ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certificate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certificate-, *certificate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate(n) ประกาศนียบัตร, Syn. credential
certificate(vt) รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
certificate(n) หนังสือรับรอง, Syn. credential
certificate(n) หลักฐานทางการเงิน, Syn. statement
certificate(vt) ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร
certificated(adj) ที่มีใบรับรอง, Syn. credentialed, documented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) { certificated, certificating, certificates } n. หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, ในสุทธิ, ใบสำคัญ, ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
birth certificaten. สูติบัตร
death certificaten. มรณบัตร
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
stock certificaten. ใบหุ้น, พันธบัตร, บัตรหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ, ใบรับรอง, หนังสือรับรอง
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificateใบรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ประกาศนียบัตร๒. ใบสำคัญ (การจดทะเบียน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ใบรับรอง๒. ประกาศนียบัตร๓. หนังสือสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of divorceใบสำคัญการหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of electionหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of entryกรมธรรม์พีแอนด์ไอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of incorporationใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of insuranceใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ insurance certificate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Certificate of depositบัตรเงินฝาก [การบัญชี]
Certificate of Identity (C.I.)หนังสือสำคัญประจำตัว จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดย รีบด่วน หากแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุนาน แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออกหนังสือเดินทางให้ใหม่ [การทูต]
Certificate of Originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า, Example: ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในประเทศนั้นๆ ว่าสินค้าตามที่ระบุมีกำเนิด หรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อการขอลดภาษีนำเข้า เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดภาษีนำเข้า (ดู GSP) แก่สินค้าออกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา ให้เหลือประมาณร้อยละ 0-5 แต่ในการนี้ จะต้องมีใบรองรับแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานั้นๆ ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศของตนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยหน่วงานที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ [สิ่งแวดล้อม]
Certificate of Residenceใบสำคัญถิ่นที่อยู่ [การทูต]
Certificates of depositบัตรเงินฝาก [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ Goodfellas (1990)
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้ Schindler's List (1993)
I even got a certificate in Biarritz, when I was a kid.ฉันได้ประกาศนียบัตร ที่เบียร์ริชซ์ตอนเด็กด้วย Wild Reeds (1994)
Well, no matter how boring you were you still all get a certificate for helping us out here and....ดี ไม่ว่าคุณจะบอกที่คุณเป็น คุณก็ยังได้รับการการันตี ที่ช่วยเราจากที่นี่และ eXistenZ (1999)
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น.. The Pianist (2002)
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ The Pianist (2002)
I didn't know you were in the certificate business.ฉันไม่รู้ว่านายหาใบอนุญาตได้ The Pianist (2002)
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House, แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ Mean Girls (2004)
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส Mean Girls (2004)
Certificate of Admissionใบรับรองการเข้าเรียน 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
the employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You got like three months. Just get me a gift certificate at amazon.พี่มีเวลาอีก 3 เดือน แค่บัตรของขวัญเวบอเมซอนก็พอ There's Something About Harry (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certificateAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certificateCould you fill out the medical certificate for my son's school?
certificateCould you make out a certificate of health?
certificateFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
certificateI forget to bring my health insurance certificate.
certificateIf you have a certificate of immunization, please bring it when you come.
certificateIf you have a medical certificate, bring it.
certificateLet me see your health insurance certificate.
certificatePlease attach a certificate of quality.
certificateShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
certificateYou have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates.
certificateYou shall receive two certificates of achievement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือรับรอง(n) certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count Unit: เล่ม, ใบ
ใบกองหนุน(n) certificate of reserve corps, See also: reserve certificate, Syn. สด. 8, Example: ผู้มีอายุ 22 ปี จะต้องมีใบกองหนุนแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญทหารกองหนุน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัด ออกให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินที่มีอายุครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว, Notes: (กฎหมาย)
ใบรับรอง(n) certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count Unit: แผ่น, ใบ, Thai Definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง
ประกาศนียบัตร(n) certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai Definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ใบสำคัญ(n) certificate, See also: identification papers, credentials, Syn. หลักฐาน, ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ, Example: ผมได้จ่ายเงินค่าที่พักของผมทดรองไปก่อนแล้วจึงจะเอาใบสำคัญไปเบิกเงินจากระทรวง, Count Unit: ใบ, ฉบับ, Thai Definition: เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ
เอกสารสิทธิ์(n) title deed, See also: certificate of ownership, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีที่ทำกิน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: โฉนดที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [ m ] ; certificat [ m ] ; permis [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
ใบหุ้น[baihun] (n, exp) EN: share certificate
ใบจับจอง[bai japjøng] (n, exp) EN: pre-emption certificate
ใบจอง[bai jøng] (n, exp) EN: pre-emption certificate ; advance order
ใบเกิด[baikoēt] (n, exp) EN: birth certificate  FR: acte de naissance [ m ] ; certificat de naissance [ m ] ; extrait d'acte de naissance [ m ]
ใบกองเกิน[bai køngkoēn] (n, exp) EN: enroll certificate
ใบกองหนุน[bai køngnun] (n, exp) EN: certificate of reserve corps
ใบรับประกัน[bai rapprakan] (n, exp) EN: guarantee ; guarantee certificate
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
certificate
certificates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certificate
certificate
certificated
certificates
certificates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof #913 [Add to Longdo]
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ,   /  ] certificates (investments) #9,184 [Add to Longdo]
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ,   /  ] certificate (of prize, degree, diploma etc) #25,120 [Add to Longdo]
证明书[zhèng míng shū, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ,    /   ] certificate #36,220 [Add to Longdo]
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ,   /  ] certificate; license #213,357 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsbescheinigung { f } | Arbeitsbescheinigungen { pl }certificate of employment | certificates of employment [Add to Longdo]
Attest { n }; Bescheinigung { f } | Atteste { pl }; Bescheinigungen { pl } | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Erbschein { m }; Erbnachweis { m }certificate of inheritance [Add to Longdo]
Führerzeugnis { n } | Führerzeugnisse { pl }certificate of good conduct | certificates of good conduct [Add to Longdo]
Handelsregisterauszug { m }certificate of registration (in the commercial register) [Add to Longdo]
Impfschein { m } | Impfscheine { pl }certificate of vaccination | certificates of vaccination [Add to Longdo]
Taufschein { m } | Taufscheine { pl }certificate of baptism | certificates of baptism [Add to Longdo]
Werksbescheinigung { f }certificate of compliance with the order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n, n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) #2,436 [Add to Longdo]
免許[めんきょ, menkyo] (n, vs) license; permit; licence; certificate; (P) #2,685 [Add to Longdo]
証券(P);證券(oK)[しょうけん, shouken] (n) securities; bonds; certificates; (P) #2,971 [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] (n) (1) catalogue; catalog; inventory; index; list; (2) certificate indicating an impending gift; (P) #6,801 [Add to Longdo]
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) #10,541 [Add to Longdo]
手帳(P);手帖[てちょう, techou] (n) (1) notebook; memo pad; (2) (abbr) (See 身体障害者手帳) certificate; (3) (abbr) (See 警察手帳) identification card; (P) #12,099 [Add to Longdo]
証書[しょうしょ, shousho] (n) bond; deed; certificate; (P) #19,724 [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
証明証[しょうめいしょう, shoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
利用者証明証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certificate \Cer*tif"i*cate\, n. [F. certificat, fr. LL.
   certificatus made certain, p. p. of certificare. See {tify}.]
   1. A written testimony to the truth of any fact; as,
    certificate of good behavior.
    [1913 Webster]
 
   2. A written declaration legally authenticated.
    [1913 Webster]
 
   {Trial by certificate}, a trial which the testimony of the
    person certifying is the only proper criterion of the
    point in dispute; as, when the issue is whether a person
    was absent in the army, this is tried by the certificate
    of the proper officer in writing, under his seal.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certificate \Cer*tif"i*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Certificated}; p. pr. & vb. n. {Certificating}.] [See
   {Certify}.]
   [1913 Webster]
   1. To verify or vouch for by certificate.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with a certificate; as, to certificate the
    captain of a vessel; a certificated teacher.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certificate
   n 1: a document attesting to the truth of certain stated facts
      [syn: {certificate}, {certification}, {credential},
      {credentials}]
   2: a formal declaration that documents a fact of relevance to
     finance and investment; the holder has a right to receive
     interest or dividends; "he held several valuable securities"
     [syn: {security}, {certificate}]
   v 1: present someone with a certificate
   2: authorize by certificate

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top