder(n) cancellation of civil rights, Syn. civil death
barbarian(adj) without civilizing influences; ; ; ; -Margaret Meade, Syn. savage, wild, barbaric, uncivilised, uncivilized
culture(n) a particular society at a particular time and place, Syn. civilisation, civilization
educate(v) teach or refine to be discriminative in taste or judgment, Syn. cultivate, school, civilize, train, civilise
politeness(n) the act of showing regard for others, Syn. civility
refinement(n) the quality of excellence in thought and manners and taste, Syn. civilisation, civilization
tort(n) (law) any wrongdoing for which an action for damages may be brought, Syn. civil wrong

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Civil

a. [ L. civilis, fr. civis citizen: cf. F. civil. See City. ] 1. Pertaining to a city or state, or to a citizen in his relations to his fellow citizens or to the state; within the city or state. [ 1913 Webster ]

2. Subject to government; reduced to order; civilized; not barbarous; -- said of the community. [ 1913 Webster ]

England was very rude and barbarous; for it is but even the other day since England grew civil. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. Performing the duties of a citizen; obedient to government; -- said of an individual. [ 1913 Webster ]

Civil men come nearer the saints of God than others; they come within a step or two of heaven. Preston [ 1913 Webster ]

4. Having the manners of one dwelling in a city, as opposed to those of savages or rustics; polite; courteous; complaisant; affable. [ 1913 Webster ]

☞ “A civil man now is one observant of slight external courtesies in the mutual intercourse between man and man; a civil man once was one who fulfilled all the duties and obligations flowing from his position as a 'civis' and his relations to the other members of that 'civitas.'” Trench [ 1913 Webster ]

5. Pertaining to civic life and affairs, in distinction from military, ecclesiastical, or official state. [ 1913 Webster ]

6. Relating to rights and remedies sought by action or suit distinct from criminal proceedings. [ 1913 Webster ]


Civil action, an action to enforce the rights or redress the wrongs of an individual, not involving a criminal proceeding. --
Civil architecture, the architecture which is employed in constructing buildings for the purposes of civil life, in distinction from military and naval architecture, as private houses, palaces, churches, etc. --
Civil death. (Law.) See under Death. --
Civil engineering. See under Engineering. --
Civil law. See under Law. --
Civil list. See under List. --
Civil remedy (Law), that given to a person injured, by action, as opposed to a criminal prosecution. --
Civil service, all service rendered to and paid for by the state or nation other than that pertaining to naval or military affairs. --
Civil service reform, the substitution of business principles and methods for the spoils system in the conduct of the civil service, esp. in the matter of appointments to office. --
Civil state, the whole body of the laity or citizens not included under the military, maritime, and ecclesiastical states. --
Civil suit. Same as Civil action. --
Civil war. See under War. --
Civil year. See under Year.
[ 1913 Webster ]

Civilian

n. [ From Civil ] 1. One skilled in the civil law. [ 1913 Webster ]

Ancient civilians and writers upon government. Swift. [ 1913 Webster ]

2. A student of the civil law at a university or college. R. Graves. [ 1913 Webster ]

3. One whose pursuits are those of civil life, not military or clerical. [ 1913 Webster ]

Civilist

n. A civilian. [ R. ] Warburton. [ 1913 Webster ]

Civility

n.; pl. Civilities [ L. civilitas: cf. F. civilité. See Civil. ] 1. The state of society in which the relations and duties of a citizen are recognized and obeyed; a state of civilization. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Monarchies have risen from barbarrism to civility, and fallen again to ruin. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

The gradual depature of all deeper signification from the word civility has obliged the creation of another word -- civilization. Trench. [ 1913 Webster ]

2. A civil office, or a civil process [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To serve in a civility. Latimer. [ 1913 Webster ]

3. Courtesy; politeness; kind attention; good breeding; a polite act or expression. [ 1913 Webster ]

The insolent civility of a proud man is, if possible, more shocking than his rudeness could be. Chesterfield. [ 1913 Webster ]

The sweet civilities of life. Dryden.

Syn. -- Urbanity; affability; complaisance. [ 1913 Webster ]

Civilizable

a. Capable of being civilized. [ 1913 Webster ]

Civilization

n. [ Cf. F. civilisation. ] 1. The act of civilizing, or the state of being civilized; national culture; refinement. [ 1913 Webster ]

Our manners, our civilization, and all the good things connected with manners, and with civilization, have, in this European world of ours, depended for ages upon two principles -- . . . the spirit of a gentleman, and spirit of religion. Burke [ 1913 Webster ]

2. (Law) Rendering a criminal process civil. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Civilize

v. t. [ imp. & p. p. Civilized p. pr. & vb. n. Civilizing. ] [ Cf. F. civilizer, fr.L. civilis civil. See Civil. ] 1. To reclaim from a savage state; to instruct in the rules and customs of civilization; to educate; to refine. [ 1913 Webster ]

Yet blest that fate which did his arms dispose
Her land to civilize, as to subdue. Dryden [ 1913 Webster ]

2. To admit as suitable to a civilized state. [ Obs. or R. ] “Civilizing adultery.” Milton.

Syn. -- To polish; refine; humanize. [ 1913 Webster ]

Civilized

a. Reclaimed from savage life and manners; instructed in arts, learning, and civil manners; refined; cultivated. [ 1913 Webster ]

Sale of conscience and duty in open market is not reconcilable with the present state of civilized society. J. Quincy. [ 1913 Webster ]

Civilizer

n. One who, or that which, civilizes or tends to civilize. [ 1913 Webster ]

civil-libertarian

adj. having or showing active concern for protection of civil liberties protected by law. [ WordNet 1.5 ]

civil-libertarian

n. a person having or showing active concern for protection of civil liberties protected by law. [ WordNet 1.5 ]

civil rights

a legal right or rights belonging to a person by reason of citizenship, including especially the fundamental freedoms and privileges guaranteed by the 13th and 14th amendments and subsequent acts of congress, including the right to legal and social and economic equality. [ WordNet 1.5 ]

Variants: civil right
Civil Service Commission

. In the United States, a commission appointed by the President, consisting of three members, not more than two of whom may be adherents of the same party, which has the control, through examinations, of appointments and promotions in the classified civil service. It was created by act of Jan, 16, 1883 (22 Stat. 403). [ Webster 1913 Suppl. ]

Civil Service Reform

. The substitution of business principles and methods for political methods in the conduct of the civil service. esp. the merit system instead of the spoils system in making appointments to office. [ Webster 1913 Suppl. ]

Civily

adv. In a civil manner; as regards civil rights and privileges; politely; courteously; in a well bred manner. [ 1913 Webster ]

Decivilize

v. t. To reduce from civilization to a savage state. [ R. ] Blackwood's Mag. [ 1913 Webster ]

Incivil

a. [ L. incivilis; pref. in- not + civilis civil: cf. F. incivil. ] Uncivil; rude. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Incivility

n.; pl. Incivilities [ L. incivilitas: cf. F. incivilité. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being uncivil; lack of courtesy; rudeness of manner; impoliteness. Shak. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Any act of rudeness or ill breeding. [ 1913 Webster ]

Uncomely jests, loud talking and jeering, which, in civil account, are called indecencies and incivilities. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Lack of civilization; a state of rudeness or barbarism. [ R. ] Sir W. Raleigh.

Syn. -- Impoliteness; uncourteousness; unmannerliness; disrespect; rudeness; discourtesy. [ 1913 Webster ]

Incivilization

n. [ Pref. in- not + civilization. ] The state of being uncivilized; lack of civilization; barbarism. [ 1913 Webster ]

Incivilly

adv. Uncivilly. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Uncivil

a. 1. Not civilized; savage; barbarous; uncivilized. [ 1913 Webster ]

Men can not enjoy the rights of an uncivil and of a civil state together. Burke. [ 1913 Webster ]

2. Not civil; not complaisant; discourteous; impolite; rude; unpolished; as, uncivil behavior. [ 1913 Webster ]

Uncivility

n. Incivility. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Uncivilization

n. The state of being uncivilized; savagery or barbarism. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Uncivilized

a. 1. Not civilized; not reclaimed from savage life; rude; barbarous; savage; as, the uncivilized inhabitants of Central Africa. [ 1913 Webster ]

2. Not civil; coarse; clownish. [ R. ] Addison. [ 1913 Webster ]

Uncivilty

adv. In an uncivil manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's because the legal heirs are legally entitled to the deceased's assets and shares, as stated in article 724 of the Civil Code.Die gesetzlichen Erben bestimmen von Rechts wegen über den Besitz des Verstorbenen. Das steht im Artikel 724 des Code civil. Belinda et moi (2014)
This was the moment police arrested and handcuffed ..Blake Fielder-CivilDie Polizei führte Blake Fielder-Civil in Handschellen ab. Amy (2015)
- He's Guardia Civil.Guardia Civil. Cien años de perdón (2016)
He was not able to help you with your particular case, and sent your letter to the American Civil Liberties Union.Er konnte Ihnen in Ihrem speziellen Fall nicht helfen und leitete Ihren Brief weiter an die American Civil Liberties Union. Loving (2016)
- Mmm-hmm. From the American Civil Liberties Union.Von der American Civil Liberties Union. Loving (2016)
Now, Civil War and Punch, last two year's winners, are running again today.Also, Civil War und Punch, die letztjährigen Gewinner, laufen auch heute wieder. To Arms (2016)
The American Civil Liberties Union denounced the actions by Dearborn police - as a violation of an individual's...Die American Civil Liberties Union erklärt die Aktionen der Dearborn-Polizei als Verletzung... The First Day (2016)
So I'm trying to show the class this Civil War documentary.Ich wollte ihnen die Bürgerkriegs-Doku "Civil War" von Ken Burns zeigen. Fist Fight (2017)
We're gonna watch this beautiful documentary on the Civil War, and it's not Tupac versus Biggie.Wir werden uns jetzt Ken Burns wunderbare Dokumentation "Civil War" ansehen. Und da geht's nicht um Tupac gegen Biggie. Fist Fight (2017)
Civil affairs said to fill this up.Laut Civil Affairs ist aufzufüllen. Sand Castle (2017)
Well, Civil War is gonna be out, so that could be cool.Bald kommt Civil War raus, der könnte cool sein. Take Me Private (2017)
Comrade Iranoff, go to the public library... and get me the section of the Civil Code on property.Genosse Iranoff, Sie gehen in die Bibliothek und suchen den Abschnitt über Eigentum im Civil Code. Ninotchka (1939)
You are referring to Paragraph 59B, Section 25F of the Civil Code.Sie meinen Paragraph 59B, Abschnitt 25F des Civil Code. Ninotchka (1939)
~ But after months of tough civilian life ~~ But after months of tough civilian life ~ White Christmas (1954)
~ The shows we got, civilians couldn't see ~~ The shows we got, civilians couldn't see ~ White Christmas (1954)
~ But after months and months ~ ~ Of tough civilian life ~~ But after months and months Of tough civilian life ~ White Christmas (1954)
fit... for a civilized house!เหมาะกับบ้านของอารยชน Wuthering Heights (1992)
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ Hero (1992)
All of a sudden, this civilian he rushed into the plane.หนังสือพิมพ์เหรอ Hero (1992)
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง In the Name of the Father (1993)
Civilians have been evacuated, and there are reports of casualties in many areas.พลเรือนได้รับการเคลื่อนย้ายและมี รายงานของผู้เสียช? In the Name of the Father (1993)
- Civilized, strategic.- อารยะยุทธศาสตร์ The Shawshank Redemption (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน How I Won the War (1967)
I think you are a civilian.ฉันคิดว่าคุณเป็นพลเรือน How I Won the War (1967)
- Hey, Franz, you are a civilian. - A civilian?เฮย ฟรานซ์, คุณเป็นพลเรือน พลเรือน? How I Won the War (1967)
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน How I Won the War (1967)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
He'll be all right. Sollozzo knows he's a civilian.เขาจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด Sollozzo รู้ว่าเขาเป็นพลเรือน The Godfather (1972)
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ Blazing Saddles (1974)
A thousand miles from civilization and death at my heels, ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม The Little Prince (1974)
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
We can at least behave like civilised people.อย่างน้อยเราควรจะแสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่เจริญแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม First Blood (1982)
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร First Blood (1982)
- There are no friendly civilians. - I'm your friend, Johnny.ไม่มีพลเรือนที่เป็นมิตร ผมคือเพื่อนของคุณ จอห์นนี่ First Blood (1982)
But what the hell, you're a civilian.แต่คุณคือพลเรือน First Blood (1982)
Attention, all civilians!ความสนใจของพลเรือนทั้งหมด First Blood (1982)
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร First Blood (1982)
And we come from an ancient civilization.และเรามาจากวัฒนธรรมโบราณ Gandhi (1982)
Just a few words, then we'll get you to civilization.พูดสัก 2-3 คำ แล้วเราจะพาคุณเข้าเมือง Gandhi (1982)
Only civilians will visit. Don't you think so, Your Highness?คงมีแต่ชาวบ้านแวะไป เห็นด้วยมั้ยครับ Gandhi (1982)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
But some English civilians have been killed.แต่มีชาวอังกฤษถูกฆ่าตาย Gandhi (1982)
-lt would have been uncivil of me to let you make such a long trip for nothing.- จะเป็นการหยาบคาย ถ้าให้คุณ เดินทางไกลขนาดนี้ แล้วไม่ได้อะไรเลย Gandhi (1982)
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilOur mode of life has changed since the introduction of European civilization.
civilThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.
civilEuropean civilization had its birth in these lands.
civilHe entered civil service 20 years ago right after college.
civilThey destroyed the native civilization.
civilThe novel is centered on the Civil War.
civilCivilization is now threatened by nuclear war.
civilThe more civilization advances, the more people long for nature.
civilBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilThis book gives a good picture of life in America during the Civil War.
civilAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilHe authored a history of the Civil War.
civilThe country's civilization has advanced.
civilWe live in a civilized society.
civilThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.
civilThe opening of the country had a great influence on Japanese civilization.
civilThe country advanced in civilization.
civilWe discovered relics of an ancient civilization.
civilHe was deprived of his civil rights.
civilThe Romans tried to civilize the ancient Britons.
civilEngland was once torn by civil war.
civilEuropeans tried to civilize the tribe.
civilIt was civil of him to offer his seat to the old man.
civilModern civilization rests on a foundation of science and education.
civilThough the Incas built up a great civilization, they had no system of writing.
civilTo renew and rebuild civilization and save the world from suicide.
civilThe myth offers insights into the ancient civilization.
civilImagination is the root of all civilization.
civilA government suffers from civil affairs.
civilThe civil rights movement leads to a dream.
civilIf it were not for electricity, our civilized life would be impossible.
civilWhile the civil war went on, the country was in a state of anarchy.
civilWrite him a civil answer.
civilTwo great civilizations slowly fell into decay.
civilEuropean civilization.
civilOil has played an important part in the progress of civilization.
civilIn the twilight of our civilization.
civilThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.
civilI wonder when the Civil War started.
civilIf it had not been for civil war, they would be wealthy now.
civilThe progress of civilization is very rapid.
civilThe state Government deprived him of the civil rights.
civilWhy aren't women allowed to enjoy the same civil rights as men?
civilThe Middle East is the cradle of civilization.
civilWe must try to preserve the remains of ancient civilizations.
civilMany American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.
civilYou could try and be a bit more civilized.
civilThose who use forks or chopsticks often think people who don't are uncivilized.
civilAll civilization is against war.
civilBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauingenieur { m }; Bauingenieurin { f }civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen { n }civil engineering [Add to Longdo]
Bauwesen { n }civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Beamte { m }civil servants [Add to Longdo]
Beamter { m }civil servant [Add to Longdo]
Bürgerkrieg { m }civil war [Add to Longdo]
Bürgerpflicht { f }civil duty; civic duty [Add to Longdo]
Bürgerrecht { n } | Bürgerrechte { pl }civil right | civil rights [Add to Longdo]
Bürgerrechtsbewegung { f }civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer { m }civil rights campaigner [Add to Longdo]
Gesittung { f }; Zivilisation { f }civilization [Add to Longdo]
Grobheit { f }incivility [Add to Longdo]
Höflichkeit { f } | Höflichkeiten { pl }civility | civilities [Add to Longdo]
Höflichkeiten { pl }civilness [Add to Longdo]
Höflichkeitsfloskel { f }phrase of civility [Add to Longdo]
Kultur { f }; Zivilisation { f } | Kulturen { pl }; Zivilisationen { pl }civilization | civilizations [Add to Longdo]
Kultursprache { f }language of the civilized world [Add to Longdo]
Kulturwissenschaft { f } | Kulturwissenschaften { pl }study of civilization | cultural studies [Add to Longdo]
Luftschutz { m } | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [ Am. ] [Add to Longdo]
Personenstand { m }; Zivilstatus { m }marital status; civilian status [Add to Longdo]
Staatsbeamte { m }civil servant [Add to Longdo]
Staatsdienst { m }civil service [Add to Longdo]
Standesamt { n }civil registry office [Add to Longdo]
Tiefbau { m }civil engineering [Add to Longdo]
Zivilbevölkerung { f }civilian population [Add to Longdo]
Zivilehe { f }civil marriage [Add to Longdo]
Zivilflugplatz { m }civil airfield [Add to Longdo]
Zivilgericht { n }civil court [Add to Longdo]
Zivilisation { f }civilisation [Add to Longdo]
Zivilist { m }civilian [Add to Longdo]
Zivilklage { f } [ jur. ]civil lawsuit [Add to Longdo]
Zivilluftfahrt { f }civilian aviation [Add to Longdo]
Zivilstandsamt { n }; Zivilstandsregister { n } [ Schw. ]registry office; civil registration [Add to Longdo]
fern; weit { adj } | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization [Add to Longdo]
gesittet; zivilisiertecivilized [Add to Longdo]
grobuncivil [Add to Longdo]
höflich { adv }civilly [Add to Longdo]
ungesittetuncivilized [Add to Longdo]
unhöflichuncivil [Add to Longdo]
unhöflich { adv }uncivily [Add to Longdo]
unzivilisiertuncivilized [Add to Longdo]
unzivilisiert { adv }uncivilizedly [Add to Longdo]
zivil { adj }civil [Add to Longdo]
zivilisatorischcivilizing [Add to Longdo]
zivilisierento civilize [Add to Longdo]
zivilisiert { adj } | zivilisierter | am zivilisiertestencivilized | more civilized | most civilized [Add to Longdo]
zivilrechtlichaccording to civil law [Add to Longdo]
Er bleibt höflich.He keeps a civil tongue in his head. [Add to Longdo]
Bauingenieur { m }CE : civil engineer [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor des ZivilrechtsJCD : juris civilis doctor [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top