ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assumption

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assumption-, *assumption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
assumption(n) ฐานคติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assumption(n) การสมมติ, See also: การสันนิษฐาน, การนึกคะเน, Syn. presupposition, supposition
assumption(n) สมมติฐาน, See also: ข้อสมมติฐาน, Syn. hypothesis, premise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน, การนึกเอา, ข้อสมมุติ, การเข้ารับตำแหน่ง, ความหยิ่ง, การเสแสร้ง, เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)

English-Thai: Nontri Dictionary
assumption(n) การสมมุติ, การสันนิษฐาน, การทึกทัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assumptionข้อสมมุติพื้นฐาน, มูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumptionการสันนิษฐาน, ข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumption๑. การสมมุติ๒. ข้อสมมุติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assumption certificateหนังสือรับรองการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assumptionสมมติฐาน [การบัญชี]
Assumptionข้อสมมุติฐานทางการบัญชี [การบัญชี]
Assumptionเงื่อนไข, ข้อสมมุติ [การแพทย์]
Assumption, Validข้อสมมติที่สมเหตุสมผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
Assumption University(n) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you make a guy promise never to get in touch, they can make the wild assumption that you don't want them ever to get in touch.เมื่อเธอให้ใครสัญญาว่าไม่ให้ติดต่อมา พวกเขาก็ต้องสรุปเอาว่า เธอไม่ต้องการให้พวกเขาติดต่อมาเด็ดขาด Hope Springs (2003)
It's a fair assumption that every human being real human beings flesh and blood ones not corporations but every flesh and blood human being is a moral person.มันก็เป็นสมมติฐานที่ถูกต้องว่ามนุษย์ทุกคน มนุษย์จริง ๆ ที่มีเลือดมีเนื้อ The Corporation (2003)
I'm challenging you, starting now, to stop dealing in opinions and assumptions and start dealing in facts.ขอท้าตั้งแต่วันนี้ ให้คนเราเลิกยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่น รวมถึงค่านิยม และหันมองเรื่องราวที่น่าสนใจ Red Eye (2005)
But that assumption was a problem.แต่สมมุติฐานนั้นเองก็เป็นปัญหา An Inconvenient Truth (2006)
This is actually an important point, believe it or not, because there is another such assumption that a Iot of people have in their minds right now about global warming that just ain't so.อันที่จริงเรื่องนี้คือจุดสำคัญ เชื่อหรือไม่ เพราะว่ามีอีกสมมุติฐานนึง ที่ผู้คนจำนวนมากมีอยู่ในใจในขณะนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน An Inconvenient Truth (2006)
The assumption is something like this.สมมุติฐานทำนองนั้นก็คือ โลกมีขนาดใหญ่มาก An Inconvenient Truth (2006)
We'll proceed on the assumption That these 12 were bay harbor victims.เราจะทำตามขั้นตอนที่สมมติว่า ทั้ง 12 คนนี้เป็นเหยื่อจอมสับฯ There's Something About Harry (2007)
we are now operating under the assumption that our killer is somehow connected to law enforcement.ตอนนี้เรามีข้อสรุปว่า นักฆ่าของเรามีความเกี่ยวข้องกับ การรักษากฎหมาย Morning Comes (2007)
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
That's the assumption that we're working under, yes, sir.จากการสันนิษฐานจากข้อมูลที่เราได้รับ ใช่ครับ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Okay, assumption A, Burkett% Randle has a new product.เอาล่ะ สมมติฐานแรก BR มีสินค้าตัวใหม่ Duplicity (2009)
Assumption B, they didn't develop it internally.สมมติฐานต่อมา พวกเขาไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาเอง Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assumptionAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
assumptionBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.
assumptionShe put on an assumption of ignorance.
assumptionWhat he said bears out my assumption.
assumptionYour assumption that his death was an accident seems to be wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสมมติ(n) assumption, See also: hypothesis, presupposition, presumption, Syn. สมมติฐาน, Ant. ข้อเท็จจริง, Example: ข้อสมมติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวยังต้องการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมอีกมาก, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประเด็นที่ตั้งขึ้นโดยยังไม่มีข้อพิสูจน์
ข้อสันนิษฐาน(n) presumption, See also: assumption, Syn. ข้อสมมติฐาน, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานสำหรับคดีโจรกรรมว่ามีคนในเป็นสายให้, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ส่วนที่ลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน
มมังการ(n) egoism, See also: assumption of ownership, Thai Definition: ความถือว่าเป็นของเรา, ความสำคัญว่าเป็นของเรา, Notes: (บาลี)
การสันนิษฐาน(n) assumption, See also: surmise, presumption, Syn. การคาดเดา, การคาดคะเน, การสมมติ, Thai Definition: การลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารับมอบตำแหน่ง[kān khao rap møp tamnaeng] (n, exp) EN: assumption of office
การคาดเดา[kān khātdao] (n) EN: conjecture ; anticipation ; assumption
การสันนิษฐาน[kān sannitthān] (n) EN: presumption ; assumption
ข้อสันนิษฐาน[khøsannitthān] (n) EN: presumption ; assumption ; hypothesis  FR: assertion [ f ]
ข้อสมมุติ[khøsommut] (n) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory  FR: hypothèse [ f ]
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]
สมมุติฐาน[sommuttithān] (n) EN: assumption ; hypothesis  FR: supposition [ f ] ; hypothèse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assumption
assumptions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assumption
assumptions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臆测[yì cè, ㄧˋ ㄘㄜˋ,   /  ] assumption; guess #55,098 [Add to Longdo]
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ,      /     ] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsantritt { m } | Amtsantritte { pl }assumption of office | assumptions of office [Add to Longdo]
Annahme { f }; Vermutung { f }; Voraussetzung { f } | Annahmen { pl } | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Forderungsübernahme { f }assumption of indebtedness [Add to Longdo]
Haftungsübernahme { f }assumption of liability [Add to Longdo]
Risikoübernahme { f }assumption of risk [Add to Longdo]
Schuldübernahme { f }assumption of debt [Add to Longdo]
Übernahme { f } (von)assumption (of) [Add to Longdo]
Übernahme { f } des Ausfallrisikosassumption of credit risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
就任[しゅうにん, shuunin] (n, vs, adj-no) inauguration; assumption of office; (P) #803 [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] (n, vs, adj-no) (1) presumption; assumption; (2) estimation; (P) #2,693 [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) #3,831 [Add to Longdo]
想定[そうてい, soutei] (n, vs) hypothesis; supposition; assumption; (P) #3,955 [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] (n, vs) assumption; supposition; hypothesis; (P) #9,043 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
アサンプション[asanpushon] (n) assumption [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) { comp } default assumption [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n, vs) { Buddh } assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
試論[しろん, shiron] (n) essay; tentative assumption [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] assumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assumption \As*sump"tion\ (?; 215), n. [OE. assumpcioun a taking
   up into heaven, L. assumptio a taking, fr. assumere: cf. F.
   assomption. See {Assume}.]
   1. The act of assuming, or taking to or upon one's self; the
    act of taking up or adopting.
    [1913 Webster]
 
       The assumption of authority.     --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of taking for granted, or supposing a thing
    without proof; supposition; unwarrantable claim.
    [1913 Webster]
 
       This gives no sanction to the unwarrantable
       assumption that the soul sleeps from the period of
       death to the resurrection of the body. --Thodey.
    [1913 Webster]
 
       That calm assumption of the virtues. --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing supposed; a postulate, or proposition assumed; a
    supposition.
    [1913 Webster]
 
       Hold! says the Stoic; your assumption's wrong.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) The minor or second proposition in a categorical
    syllogism.
    [1913 Webster]
 
   5. The taking of a person up into heaven. Hence: (Rom. Cath.
    & Greek Churches) A festival in honor of the ascent of the
    Virgin Mary into heaven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assumption
   n 1: a statement that is assumed to be true and from which a
      conclusion can be drawn; "on the assumption that he has
      been injured we can infer that he will not to play" [syn:
      {premise}, {premiss}, {assumption}]
   2: a hypothesis that is taken for granted; "any society is built
     upon certain assumptions" [syn: {assumption}, {supposition},
     {supposal}]
   3: the act of taking possession of or power over something; "his
     assumption of office coincided with the trouble in Cuba";
     "the Nazi assumption of power in 1934"; "he acquired all the
     company's assets for ten million dollars and the assumption
     of the company's debts" [syn: {assumption}, {laying claim}]
   4: celebration in the Roman Catholic Church of the Virgin Mary's
     being taken up into heaven when her earthly life ended;
     corresponds to the Dormition in the Eastern Orthodox Church
     [syn: {Assumption}, {Assumption of Mary}, {August 15}]
   5: (Christianity) the taking up of the body and soul of the
     Virgin Mary when her earthly life had ended
   6: audacious (even arrogant) behavior that you have no right to;
     "he despised them for their presumptuousness" [syn:
     {presumption}, {presumptuousness}, {effrontery},
     {assumption}]
   7: the act of assuming or taking for granted; "your assumption
     that I would agree was unwarranted"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top